Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojskowość XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.2.4.3d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wojskowość XX w.
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

1. Rzeczowe: poszerzenie wiedzy z zakresu wojskowości

2. Podmiotowe: wspieranie samodzielnego, krytycznego myślenia, rozwijanie wrażliwości

3. student powinien znać: podręczniki ogólne i specjalistyczne, encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie oraz podstawową literaturę z

zakresu historii wojskowości XX w., znać najważniejsze konflikty zbrojne w XX w. z podziałem na światowe i lokalne, znać historię

konfliktów zbrojnych

- student powinien umieć: dokonać analizy porównawczej konfliktów zbrojnych, wybranych działań wojennych, omówić i porównać

przyczyny konsekwencje, z podziałem na bezpośrednie i pośrednie, wojen, analizować doktryny i strategie wojskowe oraz plany wojenne

od I wojny światowej po początek XXI w., przeprowadzić analizę porównawczą relacji i związków między wojnami a gospodarkę,

społeczeństwem i opinią publiczną, porównać warunki życia codziennego w czasie wojen, omówić i skomentować relacje osobiste

świadków wydarzeń wojennych, omówić ewolucję techniki wojskowej o organizacji sił zbrojnych, zaprezentować alternatywną historię

wojen XX w., a tym samym historię alternatywną historię Europy i świata

- student powinien akceptować (postawa): dyskutować, uczestniczyć w dyskusji, debacie, stawiać pytania, odpowiadać na pytania

kolegów, wyciągać wnioski, uzasadniać swoje wypowiedzi ustne, rekomendować literaturę naukową, wartościować, hierarchizować,

oceniać, porównywać

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność - 2 nieobecności nieusprawiedliwione, 1 usprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności zaliczyć w formie pracy pisemnej na podstawie prezentacji zamieszczonej na platformie Pegaza.


Egzamin. Test wyboru – jedna prawidłowa odpowiedź z czterech propozycji, 30 pytań, czas trwania testu - 45 minut

Skala ocen 30-28 pkt. - bdb

27-25 - db+

24-22 - db

21-19 -dost.+

18-15 - dost

14 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność - 2 nieobecności nieusprawiedliwione, 1 usprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności zaliczyć w formie pracy pisemnej na podstawie prezentacji zamieszczonej na platformie Pegaza.


Egzamin. Test wyboru – jedna prawidłowa odpowiedź z czterech propozycji, 30 pytań, czas trwania testu - 45 minut

Skala ocen 30-28 pkt. - bdb

27-25 - db+

24-22 - db

21-19 -dost.+

18-15 - dost

14 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1,5 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone analizie porównawczej konfliktów zbrojnych w XX w. (wojen światowych i wybranych konfliktów lokalnych),

prowadzonej w ujęciu problemowo-chronologicznym, czyli dany problem będzie omówiony na przykładzie różnych konfliktów, czyli od I

wojny światowej po konflikty z początku XXI stulecia.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wojen i konfliktów zbrojnych XX w. – od I wojny światowej po konflikty początku XXI w. Największa

uwaga zostanie zwrócona na wojny światowe (pierwszą i drugą) oraz na wybrane konflikty lokalne, zwłaszcza w Europie oraz na te, które

miały wpływ na losy świata, jak również na konflikty postkolonialne, czyli toczone na obszarach dawnych kolonii. Wybranymi konfliktami

lokalnymi będą: wojna domowa w Hiszpanii, wojna radziecko-fińska, wojna koreańska, wojna algierska, wojna w Indochinach, wojna

wietnamska, wojna w Afganistanie, wojny w Zatoce Perskiej, wojna o Falklandy/Malwiny, Każde zajęcia składać się będą z dwóch części –

pierwsza poświęcona zostanie omówieniu określonych zagadnień (historia wojen i konfliktów, wyjaśnienie terminologii), druga –

najważniejsza – analizie porównawczej wybranych problemów. Analiza ta prowadzona będzie w ujęciu problemowo-chronologicznym,

czyli z z aakacentowaniem ewolucji, zmian, różnic i podobieństw w prowadzeniu wojen oraz wpływy (związku) wojen z gospodarką,

społeczeństwem, życiem codziennym. Przedmiotem analizy będą również takie problemy jak: teoria prowadzenia wojny i jej zmiany

