Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clinical Microbiology - Course Integrated with Internal Medicine and OB/GYN

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L5.CM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Clinical Microbiology - Course Integrated with Internal Medicine and OB/GYN
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kochan
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.km.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Nauczenie studentów właściwego wyboru badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, prawidłowego pobierania i przesyłania materiałów do tego typu badań, interpretacji wyników oraz trafnego różnicowania w zakresie zakażeń z uwzględnieniem czynnika etiologicznego, drogi przenoszenia, mechanizmów zjadliwości oraz obrazu klinicznego.

Uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia prawidłowej antybiotykoterapii oraz mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapoznanie studentów z problemem zakażeń szpitalnych w oddziałach niezabiegowych i zabiegowych.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć, w zakresie wiedzy, student:

• zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty

• zna metody diagnostyczne parazytoz przywlekanych z krajów o odmiennym klimacie

• zna pojęcie „nowe i powracające czynniki zakaźne” oraz przyczyny ich występowania

• zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki mikrobiologicznej, potrafi wymienić rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań, potrafi uzasadnić wybór materiału i metody w diagnozowaniu chorób infekcyjnych

• umie wymienić i rozumie podstawowe mechanizmy oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki, potrafi omówić zasady racjonalnej antybiotykoterapii

• zna zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób o podłożu infekcyjnym u dzieci jak: zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, gorączka reumatyczna, choroby skóry, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego w tym biegunki infekcyjne, choroby układu moczo-płciowego, neuroinfekcje, gorączka po powrocie z tropiku

• zna proces kształtowania się flory fizjologicznej u noworodka ze szczególnym uwzględnieniem flory przewodu pokarmowego

• zna sposoby diagnostyki mikrobiologicznej ( w tym metody serologiczne i molekularne) i zasady doboru leczenia w zakażeniach perinatalnych

• zna i rozumie zasady diagnozowania mikrobiologicznego ( w tym metody serologiczne i molekularne) i doboru farmakoterapii a także metod profilaktyki w najczęstszych chorobach infekcyjnych przenoszonych drogą płciową

• zna i rozumie znaczenie prawidłowej mikroflory dróg rodnych i przewodu pokarmowego szczególnie w odniesieniu do roli probiotyków nowej generacji jako istotnych elementów mikrobiomu zdrowego człowieka

• zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki mikrobiologicznej ( w tym metody serologiczne i molekularne) i farmakoterapii chorób wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty u osób z obniżoną odpornością oraz chorobami krwi ( w tym z chorobą nowotworową oraz w wieku podeszłym)

• zna i rozumie zagrożenie czynnikami infekcyjnymi związane z hospitalizacją osób z obniżoną odpornością oraz chorobami krwi (w tym z chorobą nowotworową oraz w wieku podeszłym) oraz umie wskazać różnice w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce zakażeń szpitalnych dotyczących osób w wieku podeszłym

• zna definicje i metody diagnostyki mikrobiologicznej (w tym serologiczne i molekularne) zakażeń szpitalnych na oddziałach zabiegowych i dziecięcych, potrafi omówić zasady kontroli zakażeń szpitalnych, zna i rozumie zagadnienia prawne dotyczące zakażeń szpitalnych

• zna definicje, czynniki etiologiczne, zasady diagnostyki mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i molekularne) oraz sposoby farmakoterapii sepsy, potrafi wskazać różnice między sepsą i bakteriemią

• zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i molekularne) i farmakoterapii w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, jak: zakażenia wewnątrzbrzuszne, zakażenia narządów klatki piersiowej, zakażenia kości i stawów ( w tym pourazowe), zakażenia naczyń, zakażenia układu moczo-płciowego, zakażenia skóry (w tym rany przewlekłe) oraz zakażenia wewnątrzczaszkowe

• zna zasady okołooperacyjnego nadzoru mikrobiologicznego i umie uzasadnić wybór metod diagnostycznych i terapeutycznych zakażeń związanych z zabiegami chirurgicznymi, zna i rozumie zasady profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej

• zna zasady nadzoru mikrobiologicznego i umie uzasadnić wybór metod diagnostycznych, terapeutycznych oraz profilaktycznych zakażeń związanych z hospitalizacją w oddziale intensywnej terapii

• zna i umie uzasadnić wybór metod dezynfekcji i sterylizacji stosowanych w oddziałach zabiegowych oraz dziecięcych, potrafi wskazać różnice między aseptyką i antyseptyką, zna zagadnienia prawne dotyczące higieny szpitalnej

• zna i rozumie podstawowe zasady diagnostyki mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i molekularne) i farmakoterapii oraz profilaktyki w odniesieniu do chorób infekcyjnych dróg rodnych oraz zakażeń związanych z zabiegami ginekologicznymiPo zakończeniu zajęć, w zakresie umiejętności, student potrafi:

• prowadzić dokumentację medyczną ze szczególnym uwzględnieniem zleceń i wyników badań mikrobiologicznych

• przeprowadzić diagnostykę różnicową chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i patogeny (z uwzględnieniem „nowych” czynników infekcyjnych oraz pochodzących z krajów o ciepłym klimacie)zarówno u osób dorosłych (w tym z obniżoną odpornością i w podeszłym wieku), jak i dzieci ( w tym noworodków),

• wdrożyć postępowanie mające na celu zidentyfikowanie, zarejestrowanie i zwalczenie postaci zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów zabiegowych i dziecięcych

• wdrożyć postępowanie mające na celu zidentyfikowanie, zarejestrowanie i zwalczenie postaci zakażeń szpitalnych w oddziale intensywnej terapii

• planować diagnostykę mikrobiologiczną chorób infekcyjnych ze wskazaniem właściwych metod diagnostycznych (w tym serologicznych i molekularnych)

• dobrać i zastosować odpowiednią metodę pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych (w tym pobieranie krwi do posiewów krwi, pobieranie wymazów z nosa, gardła, skóry i ran)

• prawidłowo zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych i wykorzystać tę wiedzę do dalszego postępowania z chorym

• dobrać chemioterapeutyki stosownie do wieku pacjenta oraz do rozpoznanego czynnika etiologicznego choroby infekcyjnej z uwzględnieniem ewentualnych mechanizmów oporności oraz przeprowadzić analizę ewentualnych działań niepożądanych i interakcji między tymi lekami

• prawidłowo zinterpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych takich jak: antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwpasożytnicze, środki dezynfekcyjne

• stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów zabiegowych i dziecięcych

• ocenić stan rany ( w tym pooperacyjnej i odleżyn) oraz odpowiednio ją zaopatrzyć, uwzględniając ewentualne powikłanie infekcyjne

• posługiwać się procedurami służącymi do szybkiej diagnostyki różnicującej stany zapalne dróg rodnych w gabinecie ginekologicznym w oparciu o analizę preparatu bezpośredniego i/lub wybarwionego metodą Grama, pomiar pH pochwy oraz charakterystyczne objawy kliniczne

• posługiwać się 10 stopniową skalą Nugenta służącą do oceny biocenozy pochwy

• zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych ciężarnej, kobiety po porodzie oraz noworodka i wdrożyć odpowiednie postępowanie w chwili podejrzenia choroby infekcyjnej


Po zakończeniu zajęć, w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu) student:

• zna i stosuje zasady medycyny opartej na dowodach

• zna i przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

• posiada umiejętność rozwiązywania problemów

• zna i potrafi stosować zasady odpowiedzialności klinicznej i funkcjonowania współpracy lekarza klinicysty z pracownią mikrobiologiczną

• zna i przestrzega praw pacjenta w tym: prawa do ochrony danych osobowych, intymności, prawa do informacji o wynikach badań mikrobiologicznych, prawa do świadomej zgody na wykonanie badań

• ma świadomość i potrafi wykazać odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy

• potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

• potrafi pracować w grupie

• posiada umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym

• potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Mikrobiologii z Parazytologią i Immunologii (2. rok) oraz udokumentowane zaliczenie tego modułu.

Wiedza z Mikrobiologii klinicznej – zintegrowanej z chorobami wewnętrznymi realizowanej na 4. roku studiów i udokumentowanie zaliczenia tego przedmiotu.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecność na większości zajęć (dopuszczalne 2 nieobecności)

- zaliczenie ustnych sprawdzianów kształtujących

- zaliczenie podsumowującego sprawdzianu pisemnego (test, konieczne uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące:

W zakresie wiedzy oraz umiejętności:

Sprawdzian w formie krótkich ustnych odpowiedzi zintegrowany czasowo i w treści ze sprawdzianem praktycznym


Sprawdzian końcowy (podsumowujący)

W zakresie wiedzy:

Ocena nabytych wiadomości (test wielokrotnego wyboru)

W zakresie umiejętności:

Ocena umiejętności wykonywania określonego zadania wskazanego przez prowadzącego przedmiot , dokonywana każdorazowo w trakcie i na zakończenie zajęć praktycznych (w formie ustnej)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Obserwacja: zachowania się studenta podczas ćwiczeń oraz seminariów, umiejętności współpracy w grupie i krytycznej oceny uzyskanych przez siebie wyników.


Metody dydaktyczne:

Praca z małą grupą (seminarium) prowadzona w formie dyskusji, case-study/ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

2 pkt.


