Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clinical Microbiology - Course Integrated with Internal Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.MicrIM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Clinical Microbiology - Course Integrated with Internal Medicine
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kochan
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.km.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Cele kształcenia


Nauczenie studentów właściwego wyboru badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, prawidłowego pobierania i przesyłania materiałów do tego typu badań, interpretacji wyników oraz trafnego różnicowania w zakresie zakażeń z uwzględnieniem czynnika etiologicznego, drogi przenoszenia, mechanizmów zjadliwości oraz obrazu klinicznego.

Uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia prawidłowej antybiotykoterapii oraz mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapoznanie studentów z problemem zakażeń szpitalnych w oddziałach chorób wewnętrznych.


Efekty kształcenia


Po zakończeniu zajęć, w zakresie wiedzy, student:

 zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty

 zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki mikrobiologicznej, potrafi wymienić rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań, potrafi uzasadnić wybór materiału i metody w diagnozowaniu chorób infekcyjnych

 umie wymienić i rozumie podstawowe mechanizmy oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki, potrafi omówić zasady racjonalnej antybiotykoterapii

 zna zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i doboru leczenia w odniesieniu do najczęstszych chorób o podłożu infekcyjnym występujących u osób dorosłych hospitalizowanych na oddziałach niezabiegowych, jak: zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia choroby układu oddechowego, choroby układu moczo-płciowego

 zna definicje i metody diagnostyki mikrobiologicznej (w tym serologiczne i molekularne) zakażeń szpitalnych potrafi omówić zasady kontroli zakażeń szpitalnych w oddziałach niezabiegowych, zna i rozumie zagadnienia prawne dotyczące zakażeń szpitalnych

 zna definicje, czynniki etiologiczne, zasady diagnostyki mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i molekularne) oraz sposoby farmakoterapii bakteriemii, potrafi wskazać różnice między sepsą i bakteriemią

 zna i umie uzasadnić wybór metod dezynfekcji i sterylizacji stosowanych w oddziałach niezabiegowych, potrafi wskazać różnice między aseptyką i antyseptyką, zna zagadnienia prawne dotyczące higieny szpitalnej


Po zakończeniu zajęć, w zakresie umiejętności, student potrafi:

 prowadzić dokumentację medyczną ze szczególnym uwzględnieniem zleceń i wyników badań mikrobiologicznych

 przeprowadzić diagnostykę różnicową chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty u osób dorosłych (w tym u chorych z obniżoną odpornością),

 wdrożyć postępowanie mające na celu zidentyfikowanie, zarejestrowanie i zwalczenie postaci zakażeń szpitalnych

 planować diagnostykę mikrobiologiczną chorób infekcyjnych ze wskazaniem właściwych metod diagnostycznych (w tym serologicznych i molekularnych)

 dobrać i zastosować odpowiednią metodę pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych (w tym pobieranie krwi do posiewów krwi, pobieranie wymazów z nosa, gardła, skóry i ran)

 prawidłowo zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych i wykorzystać tę wiedzę do dalszego postępowania z chorym

 dobrać chemioterapeutyki stosownie do rozpoznanego czynnika etiologicznego choroby infekcyjnej z uwzględnieniem ewentualnych mechanizmów oporności oraz przeprowadzić analizę ewentualnych działań niepożądanych i interakcji między tymi lekami

 prawidłowo zinterpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych takich jak: antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwpasożytnicze, środki dezynfekcyjne

 stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki


Po zakończeniu zajęć, w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu) student:

 zna i stosuje zasady medycyny opartej na dowodach

 zna i przestrzega w swoich działaniach zasady etyczne

 posiada umiejętność rozwiązywania problemów

 zna i potrafi stosować zasady odpowiedzialności klinicznej i funkcjonowania współpracy lekarza klinicysty z pracownią mikrobiologiczną

 zna i przestrzega praw pacjenta w tym: prawa do ochrony danych osobowych, intymności, prawa do informacji o wynikach badań mikrobiologicznych, prawa do świadomej zgody na wykonanie badań

 ma świadomość i potrafi wykazać odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa

 potrafi pracować w grupie

 posiada umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym

 potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Mikrobiologii z Parazytologią i Immunologii (2 rok) i dokumenty potwierdzające zaliczenie tego modułu.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecność na wszystkich zajęciach (1 nieobecność jest dopuszczalna)

- zaliczenie sprawdzianów ustnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany śródsemestralne:

W zakresie wiedzy oraz umiejętności:

Sprawdzian w formie krótkich odpowiedzi ustnych wraz oceną umiejętności praktycznych podczas zajęć


Sprawdzian końcowy (podsumowujący)

W zakresie wiedzy:

Ocena nabytych wiadomości (w formie ustnej)

W zakresie umiejętności:

Ocena umiejętności wykonywania podstawowych testów diagnostycznych i ich interpretacji oraz ocena uzyskiwanych wyników badań, dokonywana każdorazowo w trakcie i na zakończenie zajęć praktycznych (forma ustna)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń oraz seminariów, umiejętności współpracy w grupie i krytycznej oceny uzyskanych przez siebie wyników.

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone w formie dyskusji,

Ćwiczenia laboratoryjne/case study

Bilans punktów ECTS:

1 pkt.


Udział w ćwiczeniach – 4 godziny; 0,2 pkt. ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin: 0,2 pkt. ECTS

Udział w seminariach – 6 godzin; 0,2 pkt. ECTS

Przygotowanie do seminariów – 5 godzin; 0,2 pkt. ECTS

Przygotowanie do zaliczenia końcowego – 5 godzin; 0,2 pkt. ECTS


Łącznie – 25 godzin ; 1 pkt. ECTS

Pełny opis:

Zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi

1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, inne bakteriemie oraz wirusemie, fungemie i parazytemie - definicje, podział, czynniki etiologiczne, metody diagnostyki mikrobiologicznej, dobór leków

2. Wybrane zagadnienia dotyczące czynników etiologicznych, w tym nowych czynników infekcyjnych powodujących zakażenia u dorosłych, w tym także u osób z obniżoną odpornością

3. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych w diagnostyce schorzeń w zakresie chorób wewnętrznych, interpretacja wyników badań mikrobiologicznych, zasady prawidłowej antybiotykoterapii

4. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziałach niezabiegowych (m.in. na o. pulmonologicznym, kardiologicznym, nefrologicznym) , definicje, metody nadzoru, zagadnienia prawne

5. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziałach niezabiegowych (m.in. podczas dializ, w pracowniach endoskopowych i diagnostyki radiologicznej)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Patrick Murray et al. Medical microbiology, 8e, 2015. ISBN: 978-0323299565

2. Mark Gladwin. Clinical microbiology made ridiculously simple 6e. Medmaster 2016. ISBN: 978-1935660156

Literatura zalecana:

1. Warren Levinson. Review of medical microbiology and immunology, 14th ed. Lange/McGraw-Hill Education 2016. ISBN: 978-0071845748

2. Patrick Murray. Review of medical microbiology 1e. Mosby 2005. ISBN: 978-0323033251

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.