(zmiany w doktrynie wojennej, strategii, planach wojennych), organizacja sił zbrojnych (siły lądowe, morskie, lotnicze, piechota, kawaleria,

broń pancerna, artyleria, jednostki specjalne), technika wojskowa, dowodzenie, ze szczególnych uwzględnieniem roli naczelnych

dowódców w czasach I i II wojny (A. Hitler, J. Stalin) oraz w konfliktach po 1945, np. prezydentów USA w czasie I i II wojnie w Zatoce

Perskiej. Prowadzenie wojny ściśle związane jest życiem gospodarczym i społeczno-politycznym państw ją prowadzących. Omówione

zostaną relacje między wojną a gospodarką: gospodarcze przygotowanie państwa do wojny, gospodarka czasu wojny, zniszczenia

wojenne, wpływ wojny na gospodarkę, rola przemysłu zbrojeniowego, militaryzacja gospodarki. Kolejnym zagadnieniem jest porównanie

postaw społeczeństw, opinii publicznej, środków masowego przekazu, ośrodków opiniotwórczych, Kościołów i przywódców religijnych,

polityków na wojnę oraz porównanie tych postaw w czasie – zarówno w wymiarze czasu jednego konfliktu (np. I wojna światowa), jak

również w całym XX stuleciu. Analizie poddane zostanie życie codziennych żołnierzy w czasie wojny w całym XX w., jak również ludności

cywilnej na terenach, gdzie prowadzone były działania wojenne. Przeanalizowane

Literatura:

Andrzej Bartnicki, Konflikty kolonialne 1869-1939, Warszawa 1971

Antony Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013

Bellamy Chris, Wojna absolutna : Związek Sowiecki w II wojnie światowej, Warszawa 2010.

Bieszanow Władimir, Stalin - grabarz Armii Czerwonej, Warszawa 2013

Black Jeremy, Narzędzia wojny : [jak broń zmieniała świat], Warszawa 2008

Bogdan Ziółkowski, Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce : stan obecny na tle historycznym : zarys, Toruń 2002.

Chmielarz Piotr, Wojna a państwo : wczoraj i dziś, Warszawa 2010

Chrobaczyński Jacek, Wojna a społeczeństwo : ze studiów nad społecznością okupowanego Krakowa 1939-1945, Kraków 1989

Citino Robert M., Ewolucja taktyki Blitzkriegu : Niemcy bronią się przed Polską 1918-1933, Warszawa 2010

Creveld Martin van, Wehrmacht kontra US Army 1939-1945 Porównanie siły bojowej, Warszawa 2011

Druga wojna światowa : osądy, bilanse, refleksje, wstęp i red. Zygmunt Mańkowski, Lublin 1996

Dworecki Stanisław E., Kęsoń Tadeusz J., Kulisz Marek Z., Konflikty zbrojne w Afryce i Ameryce : analiza i komentarze, Warszawa 1997

Ekonomia a wojna : studia i szkice, red. nauk. Maciej Franz, Toruń 2011

Feifer Gregory, Afgańska ruletka: radziecka inwazja na Afganistan, Wrocław 2011

Fiszer Michał, Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych, Warszawa 2011

Fryc Mariusz, Wojna : współczesne oblicze, Toruń 2009.

Hastings Max, Wojna koreańska, Wrocław 2010

Historia sztuki wojennej : od starożytności do czasów współczesnych, pod red. Geoffreya Parkera, Warszawa 2008.

Hogg Ian V., Artyleria XX wieku, Warszawa 2011

Howard Michael Eliot, Wojna w dziejach Europy, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 2007.

anicki Kamil, Pijana wojna : alkohol podczas II wojny światowej, Warszawa 2012

Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

Keegan John, Historia wojen, Warszawa 1998.

Kiwerska Jadwiga, Świat w latach 1989-2009 : wydarzenia - konflikty – procesy, Poznań 2009

Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan, Warszawa 2012.

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa, pod red. Piotra Ostaszewskiego, Warszawa 2006

Kosta Raul Andrzej, Władza i polityka a proces decyzyjny w kontekście konfliktów zbrojnych, Częstochowa 2010.

