Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medical Informatics including biostatistics 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.MIB2/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medical Informatics including biostatistics 2/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lasoń
Prowadzący grup: Mateusz Banach, Andrzej Kononowicz, Wojciech Lasoń, Monika Piwowar, Justyna Stefaniak
Strona przedmiotu: https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=443079
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi

i innowacyjnymi narzędziami w informatyce medycznej oraz rozwijanie umiejętności skutecznego ich wykorzystania we wspieraniu procesu decyzyjnego a także zapoznanie studentów z efektywnymi metodami statystycznymi w rozwiązywaniu problemów w medycynie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W zakresie wiedzy:

- ma wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w medycynie

- zna zasady zintegrowanego podejścia do wiedzy medycznej (procedury diagnostyczne i terapeutyczne) oraz współpracy w zespole interdyscyplinarnym

- zna techniki symulacyjne w medycynie i zasady tworzenia modeli symulacyjnych

- ma wiedzę na temat technologii stosowanych w druku 3D oraz możliwości zastosowania tej technologii w medycynie, w szczególności w stomatologii


W zakresie umiejętności:

- potrafi przygotować i efektywnie wykorzystywać medyczne bazy danych

- stosuje w praktyce metody statystyczne w rozwiązywaniu problemów

- potrafi definiować problemy statystyczne i stawiać hipotezy

- umie wybrać i wykorzystać w praktyce testy statystyczne oraz przedstawić wyniki w formie graficznej

- posiada umiejętność definiowania potrzeb informacyjnych danego problemu i formułowania zapytań w bazach danych dostępnych w Internecie

- ma umiejętność reprezentowania wiedzy w komputerowo wspomaganym procesie decyzyjnym w zakresie procedur diagnostycznych i terapeutycznych,

- korzysta z drukarek 3D w edukacji medycznej i praktyce klinicznej w stomatologii

- potrafi korzystać z modeli symulacyjnych w medycynie i przeprowadzać eksperymenty

Wymagania wstępne:

Zaliczenia przedmiotu "“Medical Informatics including Biostatistics ½”

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci są oceniani na podstawie:

- obowiązkowej obecności na zajęciach

- aktywności w trakcie zajęć

- przygotowania i wykonania zadań indywidualnych

- przygotowania projektów i aktywnego udziału w realizacji zadania w zespole

- wyników końcowego testu komputerowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kryteria przyznawania oceny


Aby zaliczyć moduł i uzyskać ocenę, konieczne jest:


1. udział we wszystkich zajęciach

2. aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć

3. wykonanie zadań indywidualnych

4. przygotowanie i wykonanie projektu statystycznego (maksymalnie 40 pkt.)

5. zaliczenie testu komputerowego z informatyki medycznej (maksymalnie 20 pkt.)


Aby zaliczyć przedmiot, student musi zebrać co najmniej 36 pkt.


Kryteria oceny końcowej:


Punkty uzyskane podczas kursu “Medical Informatics including Biostatistics 1/2” (rok 1.) zostaną dodane do punktów uzyskanych podczas kursu “Medical Informatics including Biostatistics 2/2” . Ostateczna ocena zostanie wyznaczona na podstawie sumy tych punktów


Skala ocen:


Punkty Ocena

0 - 60 D

61 - 68 C

69 - 76 C +

77 - 84 B

85 - 92 B +

93 - 100 A


Poprawa oceny

Studenci, którzy nie uzyskają 61 pkt., są zobowiązani do powtórzenia testu komputerowego. Wówczas, niezależni od wyników powtórzonego testu, końcowa liczba punktów wynosi 61.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obejmują:


- dyskusje między studentami i wykładowcami

- prezentacje

- indywidualną pracę z komputerem

- własną prace projektową z wiodącym udziałem nauczyciela

- rozwiązywanie problemów w zespołach

- wykonywanie eksperymentów z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

Bilans punktów ECTS:

Łącznie - 50 godzin pracy studentów


udział w zajęciach - 25 godz

przygotowanie do laboratorium - 15 godz

przygotowanie projektu statystycznego - 10h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi i innowacyjnymi systemami i narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w medycynie, takimi jak:

- systemy wspomagania decyzji klinicznych

- technologie 3D w medycynie

- modele symulacyjne i eksperymenty symulacyjne na modelach

Zapoznanie studentów z efektywnymi metodami statystycznymi w rozwiązywaniu problemów w medycynie

Pełny opis:

1. Systemy wspomagania decyzji klinicznych

Prezentacja modeli i metod wspomagania decyzji klinicznych. Praktyczne zadania do rozwiązania przez studentów

2. Symulacja w medycynie

Przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych, zbieranie i analiza wyników, prezentacja graficzna, formułowanie wniosków

System zdalnego monitorowania pacjenta - TeleCARE

Symulacja ról lekarzy i pacjentów w systemie. Wprowadzanie danych do systemu, weryfikacja i analiza wyników pomiarów. Praca w grupach

3. Technologie 3D w medycynie.

Druk 3D w stomatologii - prezentacja materiałów edukacyjnych i zapoznanie się z praktycznym działaniem drukarki 3d.

4. Statystyka opisowa, rozkład częstości i prawdopodobieństwa, testowanie hipotez

Wprowadzenie do biostatystyki i podstawowe definicje. Przygotowywanie baz danych. Statystyki opisowe i graficzna prezentacja danych. Testowanie hipotez statystycznych.

5. Korelacja i regresja liniowa

Korelacja Pearsona, regresja liniowa.

6. Test t-Studenta

Test t-Studenta - sparowany i niesparowany. Nieparametryczne odpowiedniki testu t Studenta.

7. Test chi-kwadrat, tabela kontyngencji, ANOVA

Test chi-kwadrat, analiza wariancji (ANOVA) i jej nieparametryczne odpowiedniki. Analiza post-hoc.

8. Końcowy projekt statystyczny

Analiza i praktyczne rozwiązywanie problemu statystycznego w medycynie z wykorzystaniem narzędzia SAS.

Literatura:

1. Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and Telehealth

Fong B., Fong A.C.M, Li C.K 2011 1st Wiley

ISBN: 9780470745694

2. Simulations in Medicine

Irena Roterman-Konieczna (Ed.) 2015 1st De Gruyter

ISBN: 9783110406269

3. Biostatistics. A Foundation for Analysis in the Health Sciences

Wayne W. Daniel 2009 9th Ed. Wiley

ISBN: 978-0-470-10582-5

4. Statistics by Prescription

Irena Roterman-Konieczna 2009 1st Ed. Jagiellonian University Press

SBN: 978-83-233-2741-7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.