Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monarchia Habsburgów. Mity i stereotypy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.2015.4.9d Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monarchia Habsburgów. Mity i stereotypy
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Ukazanie dziejów monarchii habsburskiej przez pryzmat źródeł-nośników mitu, jak pamiętniki, literatura piękna, film

2. Rozwinięcie ciekawości poznawczej. Rozbudzenie potrzeb intelektualnych, rozwijanie zainteresowań

3. Rozwinięcie krytycznego i samodzielnego myślenie

4. Rozwijanie wrażliwości na literaturę piękna, sztukę

5. Cele

- student powinien znać kluczowe wydarzania z dziejów monarchii habsburskiej w XIX w. oraz mity, stereotypy, spory historiograficzne, "czarne" i "złote" legendy związane z wydarzeniami politycznymi, postaciami


- student powinien umieć określić negatywną stronę mitów historycznych: wypaczanie przeszłości, przekładają się na nacjonalizm, szowinizm, spory polityczne- student powinien akceptować (postawa): dyskutować, uczestniczyć w dyskusji, debacie, stawiać pytania, odpowiadać na pytania kolegów, wyciągać wnioski, uzasadniać swoje wypowiedzi ustne, rekomendować literaturę naukową, wartościować, hierarchizować, oceniać, porównywać


-akceptować (postawa): problem obiektywności poznania historycznego, prawdę w historii, oceny przeszłości, etykę zawodową, rozumieć znaczenie historii w społeczeństwie, państwie, jego tradycji, różnice między prawdą historyczną, obiektywizmem badań a „mitami historycznymi”


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z całego przedmiotu: test obejmujący 30 pytań w tym 15 z zakresu konwersatorium, a 15 z wykładu.

Skala ocen

30-28 pkt. bdb

27-25 db+

24-22 db

21-19 dost.+

16-18 dost

15 pkt i poniżej ocena niedostateczna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z całego przedmiotu: test obejmujący 30 pytań w tym 15 z zakresu konwersatorium, a 15 z wykładu.

Skala ocen

30-28 pkt. bdb

27-25 db+

24-22 db

21-19 dost.+

16-18 dost

15 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe: wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy historycznej o monarchii habsburskiej z mitami, stereotypami. Celem zajęć jest rozdzielenie faktów od mitów na przykładzie zagadnień historycznych (dzieje monarchii habsburskiej, wojsko i wojny, problemy narodowe), postaci (Maria Teresa i Józef II, Klemens Metternich, Franciszek Józef, cesarzowa Elżbieta), części składowych monarchii (mit Galicji, mit nędzy Galicji).

Pełny opis:

Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy historycznej o monarchii habsburskiej z mitami, stereotypami. Celem zajęć jest rozdzielenie faktów od mitów. Mity są przekazem określonych wartości, pragnień, nadziei. Mity mówią o tym, co powinno by, a nie o tym jak było, wplatają wzorce zachowań przyjęte przez nosicieli mitów.

Kolejnym problemem zajęć to omówienie tradycji, związanej z monarchią habsburską. Tradycja rozumiana jest jako treści kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparta na hierarchii wartości.

Zajęcia poruszają kwestie świadomości historycznej o monarchii habsburskiej. Świadomość historyczna to wyobrażenia o przeszłości określonej grupy, z którą identyfikuje się jednostka.

Nie pominięta zostanie kwestia pamięci zbiorowej, czyli wszelkiej wiedzy historyczna, wiedza o przeszłości monarchii habsburskiej.

W węższym znaczeniu są te elementy wiedzy historycznej, które stanowią istotny składnik życia społecznego, spoiwo duchowe wspólnoty narodowej, religijnej, społecznej.

Omówiona zostanie kwestia obecności historii monarchii habsburskiej w kulturze masowej, polityce historycznej.

Omówione zostaną również "spory" historiograficzne, narodowe (niemieckie, węgierskie, polskie, ukraińskiej, czeskie, chorwackie, słoweńskie, włoskie, serbskie) oceny monarchii naddunajskiej.

Zakres tematów:

Mity i stereotypy. Zagadnienia metodologiczne.