Koziej Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011

Kranz Jerzy, Wojna, pokój czy uspokajanie? : współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, Warszawa 2006

Królikowski Hubert Marcin, Historia działań specjalnych : od wojny trojańskiej do II wojny światowej, Warszawa 2004

Kubiak Krzysztof, Falklandy - Port Stanley 1982, Warszawa 2007

Kubiak Krzysztof, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2005, Warszawa 2005.

Kubiak Krzysztof, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007, Wyd. 2, rozsz., Warszawa 2007.

Kurinia Stefan, Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna, Warszawa 2000

LeBor Adam, Boyes Roger, Przeżyć w Trzeciej Rzeszy : [codzienność w epoce nazizmu, terror gestapowski, korupcja i kolaboracja z

reżimem, dylematy i kompromisy moralne], Warszawa 2002.

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Afryka, Warszawa 1995.

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania, Warszawa 1995

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Azja, Warszawa 1995

McCarthy Peter i Syron Mike, Panzerkrieg : historia niemieckich wojsk pancernych w drugiej wojnie światowej, Poznań 2010

McNabb Chris, Broń strzelecka XX stulecia, Warszawa 2009

Merridale Catherine, Wojna Iwana : Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007

Od sztuki wojennej do polemologii : studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.

Andrzej Czupryński, Andrzej Polak, Warszawa 2012

Odziemkowski Janusz, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

Otto Dariusz, Geneza II wojny światowej : zaskakujące rozważania, Warszawa 2005

Overy Richard, Krew na śniegu : Rosja w II wojnie światowej, Wrocław 2009.

Pax et bellum, pod red. Karola Olejnika, Poznań 1993.

Piątek Jarosław J., Narzędzia wojny i ich współczesny rozwój : (wybrane aspekty dla XX wieku), Toruń 2009

Piątek Jarosław J., Wojny państw w XX wieku : wprowadzenie do bezpieczeństwa militarnego, Gorzów Wielkopolski 2010.

Piątek Jarosław J., Wojny XX wieku : (wybrane aspekty), Poznań 2008.

Piątek Jarosław, Wojna jako rzeczywistość : o prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń 2008.

Polak Andrzej, Wojna, konflikt, kryzys, Warszawa 2011

Ripley Tim, Wojna pancerna, Warszawa 2008

Roberts Geoffrey, Wojny Stalina : od drugiej wojny światowej do zimnej wojny 1939-1953, Warszawa 2010.

Rottman Gordon L., Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973, Warszawa 2010

Sabak Zbigniew, Strategia : rozwiązywanie konfliktów, aspekty działań militarnych, Warszawa 2013

Scahill Jeremy, Blackwater : narodziny najpotężniejszej armii najemnej świata, Wrocław 2009.

Skarżyński Mirosław, Wojny lokalne i konflikty zbrojne po II wojnie światowej : aspekty naftowe, Poznań 2004

Solarz Jacek, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009

Stiglitz Joseph E., Wojna za trzy biliony dolarów : prawdziwy koszt konfliktu w Iraku, Warszawa 2010.

Świętek Hubert, Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny, Warszawa 2011

Tadeusz Szczurek, Konflikty zbrojne : problematyka filozoficzno-moralna, Warszawa 2009

Tanner Stephen, Wojny Bushów : ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław 2007

Trotter William R., Mroźne piekło : radziecko-fińska wojna zimowa 1939-1940, Wrocław 2007

Trzciński Krzysztof, Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002) : geneza, przebieg i następstwa, Warszawa 2002.

Uesseler Rolf, Wojna jako usługa : jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008

Wojna a gospodarka : problemy, myśl, proces przemian, Paweł Górski [et al.], Warszawa 2008

Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych, red. nauk. Michał Huzarski, Andrzej Czupryński, Warszawa 2012

Wojna i polityka : studia nad historią XX wieku, pod red. Andrzeja Pankowicza, Kraków 1994, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 112)

Wojna jako przedmiot badań historycznych, red. nauk. Karol Olejnik, Toruń 2006

Wojna jako zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe : materiały studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, red. Anna Kruszyńska,

Warszawa 2013

Wojna o pokój : współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. nauk. Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Warszawa-Siedlce 2011

Wood C. E., Wielkie porażki militarne. Jak pogoda wpłynęła na losy wojen, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

