Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pathology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.Pat Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Pathology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 174 godzin więcej informacji
Wykład, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ciesielczyk, Grzegorz Dyduch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy

C.W 25 zna nazewnictwo patomorfologiczne

C.W 26 zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek

C.W 27 określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów

C.W 28 zna definicję i patofizjologię wstrząsu ze szczególnym uwzględnieniem ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego oraz niewydolności wielonarządowej

C.W 29 zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych

C.W 30 zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach

C.W 32 wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

C.W 33 wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej


Efekty kształcenia z zakresu umiejętności

C.U 11 powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych

C.U 12 analizuje zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów i posiadanie wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia


Patofizjologia:

-kolokwium I - test 30 pytań

-kolokwium II - test 30 pytań

-zaliczenie poprawkowe

dopuszczenie do egzaminy z Patologii - uzyskanie sumy z dwóch kolokwiów semestralnych min. 31/60 pkt (t.j. >50% punktów możliwych do uzyskania).

-dopuszczalne 3 nieobecności w ciągu roku


Patomorfologia

-

-
Egzamin końcowy z PATOLOGII

zaliczenie kursu Patologia - student musi uzyskać ponad 50% z egzaminu końcowego, 100 pytań w sumie, 35 patofizjologii, 65 patomorfologii


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

-ustne formy sprawdzające w trakcie zajęć (pytania zakresu wiedzy)

-kolokwia semestralne I i II – test – pytania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (zaliczenie >50% sumy punktów z obu kolokwiów)

-kolokwium poprawkowe

-Egzamin końcowy – test 100 pytań – pytania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (zaliczenie >50% punktów)


Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

-ustne formy sprawdzające w trakcie zajęć

-analiza przypadków klinicznych: analiza sytuacji, podejmowanie decyzji, sugerowanie kierunku działania

-analiza preparatów histologicznych: opis zmian morfologicznych, połączenie obrazu z prawdopodobnym problemem klinicznym

-realizacja zadań: prezentacja


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

-wykład

-seminaria (dyskusja problemowa z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, praca w grupach (rozwój umiejętności komunikacji), analiza przypadków klinicznych (elementy myślenia klinicznego)

-prezentacje preparatów histologicznych

-autopsja

Bilans punktów ECTS:

Katedra Patofizjologii 76 godzin 5,5 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Ćwiczenia 76 godz.

Moduł kończy się egzaminem


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w ćwiczeniach 76 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń 76 godz.

Przygotowanie do egzaminu 13 godz.


Katedra Patomorfologii 144 godzin 10,5 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 28 godz.

Ćwiczenia 108 godz.

Zaj. lab/sekcje 8 godz.

Moduł kończy się egzaminem


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 28 godz.

Udział w ćwiczeniach 108 godz.

Udział w zaj. lab/sekcje 8 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń 108 godz.

Przygotowanie do zaj. lab/ sekcji 8 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.Pełny opis:

Ćwiczenia

PATOFIZJOLOGIA

-Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego (przypadki kliniczne)-Patofizjologia zapaleń. Odporność, I-IV typy nadwrażliwości (wybrane zagadnienia, przypadki kliniczne)

-Choroba niedokrwienna serca. Zawał serca. Miażdżyca (przypadki kliniczne)

-Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego - wstrząs (przypadki kliniczne)

-Patofizjologia wad zastawkowych serca (przypadki kliniczne)

-Patofizjologia arytmii serca.Nadciśnienie tętnicze, rodzaje, powikłania (przypadki kliniczne)

-Wybrane choroby krwi i układu krwiotwórczego: niedokrwistości, nadkrwistości, skazy krwotoczne (przypadki kliniczne)

-Niewydolność oddechowa, choroby restrykcyjne płuc (przypadki kliniczne)

-Choroby obturacyjne płuc (przypadki kliniczne)

-Obrzęk płuc, nadciśnienie płucne, zatorowość płucna (przypadki kliniczne)

-Neuropatia układu autonomicznego, niewydolność układu autonomicznego. Ocena aktywności układu autonomicznego

-Patofizjologia chorób układu nerwowego: choroby złącza nerwowo-mięśniowego, parkinsonizm, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe mózgu (przypadki kliniczne)

-Choroby przełyku. Choroby żołądka i dwunastnicy (przypadki kliniczne).

-Symptomatologia p. pokarmowego. Oś mózgowo jelitowa. Choroby jelita cienkiego i grubego (przypadki kliniczne)

-Choroby wątroby. Kamica żółciowa. Alkoholowe i niealkoholowe stłuszczenie wątroby (przypadki kliniczne)

-WZW. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Ból, rodzaje bólu (receptorowy vs neuropatyczny, trzewny vs somatyczny)

-Patogeneza cukrzycy- definicja, podział, kryteria rozpoznania, powikłania (przypadki kliniczne)

-Ośrodki podwzgórza. Choroby podwzgórza i przysadki: DI, SIADH. Otyłość. (przypadki kliniczne)

-Choroby nadnerczy: zespół Cushinga, hiperaldosteronizm. Chorobay rdzenia nadnerczy (przypadki kliniczne)

-Choroby tarczycy: nadczynność. niedoczynność. Choroby przytarczyc. (przypadki kliniczne)

-Ostre uszkodzenie nerek i przewlekła choroba nerek (przypadki kliniczne)

-Symptomatologia chorób nerek. Kłębuszkowe zapalenie nerek, zespoły nefrytyczny i nerczycowy, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica moczowa. (przypadki kliniczne)

-Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej: kwasica, zasadowica. Patomechanizm obrzęków. Obrzęk mózgu (przypadki kliniczne)

PATOMORFOLOGIA

-

-

Literatura:

Patofizjologia:

-Pathophysiology of Disease, 5th Ed., Stephen J. McPhee. ISBN 0-07-110523-9 McGraw Hill

-Pathophysiology of Heart Disease, 4th Ed., Leonard S. Lilly, ISBN 0-7817-4027-4

-Pulmonary Pathophysiology, Michael A. Grippi, ISBN:0397513291 Lippincott Williams & Wilkins

-Color atlas of pathophysiology. S. Silbernagl, ISBN 0865778663

Patomorfologia:

-

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.