Mit monarchii habsburskiej. Ujęcia narodowe

Mit Galicji. Ujęcie polskie, austriackie, ukraińskie i żydowskie

"Nędza galicyjska". Prawda czy mit?

Między "dobrym wojakiem Szwejkiem" a "c.k. dezerterami". Stereotyp austriackiego żołnierza.

Chlubne czy niechlubne dzieje austriackiego oręża. Cz. I: od wojen napoleońskich do Sadowy.

Chlubne czy niechlubne dzieje austriackiego oręża. Cz. II: I wojna światowa

Mit Marii Teresy i Józefa II

"Czarna legenda" Klemensa Metternicha

Mit Franciszka Józefa II

Mit cesarzowej Elżbiety

Spór o cesarza Karola I

"Rządy polskie" w Austrii. Rola Polaków w życiu politycznym Austro-Węgier - mity, stereotypy, świadomość historyczna

Mit Wiednia i Lwowa

Literatura:

K. Grzybowski, Galicja 1948-1914. Historia ustroju na tle historii ustroju Austrii

S. Grodziski, Austria na drodze od światłego do policyjnego absolutyzmu, w : Europa i świat w epoce napoleońskiej, pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszaaw 1977, s. 233-250

S. Grodziski, Austria w epoce metternichowskiej, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1991, t. 1, s. 305-332

W. Łazuga, „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań 1997

S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990

H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986

K. K. Daszyk, Zaborcy czy kandydaci do polskiego tronu. Habsburgowie w opiniach i politycznych planach Polaków w okresie międzyrozbiorowym (1772–1795), w: Studia Austro-Polonica, T. 5: Austria-Polska. 1000 lat kontaktów, pod red. J. Buszki i W. Leitscha, Kraków 1997, s. 119-137

K. K. Daszyk, Zanim Franciszek Józef stał się "naszym dobrym cesarzem". Polacy z Galicji wobec Austrii i Habsburgów w latach 1848-1860, w: Galicja w 1848 roku . Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura, red. Andrzej Bonusiak, Marian Stolarczyk, Rzeszów 1999, s. 119-147

Austria - Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Praca zbiorowa pod red. Waltera Leitscha i Marii Warykowej. [Przekł. z niem. Witold Kaiser], Warszawa-Wiedeń 1989

A. Barańska, "Byłem ostoją porządku". Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Univ. Gedanensis”, R. 22: 2010, t. 39, s.18-34

B. Hamann, Cesarzowa Elżbieta, Warszawa 1999

A. Helman, Sissi, „Kino” R. 43, nr 2 (2009), s. 60-62

R. Hołda, "Pieśń o Najjaśniejszej Pani Cesarzowej Elżbiecie" : polityczny wiersz odpustowy z Galicji, „Literatura Ludowa”, R. 51, nr 6 (2007), s. 35-49

S. Grodziski, Cesarz z przypadku : nie milkną spory wokół beatyfikacji Karola Habsburga; rozm. przepr. Marek Zając, „Tygodnik Powszechny”, 2004, nr 43, s. 11

E. Zarych, Karol I Habsburg : chrześcijański cesarz końca monarchii, Kraków 2015

J. Gaul, Karol I Habsburg - ostatni cesarz Austro-Węgier, „Przegląd Powszechny”, R. 123, nr 5 (2006), s. 82-93

T. Szubert, Zabiegi cesarza i króla Karola I. (IV.) o pokojowe zakończenie pierwszej wojny światowej, w świetle literatury austriackiej, „Rocznik Tarnowski”, R. 15 (2010), s. 39-44

G. Kucharczyk Błogosławiony cesarz, „Nasz Dziennik” (Wyd. 2). 2011, nr 3, s. 26-27

G. Kucharczyk, Ostatni cesarz. Karol Habsburg 1887-1922, Poznań 2004

R. Hołda, "Dobry władca ": studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowice 2008

S. Kryński, "Stary cesarz" w prozie Haška i Rotha wobec mitu "dobrego władcy", w: Między literaturą a medycyną. Cz. 8, Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, s. 177-187

R. Kochanowski Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy... : monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej lat 1860-1914, Kraków 2009