1. Rzeczowe: poszerzenie wiedzy z zakresu wojskowości

2. Podmiotowe: wspieranie samodzielnego, krytycznego myślenia, rozwijanie wrażliwości

3. student powinien znać: podręczniki ogólne i specjalistyczne, encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie oraz podstawową literaturę z

zakresu historii wojskowości XX w., znać najważniejsze konflikty zbrojne w XX w. z podziałem na światowe i lokalne, znać historię

konfliktów zbrojnych

- student powinien umieć: dokonać analizy porównawczej konfliktów zbrojnych, wybranych działań wojennych, omówić i porównać

przyczyny konsekwencje, z podziałem na bezpośrednie i pośrednie, wojen, analizować doktryny i strategie wojskowe oraz plany wojenne

od I wojny światowej po początek XXI w., przeprowadzić analizę porównawczą relacji i związków między wojnami a gospodarkę,

społeczeństwem i opinią publiczną, porównać warunki życia codziennego w czasie wojen, omówić i skomentować relacje osobiste

świadków wydarzeń wojennych, omówić ewolucję techniki wojskowej o organizacji sił zbrojnych, zaprezentować alternatywną historię

wojen XX w., a tym samym historię alternatywną historię Europy i świata

- student powinien akceptować (postawa): dyskutować, uczestniczyć w dyskusji, debacie, stawiać pytania, odpowiadać na pytania

kolegów, wyciągać wnioski, uzasadniać swoje wypowiedzi ustne, rekomendować literaturę naukową, wartościować, hierarchizować,

oceniać, porównywać

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność - 2 nieobecności nieusprawiedliwione, 1 usprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności zaliczyć w formie pracy pisemnej na podstawie prezentacji zamieszczonej na platformie Pegaza.


Egzamin. Test wyboru – jedna prawidłowa odpowiedź z czterech propozycji, 30 pytań, czas trwania testu - 45 minut

Skala ocen 30-28 pkt. - bdb

27-25 - db+

24-22 - db

21-19 -dost.+

18-15 - dost

14 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność - 2 nieobecności nieusprawiedliwione, 1 usprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności zaliczyć w formie pracy pisemnej na podstawie prezentacji zamieszczonej na platformie Pegaza.


Egzamin. Test wyboru – jedna prawidłowa odpowiedź z czterech propozycji, 30 pytań, czas trwania testu - 45 minut

Skala ocen 30-28 pkt. - bdb

27-25 - db+

24-22 - db

21-19 -dost.+

18-15 - dost

14 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1,5 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone analizie porównawczej konfliktów zbrojnych w XX w. (wojen światowych i wybranych konfliktów lokalnych),

prowadzonej w ujęciu problemowo-chronologicznym, czyli dany problem będzie omówiony na przykładzie różnych konfliktów, czyli od I

wojny światowej po konflikty z początku XXI stulecia.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wojen i konfliktów zbrojnych XX w. – od I wojny światowej po konflikty początku XXI w. Największa

uwaga zostanie zwrócona na wojny światowe (pierwszą i drugą) oraz na wybrane konflikty lokalne, zwłaszcza w Europie oraz na te, które

miały wpływ na losy świata, jak również na konflikty postkolonialne, czyli toczone na obszarach dawnych kolonii. Wybranymi konfliktami

lokalnymi będą: wojna domowa w Hiszpanii, wojna radziecko-fińska, wojna koreańska, wojna algierska, wojna w Indochinach, wojna

wietnamska, wojna w Afganistanie, wojny w Zatoce Perskiej, wojna o Falklandy/Malwiny, Każde zajęcia składać się będą z dwóch części –

pierwsza poświęcona zostanie omówieniu określonych zagadnień (historia wojen i konfliktów, wyjaśnienie terminologii), druga –

najważniejsza – analizie porównawczej wybranych problemów. Analiza ta prowadzona będzie w ujęciu problemowo-chronologicznym,

czyli z z aakacentowaniem ewolucji, zmian, różnic i podobieństw w prowadzeniu wojen oraz wpływy (związku) wojen z gospodarką,

społeczeństwem, życiem codziennym. Przedmiotem analizy będą również takie problemy jak: teoria prowadzenia wojny i jej zmiany

