Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Occupational Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.OccupMed Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Occupational Medicine
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Porębski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

będzie posiadał znajomość zasad obowiązujących w medycynie pracy takich jak : dopuszczenie do pracy, odsunięcie od pracy, badania okresowe, rozpoznanie chorób zawodowych

wykaże się zrozumienie aspektów medyczno – prawnych leżących u podstawy rozpoznawania chorób zawodowych

wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm i jego elementy

zna wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm i populację oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka; potrafi opisać konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne


zna i rozumie znaczenie ksenobiotyków środowiskowych z uwzględnieniem ich egzogennej transformacji i roli biomarkerów (ekspozycji, skutków, wrażliwości) w diagnostyce chorób środowiskowych i zawodowych

W zakresie umiejętności :

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym, podejrzanym o chorobę zawodową

potrafi prowadzić wywiad środowiskowy, umie zinterpretować poziomy zanieczyszczeń w aspekcie obowiązujących norm oraz umie wskazać narządy i układy podatne na szkodliwe działanie poszczególnych ksenobiotyków obecnych w środowisku bytowania i środowisku pracy

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne, mające na celu rozpoznanie lub wykluczenie choroby zawodowej

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

potrafi ocenić szkodliwość dawki promieniowania niejonizującego, jonizującego i innych czynników fizycznych działających na organizm oraz stosuje się do zasad ochrony radiologicznej

ocenia zagrożenia środowiskowe oraz posługuje się podstawowymi metodami pozwalającymi na wykrycie obecności czynników szkodliwych (biologicznych i chemicznych) w biosferze

potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym: badanie spirometryczne, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta w zakresie rozpoznawania i profilaktyki chorób zawodowych

posługuje się reakcją antygen - przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki zawodowych chorób alergicznych

potrafi ocenic wiarygodność badania klinicznego


W zakresie kompetencji społecznych

Umiejętność prowadzenia poradnictwa zawodowego

Umiejętność współpracy z innymi specjalnościami medycznymi


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu chorób wewnętrznych, laryngologii, dermatologii alergologii obejmujące symptomatologie i diagnostykę chorób mających tło zawodowe. Znajomość procesów patofizjologicznych w tym immunologii chorób alergicznych, reakcji nietolerancji i mechanizmów toksycznych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność).

- aktywność na zajęciach oceniana (0-10pkt)

- uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na teście sprawdzającym wiedze


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzian końcowy:

W zakresie wiedzy:

Test jednokrotnego wyboru, przy czym warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 60% odpowiedzi prawidłowych


Metody dydaktyczne:

wykłady , seminaria, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS


Udział w wykładach: 10 godziny

Udział w ćwiczeniach: 6 godzin

Udział w seminariach: 4 godzin


Przygotowanie do seminariów: 8 godzin

Przygotowanie do Egzaminu: 2 godziny

Grupa treści kształcenia:

Inne

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie przewiduje

Skrócony opis:

Określenie choroby zawodowej i podstawy rozpoznawania

Epidemiologia chorób zawodowych

Choroby zawodowe płuc

Choroby wywołane działaniem czynników fizycznych, chemicznych i zakaźnych

Nowotwory pochodzenia zawodowego

Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego

Zagadnienia środowiska pracy

Pełny opis:

Określenie choroby zawodowej i podstawy rozpoznawania ( aspekty prawno- medyczne)

Choroby para-zawodowe

Epidemiologia chorób zawodowych

Pylice płuc. Choroby płuc wywołane przez metale twarde, wywołane działaniem włókien sztucznych. Beryloza . Byssinoza.

Gorączka metaliczna

Choroby wywołane działaniem czynników fizycznych: promieniowaniem jonizującym, polem elektromagnetycznym, infradźwiękami i ultradźwiękami, wysoką i niską temperaturą, wysokim i obniżonym ciśnieniem atmosferycznym. Zespół wibracyjny.

Nowotwory pochodzenia zawodowego

Zawodowe zatrucia metalami ciężkimi (ołów, rtęć)

Zawodowe narażenie na węglowodory

Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego

Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego: etiopatogeneza alergii zawodowej. Charakterystyka alergenów zawodowych. Wywiad i diagnostyka alergologiczna w chorobach zawodowych.Testy skórne z alergenami zawodowymi punktowe i płatkowe. Swoiste i nieswoiste testy prowokacyjne. Astma zawodowa. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. POCHP. Anafilaksja zawodowa. Zawodowe choroby skóry, górnych dróg oddechowych o podłożu alergicznym.

Zagadnienia środowiska pracy: monitoring środowiskowy i zawodowy

Literatura:

1. N. Szeszenia-Dąbrowska U. Wilczyńska, W. Sobala: Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. i ich czynniki przyczynowe. Occupational diseases in Poland in 2013 and their causative agents. Med. Pracy 2014;65(4), 317-326.

2. N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska, Occupational diseases in Poland – An overview of current trends. Int J Occup Med Environ Health. 2013 26(3): 457-470.

3. Szeszenia-Dabrowska N, Wilczyńska U. Occupational diseases among workers employed in various branches of the national economy. Med. Pr. 2013;64(2):161-74

4. Textbook of Occupational Medicine Practice – 3rd edition, may 2011; Koh David, Takahashi Ken;

5. ABC of Occupational and Enviromental Medicine, Snashall David, Patel Dipti; BMJ Publishing Group 2003, second edition; www.bmjbooks.com;

6. Hunter's Diseases of Occupations, Tenth Edition 2010; Peter J Baxter , Tar-Ching Aw , Anne Cockcroft, Paul Durrington , J Malcolm Harrington

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.