S. Rejman Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I i jego rodziny w "Głosie Rzeszowskim" w latach 1897-1916, „Limes : studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, Nr 2 (2009), s. 101-125

S. Grodziski, Franciszek Józef I, różne wydania

S. Buszczyński, Anarchja polska i cesarz Józef II : wspomnienie historyczne, Lwów 1880

F. Fejtö Józef II : Habsburg rewolucjonista, Warszawa 1993

M. Moras Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, [T.] 16 (2013), s. 131-149

Z. Góralski, Maria Teresa, Wrocław 1995

J. Purchla, Mit Galicji, Przegląd. 2015, nr 10, s. 24-27

A. Bagłajewski.Mit Galicji a idea "mojej Europy" : (Stasiuk - Andruchowycz - Topol), „Prace Komisji Filologicznej” T. 48 (2007), s. 69-87

J. Hałajko, Mit Galicji jako utopia retrospektywna, „Obóz”, Nr 44 (2006), s. 29-51

I. Bartoś, Mit Galicji w "Dwóch miastach" Adama Zagajewskiego, „Kresy” 2001, nr 4, s. 248-254

H. Tumolska, Galicja z perspektywy prasy regionalnej Królestwa Polskiego - na podstawie prasy kaliskiej (1901-1912), Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Instytut Historii Politycznej. R. 9, nr 4 (2004), s. 113-127

A. Kato, W galicyjskim tyglu : wizja Galicji wielokulturowej w środowisku literacko-artystycznym skupionym wokół czasopisma "Sygnały", Obóz. Nr 44 (2006), s. 53-68

A. Woldan Mit Austrii w literaturze polskiej, Kraków 2002

Adam Kożuchowski, Pośmiertne dzieje Austro-Węgier : obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Warszawa 2009

G. Strządała Zabór austriacki i monarchia austro-węgierska w koncepcjach Władysława Studnickiego przed pierwszą wojną światową, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. T. 21 (2013), s. 41-62

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kargol
Prowadzący grup: Tomasz Kargol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Ukazanie dziejów monarchii habsburskiej przez pryzmat źródeł-nośników mitu, jak pamiętniki, literatura piękna, film

2. Rozwinięcie ciekawości poznawczej. Rozbudzenie potrzeb intelektualnych, rozwijanie zainteresowań

3. Rozwinięcie krytycznego i samodzielnego myślenie

4. Rozwijanie wrażliwości na literaturę piękna, sztukę

5. Cele

- student powinien znać kluczowe wydarzania z dziejów monarchii habsburskiej w XIX w. oraz mity, stereotypy, spory historiograficzne, "czarne" i "złote" legendy związane z wydarzeniami politycznymi, postaciami


- student powinien umieć określić negatywną stronę mitów historycznych: wypaczanie przeszłości, przekładają się na nacjonalizm, szowinizm, spory polityczne- student powinien akceptować (postawa): dyskutować, uczestniczyć w dyskusji, debacie, stawiać pytania, odpowiadać na pytania kolegów, wyciągać wnioski, uzasadniać swoje wypowiedzi ustne, rekomendować literaturę naukową, wartościować, hierarchizować, oceniać, porównywać


-akceptować (postawa): problem obiektywności poznania historycznego, prawdę w historii, oceny przeszłości, etykę zawodową, rozumieć znaczenie historii w społeczeństwie, państwie, jego tradycji, różnice między prawdą historyczną, obiektywizmem badań a „mitami historycznymi”


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01

K_W03

K_W04

K_W09

K_W14

K_W18

K_W21


Umiejętności:

K_U01

K_U03

K_U04

K_U05

K_U12

K_U13


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

K_K10

K_K11

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z całego przedmiotu: test obejmujący 30 pytań w tym 15 z zakresu konwersatorium, a 15 z wykładu.

Skala ocen

30-28 pkt. bdb

27-25 db+

24-22 db

21-19 dost.+

16-18 dost

15 pkt i poniżej ocena niedostateczna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z całego przedmiotu: test obejmujący 30 pytań w tym 15 z zakresu konwersatorium, a 15 z wykładu.