(zmiany w doktrynie wojennej, strategii, planach wojennych), organizacja sił zbrojnych (siły lądowe, morskie, lotnicze, piechota, kawaleria,

broń pancerna, artyleria, jednostki specjalne), technika wojskowa, dowodzenie, ze szczególnych uwzględnieniem roli naczelnych

dowódców w czasach I i II wojny (A. Hitler, J. Stalin) oraz w konfliktach po 1945, np. prezydentów USA w czasie I i II wojnie w Zatoce

Perskiej. Prowadzenie wojny ściśle związane jest życiem gospodarczym i społeczno-politycznym państw ją prowadzących. Omówione

zostaną relacje między wojną a gospodarką: gospodarcze przygotowanie państwa do wojny, gospodarka czasu wojny, zniszczenia

wojenne, wpływ wojny na gospodarkę, rola przemysłu zbrojeniowego, militaryzacja gospodarki. Kolejnym zagadnieniem jest porównanie

postaw społeczeństw, opinii publicznej, środków masowego przekazu, ośrodków opiniotwórczych, Kościołów i przywódców religijnych,

polityków na wojnę oraz porównanie tych postaw w czasie – zarówno w wymiarze czasu jednego konfliktu (np. I wojna światowa), jak

również w całym XX stuleciu. Analizie poddane zostanie życie codziennych żołnierzy w czasie wojny w całym XX w., jak również ludności

cywilnej na terenach, gdzie prowadzone były działania wojenne. Przeanalizowane

Literatura:

Andrzej Bartnicki, Konflikty kolonialne 1869-1939, Warszawa 1971

Antony Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013

Bellamy Chris, Wojna absolutna : Związek Sowiecki w II wojnie światowej, Warszawa 2010.

Bieszanow Władimir, Stalin - grabarz Armii Czerwonej, Warszawa 2013

Black Jeremy, Narzędzia wojny : [jak broń zmieniała świat], Warszawa 2008

Bogdan Ziółkowski, Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce : stan obecny na tle historycznym : zarys, Toruń 2002.

Chmielarz Piotr, Wojna a państwo : wczoraj i dziś, Warszawa 2010

Chrobaczyński Jacek, Wojna a społeczeństwo : ze studiów nad społecznością okupowanego Krakowa 1939-1945, Kraków 1989

Citino Robert M., Ewolucja taktyki Blitzkriegu : Niemcy bronią się przed Polską 1918-1933, Warszawa 2010

Creveld Martin van, Wehrmacht kontra US Army 1939-1945 Porównanie siły bojowej, Warszawa 2011

Druga wojna światowa : osądy, bilanse, refleksje, wstęp i red. Zygmunt Mańkowski, Lublin 1996

Dworecki Stanisław E., Kęsoń Tadeusz J., Kulisz Marek Z., Konflikty zbrojne w Afryce i Ameryce : analiza i komentarze, Warszawa 1997

Ekonomia a wojna : studia i szkice, red. nauk. Maciej Franz, Toruń 2011

Feifer Gregory, Afgańska ruletka: radziecka inwazja na Afganistan, Wrocław 2011

Fiszer Michał, Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych, Warszawa 2011

Fryc Mariusz, Wojna : współczesne oblicze, Toruń 2009.

Hastings Max, Wojna koreańska, Wrocław 2010

Historia sztuki wojennej : od starożytności do czasów współczesnych, pod red. Geoffreya Parkera, Warszawa 2008.

Hogg Ian V., Artyleria XX wieku, Warszawa 2011

Howard Michael Eliot, Wojna w dziejach Europy, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 2007.

anicki Kamil, Pijana wojna : alkohol podczas II wojny światowej, Warszawa 2012

Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

Keegan John, Historia wojen, Warszawa 1998.

Kiwerska Jadwiga, Świat w latach 1989-2009 : wydarzenia - konflikty – procesy, Poznań 2009

Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan, Warszawa 2012.

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa, pod red. Piotra Ostaszewskiego, Warszawa 2006

Kosta Raul Andrzej, Władza i polityka a proces decyzyjny w kontekście konfliktów zbrojnych, Częstochowa 2010.

