Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeszczepienie komórek macierzystych z zastosowaniem w medycynie regeneracyjnej - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.F2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeszczepienie komórek macierzystych z zastosowaniem w medycynie regeneracyjnej - Fakultet
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Krasowska-Kwiecień
Prowadzący grup: Aleksandra Krasowska-Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu "Przeszczepianie komórek macierzystych z zastosowaniem w medycynie regeneracyjnej" jest przedstawienie studentom Wydziału Lekarskiego na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym wiedzy na temat zastosowań komórek macierzystych w terapii, w tym perspektyw ich wykorzystania w medycynie naprawczej.

Szczególnym aspektem przedmiotu jest nauka postępowania w przypadkach powikłań i problemów stomatologicznych u pacjentów w różnym czasie po transplantacji krwiotwórczej.

Efekty kształcenia:

1. Upowszechnianie wiedzy o różnorodnym zastosowaniu terapii komórkowych.

2. Student zapozna się z zasadami procedury transplantacji komórkowej.

3. Student pozna możliwości wykorzystania komórek macierzystych jako składników leków biologicznych we wspomaganiu regeneracji tkanek oraz użyteczność materiału komórkowego jako składnika ksenograftów lub materiałów protezujących.

4. Dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką przedmiotu możliwość dalszej współpracy.


Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy posiadają podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne nabywane podczas realizacji przedmiotów przedklinicznych zawartych w programie realizacji studiów na Wydziale Lekarskim, Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Forma i warunki zaliczenia:

• Pisemny egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru - odbywa się w ostatniej godzinie zajęć Przedmiotem pytań testowych są zagadnienia przedstawiane podczas zajęć

• Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność studenta na zajęciach i przygotowanie do zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Realizacja przedmiotu zakłada czynny udział studenta

w zajęciach. Przygotowanie studenta będzie sprawdzane w formie krótkich pytań dotyczących bieżącego i uprzednich tematów.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemny test wielokrotnego wyboru. Przedmiotem pytań testowych są zagadnienia przedstawiane podczas zajęć. Ocena egzaminu będzie wystawiana zgodnie z Regulaminem studiów UJ (Uchwała nr 45/IV/2015 Senatu UJ z dn. 29.04. 2015, z późn. zm.)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

- wykłady

- laboratorium - pokaz

- prezentacja kliniczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Wykład – 26 h

Pokazy/demonstracja- 4 godziny

Zaliczenie- 1 godzina

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 6 h

• przygotowanie do egzaminu – 10 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie przewiduje się praktyk w ramach realizacji przedmiotu

Skrócony opis:

1. Podstawy transplantacji komórek jako metody leczniczej.

2. Autologiczna i allogeniczna transplantacja komórek macierzystych: standardowe wskazania, zasady procedury.

3. Stomatologiczne powikłania po transplantacji krwiotwórczej.

4. Niestadardowa procedura przeszczepienia w medycynie regeneracyjnej- zastosowanie w stomatologii.

Pełny opis:

Bloki tematyczne realizowane w ciągu 30 godzin dydaktycznych

BLOK I. Charakterystyka komórek macierzystych

Biologiczne podstawy transplantacji komórkowych

1. Właściwości biologiczne komórek macierzystych: rodzaje komórek macierzystych, cechy specyficzne, źródła pozyskiwania, hodowla, przechowywanie

2. Źródła komórek macierzystych. Układ zgodności tkankowej. Dawca komórek macierzystych Postępowanie z materiałem przeszczepowym: Praktyczne zasady dotyczące bankowania tkanek ludzkich (pokaz)

BLOK II. Podstawy wiedzy o procesach uszkodzenia tkanek

1. Przyczyny i mechanizmy uszkodzenia tkanek.

2. Proces zapalny. Naturalne procesy naprawcze. Wytwórcza faza procesu zapalnego a regeneracja tkanki.

3. Nowotworzenie. Patofizjologia a objawy kliniczne w nowotworach- podstawy diagnostyki.

BLOK III. Transplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych - standardy procedury przeszczepowej

1. Transplantacja szpiku kostnego.

Wskazania. Przebieg procedury transplantacyjnej

Powikłania transplanatacji szpiku, choroba przeszczep przeciw biorcy

2. Omówienie przypadku klinicznego (prezentacja)

BLOK IV. Stomatologiczne powikłania po transplantacji szpiku kostnego

1. Patogeneza i klinika uszkodzenia śluzówek jamy ustnej (mucositis) spowodowanych radio- i chemioterapią

2. Inne powikłania zapalne w obrębie jamy ustnej po transplantacji szpiku

3. Odległe powikłania stomatologiczne po transplantacji krwiotwórczej.

BLOK V. Komórki macierzyste w regeneracji kości

1. Komórki macierzyste mezenchymy - pozyskiwanie, możliwości hodowli, zastosowania terapeutyczne.

2. Zasady procedur związanych z wykorzystaniem komórek macierzystych do rekonstrukcji tkankowych. Sterowana regeneracja kości z zastosowaniem materiału komórkowego jako składnika materiałów protezujących

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majka M. (red): Medycyna regeneracyjna: technologie

i zastosowania”- skrypt Zakł. Transplantologii Katedry Immunologii Klin. i Transplantologii UJCM, 2019, egzemplarze udostępniane uczestnikom fakultetu

2. Jędrzejczak W.W.: Hemograft. Kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych. Termedia Wydawnictwo Medyczne. Poznań 2017. Wyd. I.

Literatura uzupełniająca:

1. Offner D, Wagner Q, Idoux-Gillet Y, et al.: Hybrid collagen sponge and stem cells as a new combined scaffold able to induce the re-organisation of endothelial cells into clustered networks. Biomed. Mater. Eng. 2017, 28(s1), s185-192 doi:10.3233/BME-171640

2. Mayer Y, Ginesin O, Khutaba A, Machtei EE, Zigdon Giladi H: Biocompatibility and osteoconductivity of PLCL coated and noncoated xenografts: An in vitro and preclinical trial Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2018, 20(3), 294-299, doi: 10.1111/cid.12596

3. Krasowska-Kwiecień A., Gozdzik J., Jarocha D, Wozniak M., Czogała W, Wiecha O., Skoczen Sz., Dłużniewska A., Majka M: Mesenchymal stem cells as a salvage treatment for severe refractory graft-vs-host disease in children after bone marrow transplantation. Transplantation Proceedings, 2019, 51(3), 880-889. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.01.023

Uwagi:

Zajęcia sa realizowane w semestrze letnim.

Wykłady odbywają się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego, ul. Łazarza 16

Zajęcia praktyczne odbywają się w Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, IP, ul. Wielicka 265

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.