Skala ocen

30-28 pkt. bdb

27-25 db+

24-22 db

21-19 dost.+

16-18 dost

15 pkt i poniżej ocena niedostateczna


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe: wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS=90 godzin (30 godzin zajęć+60 godzin poświęconych przez słuchacza czytanie literatury, przyswajanie wiedzy)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy historycznej o monarchii habsburskiej z mitami, stereotypami. Celem zajęć jest rozdzielenie faktów od mitów na przykładzie zagadnień historycznych (dzieje monarchii habsburskiej, wojsko i wojny, problemy narodowe), postaci (Maria Teresa i Józef II, Klemens Metternich, Franciszek Józef, cesarzowa Elżbieta), części składowych monarchii (mit Galicji, mit nędzy Galicji).

Pełny opis:

Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy historycznej o monarchii habsburskiej z mitami, stereotypami. Celem zajęć jest rozdzielenie faktów od mitów. Mity są przekazem określonych wartości, pragnień, nadziei. Mity mówią o tym, co powinno by, a nie o tym jak było, wplatają wzorce zachowań przyjęte przez nosicieli mitów.

Kolejnym problemem zajęć to omówienie tradycji, związanej z monarchią habsburską. Tradycja rozumiana jest jako treści kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, oparta na hierarchii wartości.

Zajęcia poruszają kwestie świadomości historycznej o monarchii habsburskiej. Świadomość historyczna to wyobrażenia o przeszłości określonej grupy, z którą identyfikuje się jednostka.

Nie pominięta zostanie kwestia pamięci zbiorowej, czyli wszelkiej wiedzy historyczna, wiedza o przeszłości monarchii habsburskiej.

W węższym znaczeniu są te elementy wiedzy historycznej, które stanowią istotny składnik życia społecznego, spoiwo duchowe wspólnoty narodowej, religijnej, społecznej.

Omówiona zostanie kwestia obecności historii monarchii habsburskiej w kulturze masowej, polityce historycznej.

Omówione zostaną również "spory" historiograficzne, narodowe (niemieckie, węgierskie, polskie, ukraińskiej, czeskie, chorwackie, słoweńskie, włoskie, serbskie) oceny monarchii naddunajskiej.

Zakres tematów:

Mity i stereotypy. Zagadnienia metodologiczne.

Mit monarchii habsburskiej. Ujęcia narodowe

Mit Galicji. Ujęcie polskie, austriackie, ukraińskie i żydowskie

"Nędza galicyjska". Prawda czy mit?

Między "dobrym wojakiem Szwejkiem" a "c.k. dezerterami". Stereotyp austriackiego żołnierza.

Chlubne czy niechlubne dzieje austriackiego oręża. Cz. I: od wojen napoleońskich do Sadowy.

Chlubne czy niechlubne dzieje austriackiego oręża. Cz. II: I wojna światowa

Mit Marii Teresy i Józefa II

"Czarna legenda" Klemensa Metternicha

Mit Franciszka Józefa II

Mit cesarzowej Elżbiety

Spór o cesarza Karola I

"Rządy polskie" w Austrii. Rola Polaków w życiu politycznym Austro-Węgier - mity, stereotypy, świadomość historyczna

Mit Wiednia i Lwowa

Literatura:

K. Grzybowski, Galicja 1948-1914. Historia ustroju na tle historii ustroju Austrii

S. Grodziski, Austria na drodze od światłego do policyjnego absolutyzmu, w : Europa i świat w epoce napoleońskiej, pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszaaw 1977, s. 233-250

S. Grodziski, Austria w epoce metternichowskiej, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1991, t. 1, s. 305-332

W. Łazuga, „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań 1997

S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990

H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986

K. K. Daszyk, Zaborcy czy kandydaci do polskiego tronu. Habsburgowie w opiniach i politycznych planach Polaków w okresie międzyrozbiorowym (1772–1795), w: Studia Austro-Polonica, T. 5: Austria-Polska. 1000 lat kontaktów, pod red. J. Buszki i W. Leitscha, Kraków 1997, s. 119-137

K. K. Daszyk, Zanim Franciszek Józef stał się "naszym dobrym cesarzem". Polacy z Galicji wobec Austrii i Habsburgów w latach 1848-1860, w: Galicja w 1848 roku . Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura, red. Andrzej Bonusiak, Marian Stolarczyk, Rzeszów 1999, s. 119-147