Koziej Stanisław, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011

Kranz Jerzy, Wojna, pokój czy uspokajanie? : współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, Warszawa 2006

Królikowski Hubert Marcin, Historia działań specjalnych : od wojny trojańskiej do II wojny światowej, Warszawa 2004

Kubiak Krzysztof, Falklandy - Port Stanley 1982, Warszawa 2007

Kubiak Krzysztof, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2005, Warszawa 2005.

Kubiak Krzysztof, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007, Wyd. 2, rozsz., Warszawa 2007.

Kurinia Stefan, Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna, Warszawa 2000

LeBor Adam, Boyes Roger, Przeżyć w Trzeciej Rzeszy : [codzienność w epoce nazizmu, terror gestapowski, korupcja i kolaboracja z

reżimem, dylematy i kompromisy moralne], Warszawa 2002.

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Afryka, Warszawa 1995.

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania, Warszawa 1995

Maciej Kuczyński, Konflikty zbrojne na świecie : Azja, Warszawa 1995

McCarthy Peter i Syron Mike, Panzerkrieg : historia niemieckich wojsk pancernych w drugiej wojnie światowej, Poznań 2010

McNabb Chris, Broń strzelecka XX stulecia, Warszawa 2009

Merridale Catherine, Wojna Iwana : Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007

Od sztuki wojennej do polemologii : studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.

Andrzej Czupryński, Andrzej Polak, Warszawa 2012

Odziemkowski Janusz, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

Otto Dariusz, Geneza II wojny światowej : zaskakujące rozważania, Warszawa 2005

Overy Richard, Krew na śniegu : Rosja w II wojnie światowej, Wrocław 2009.

Pax et bellum, pod red. Karola Olejnika, Poznań 1993.

Piątek Jarosław J., Narzędzia wojny i ich współczesny rozwój : (wybrane aspekty dla XX wieku), Toruń 2009

Piątek Jarosław J., Wojny państw w XX wieku : wprowadzenie do bezpieczeństwa militarnego, Gorzów Wielkopolski 2010.

Piątek Jarosław J., Wojny XX wieku : (wybrane aspekty), Poznań 2008.

Piątek Jarosław, Wojna jako rzeczywistość : o prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń 2008.

Polak Andrzej, Wojna, konflikt, kryzys, Warszawa 2011

Ripley Tim, Wojna pancerna, Warszawa 2008

Roberts Geoffrey, Wojny Stalina : od drugiej wojny światowej do zimnej wojny 1939-1953, Warszawa 2010.

Rottman Gordon L., Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973, Warszawa 2010

Sabak Zbigniew, Strategia : rozwiązywanie konfliktów, aspekty działań militarnych, Warszawa 2013

Scahill Jeremy, Blackwater : narodziny najpotężniejszej armii najemnej świata, Wrocław 2009.

Skarżyński Mirosław, Wojny lokalne i konflikty zbrojne po II wojnie światowej : aspekty naftowe, Poznań 2004

Solarz Jacek, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009

Stiglitz Joseph E., Wojna za trzy biliony dolarów : prawdziwy koszt konfliktu w Iraku, Warszawa 2010.

Świętek Hubert, Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny, Warszawa 2011

Tadeusz Szczurek, Konflikty zbrojne : problematyka filozoficzno-moralna, Warszawa 2009

Tanner Stephen, Wojny Bushów : ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław 2007

Trotter William R., Mroźne piekło : radziecko-fińska wojna zimowa 1939-1940, Wrocław 2007

Trzciński Krzysztof, Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002) : geneza, przebieg i następstwa, Warszawa 2002.

Uesseler Rolf, Wojna jako usługa : jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008

Wojna a gospodarka : problemy, myśl, proces przemian, Paweł Górski [et al.], Warszawa 2008

Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych, red. nauk. Michał Huzarski, Andrzej Czupryński, Warszawa 2012

Wojna i polityka : studia nad historią XX wieku, pod red. Andrzeja Pankowicza, Kraków 1994, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 112)

Wojna jako przedmiot badań historycznych, red. nauk. Karol Olejnik, Toruń 2006

Wojna jako zjawisko polityczne, społeczne i kulturowe : materiały studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, red. Anna Kruszyńska,

Warszawa 2013

Wojna o pokój : współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. nauk. Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Warszawa-Siedlce 2011

Wood C. E., Wielkie porażki militarne. Jak pogoda wpłynęła na losy wojen, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.