Udział w ćwiczeniach – 8 godzin; 0,3 pkt. ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń – 4 godziny: 0,1 pkt. ECTS

Udział w seminariach – 22 godziny; 0,7 pkt. ECTS

Przygotowanie do seminariów – 11 godzin; 0,4 pkt. ECTS

Przygotowanie do sprawdzianów kształtujących – 15 godzin; 0,5 pkt. ECTS


Łącznie – 60 godzin; 2 pkt. ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne: 8 godz. - 100% udziału nauczyciela akademickiego

Seminaria (zajęcia w małych grupach): 22 godz. - 100% udziału nauczyciela akademickiego

W ramach zajęć zintegrowanych z chorobami zakaźnymi: 4 godz. seminarium i 1 godz. ćwiczeń

W ramach zajęć zintegrowanych z hematologią: 3 godz. seminarium i 1 godz. ćwiczeń

W ramach zajęć zintegrowanych z pediatrią: 4 godz. seminarium i 1 godz. ćwiczeń

W ramach zajęć zintegrowanych z ginekologią i położnictwem: 4 godz. seminarium i 2 godz. Ćwiczeń

W ramach zajęć zintegrowanych z chirurgią ogólną: 4 godz. seminarium i 1 godz. ćwiczeń

W ramach zajęć zintegrowanych z anestezjologią I intensywną terapią: 3 godz. seminarium i 2 godz. ćwiczeń

Pełny opis:

Zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi:

1. Odrębności w diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu zakażeniom na oddziale chorób zakaźnych.

2. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziale chorób zakaźnych, definicje, metody nadzoru, zagadnienia prawne.

3. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń u pacjentów hospitalizowanych na oddziale chorób zakaźnych.

4. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale chorób zakaźnych.

5. Zasady diagnostyki i leczenia chorób tropikalnych przywlekanych do Polski.

6. Definicja, przyczyny i metody diagnostyczne nowych i powracających czynników zakaźnych.

Zajęcia zintegrowane z hematologią:

7. Odrębności w diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu zakażeniom związanym z hospitalizacją ludzi z chorobami krwi I obniżoną odpornością ( w tym po przeszczepieniu narządów i tkanek oraz w wieku podeszłym).

8. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziale hematologicznym, definicje, metody nadzoru, zagadnienia prawne.

9. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń u osób po przeszczepieniu narządów i tkanek.

10. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale hematologicznym.

Zajęcia zintegrowane z pediatrią

1. Zagadnienia dotyczące kształtowania się flory fizjologicznej noworodka.

2. Zakażenia okresu noworodkowego, czynniki etiologiczne, w tym nowe czynniki infekcyjne, sposoby zapobiegania , metody diagnostyczne.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące czynników etiologicznych (w tym tropikalnych oraz nowych czynników infekcyjnych) powodujących zakażenia: skóry, układu moczowego , układu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu nerwowego u dzieci.

4. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych w pediatrii, interpretacja wyników badań mikrobiologicznych, zasady prawidłowej antybiotykoterapii.

5. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziale pediatrycznym i neonatologicznym; definicje, metody nadzoru, zagadnienia prawne.

6. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale pediatrycznym.

Zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem

1. Flora fizjologiczna dróg rodnych, diagnostyka stanów zapalnych dróg rodnych.

2. Współczesne metody diagnostyki, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń i zarażeń perinatologicznych.

3. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych w ginekologii i położnictwie, interpretacja wyników badań mikrobiologicznych, zasady prawidłowej antybiotykoterapii.

4. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziale ginekologiczno-położniczym, definicje, metody nadzoru, zagadnienia prawne.

5. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale ginekologiczno-położniczym.

Zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną

1. Postacie zakażeń szpitalnych w chirurgii: zakażenie miejsca operowanego, zakażenia układu moczowego, zakażenia krwi, definicje, metody diagnostyki mikrobiologicznej i sposoby leczenia, metody nadzoru, zagadnienia prawne.

2. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń ran przewlekłych.

3. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na oddziale chirurgicznym.

4. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych w chirurgii, interpretacja wyników badań mikrobiologicznych, zasady prawidłowej antybiotykoterapii.

Zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią

1. Sepsa, definicje, podział, zasady postępowania mikrobiologicznego.

2. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zapalenia płuc związanego z wytworzeniem sztucznej drogi oddechowej i wentylacją mechaniczną.

3. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń u pacjenta z centralną linią naczyniową, z cewnikiem w pęcherzu moczowym.

4. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki zakażeń ran przewlekłych ( w tym odleżyn).

Zawarte powyżej treści merytoryczne realizowane są na seminariach oraz na ćwiczeniach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Patrick Murray et al. Medical microbiology, Elsevier 2015. ISBN: 978-0323299565.

2. Mark Gladwin. Clinical microbiology made ridiculously simple 6e. Medmaster 2016. ISBN: 978-1935660156.

Literatura uzupełniająca:

1. Warren Levinson. Review of medical microbiology and immunology 14th ed. Lange/McGraw-Hill Education 2016. ISBN: 978-0071845748.

2. Patrick Murray. Review of medical microbiology 1e. Mosby 2005. ISBN: 978-0323033251.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.