Austria - Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Praca zbiorowa pod red. Waltera Leitscha i Marii Warykowej. [Przekł. z niem. Witold Kaiser], Warszawa-Wiedeń 1989

A. Barańska, "Byłem ostoją porządku". Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Univ. Gedanensis”, R. 22: 2010, t. 39, s.18-34

B. Hamann, Cesarzowa Elżbieta, Warszawa 1999

A. Helman, Sissi, „Kino” R. 43, nr 2 (2009), s. 60-62

R. Hołda, "Pieśń o Najjaśniejszej Pani Cesarzowej Elżbiecie" : polityczny wiersz odpustowy z Galicji, „Literatura Ludowa”, R. 51, nr 6 (2007), s. 35-49

S. Grodziski, Cesarz z przypadku : nie milkną spory wokół beatyfikacji Karola Habsburga; rozm. przepr. Marek Zając, „Tygodnik Powszechny”, 2004, nr 43, s. 11

E. Zarych, Karol I Habsburg : chrześcijański cesarz końca monarchii, Kraków 2015

J. Gaul, Karol I Habsburg - ostatni cesarz Austro-Węgier, „Przegląd Powszechny”, R. 123, nr 5 (2006), s. 82-93

T. Szubert, Zabiegi cesarza i króla Karola I. (IV.) o pokojowe zakończenie pierwszej wojny światowej, w świetle literatury austriackiej, „Rocznik Tarnowski”, R. 15 (2010), s. 39-44

G. Kucharczyk Błogosławiony cesarz, „Nasz Dziennik” (Wyd. 2). 2011, nr 3, s. 26-27

G. Kucharczyk, Ostatni cesarz. Karol Habsburg 1887-1922, Poznań 2004

R. Hołda, "Dobry władca ": studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowice 2008

S. Kryński, "Stary cesarz" w prozie Haška i Rotha wobec mitu "dobrego władcy", w: Między literaturą a medycyną. Cz. 8, Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, s. 177-187

R. Kochanowski Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy... : monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej lat 1860-1914, Kraków 2009

S. Rejman Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I i jego rodziny w "Głosie Rzeszowskim" w latach 1897-1916, „Limes : studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, Nr 2 (2009), s. 101-125

S. Grodziski, Franciszek Józef I, różne wydania

S. Buszczyński, Anarchja polska i cesarz Józef II : wspomnienie historyczne, Lwów 1880

F. Fejtö Józef II : Habsburg rewolucjonista, Warszawa 1993

M. Moras Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, [T.] 16 (2013), s. 131-149

Z. Góralski, Maria Teresa, Wrocław 1995

J. Purchla, Mit Galicji, Przegląd. 2015, nr 10, s. 24-27

A. Bagłajewski.Mit Galicji a idea "mojej Europy" : (Stasiuk - Andruchowycz - Topol), „Prace Komisji Filologicznej” T. 48 (2007), s. 69-87

J. Hałajko, Mit Galicji jako utopia retrospektywna, „Obóz”, Nr 44 (2006), s. 29-51

I. Bartoś, Mit Galicji w "Dwóch miastach" Adama Zagajewskiego, „Kresy” 2001, nr 4, s. 248-254

H. Tumolska, Galicja z perspektywy prasy regionalnej Królestwa Polskiego - na podstawie prasy kaliskiej (1901-1912), Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Instytut Historii Politycznej. R. 9, nr 4 (2004), s. 113-127

A. Kato, W galicyjskim tyglu : wizja Galicji wielokulturowej w środowisku literacko-artystycznym skupionym wokół czasopisma "Sygnały", Obóz. Nr 44 (2006), s. 53-68

A. Woldan Mit Austrii w literaturze polskiej, Kraków 2002

Adam Kożuchowski, Pośmiertne dzieje Austro-Węgier : obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Warszawa 2009

G. Strządała Zabór austriacki i monarchia austro-węgierska w koncepcjach Władysława Studnickiego przed pierwszą wojną światową, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. T. 21 (2013), s. 41-62

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.