Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Microbiology and oral cavity microbiology with mycology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.MOCMM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Microbiology and oral cavity microbiology with mycology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kochan, Agata Pietrzyk
Prowadzący grup: Piotr Kochan, Agata Pietrzyk
Strona przedmiotu: http://www.km.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów mających znaczenie w zakażeniach w obrębie jamy ustnej jak również stwarzających zagrożenie w praktyce stomatologicznej. Przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów związanych z zakażeniami jamy ustnej, możliwości ich leczenia i zapobiegania.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

 Opisuje budowę komórki bakteryjnej, wymienia różnice w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

 Zna podstawowe etapy badania mikrobiologicznego takie jak pobieranie materiału do badania, metody przygotowania i barwienia preparatów oraz techniki mikroskopowania, wymienia podstawowe podłoża stosowane do hodowli bakterii oraz rozumie znaczenie testów identyfikacyjnych w diagnostyce bakteriologicznej.

 Zna podstawowe metody badania lekowrażliwości bakterii (E-test, metoda rozcieńczeniowa MIC, MBC, metoda krążkowa) i zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń bakteryjnych.

 Zna ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram + należące do rodzajów: Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Nocardia, Bifidobacterium.

 Zna ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram - należące do rodzajów: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella.

 Opisuje florę kieszonki zębowej i wyjaśnia jej udział w chorobach przyzębia.

 Wymienia etapy tworzenia płytki nazębnej i rozumie jej znaczenie w rozwoju próchnicy zębów.

 Zna mechanizmy obronne śliny i powikłania kserostomii oraz wyjaśnia mikrobiologiczne aspekty halitozy.

 Rozumie znaczenie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz narzędzi stomatologicznych i wyjaśnia podstawowe metody dezynfekcji i sterylizacji.

 Wyjaśnia i opisuje różnice dotyczące budowy i właściwości bakterii oraz wirusów, rozumie wynikające z tych różnice odmienne sposoby postępowania diagnostycznego.

 Zna podstawowe techniki namnażania i identyfikacji wirusów

 Wymienia i podaje charakterystyczne cechy głównych wirusów odpowiedzialnych za zakażenia dróg oddechowych (wirus grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy).

 Wymienia i podaje charakterystyczne cechy głównych wirusów odpowiedzialnych za zakażenia przenoszone drogą krwi (HIV, wirusy zapalenia wątroby typu HBV, HCV, HDV wirusy z rodziny Herpesviridae, Parvowirus B19).

 Zna wirusy powodujące wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych (HHV 1,2, HHV3, HPV, VSV, Coxsackie, odra, świnka, różyczka)

 Zna główne leki przeciwwirusowe i zasady ich stosowana.

 Rozumie zagrożenia wynikające z niestosowania się do podstawowych zasad obowiązujących w pracy z materiałem zakaźnym.

 Opisuje właściwości grzybów chorobotwórczych dla człowieka, orientuje się w ich klasyfikacji.

 Zna podstawy diagnostyki mykologicznej (metody mikroskopowe, hodowlane, mykoserologiczne) – rozumie różnice między grzybicą powierzchniową, narządową i uogólnioną oraz wymienia główne rodzaje grzybów uczestniczących w tych procesach.

 Zna podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii chorób pasożytniczych

 Wymienia podstawowe choroby powodowane przez pierwotniaki: T. vaginalis, T.tenax, G.intestinalis, T.gondii, E.histolytica oraz zna metody ich diagnozowania

 Wymienia podstawowe choroby pasożytnicze wywoływane przez robaki: tasiemczyce (teniozy, bąblowice), owsicę, glistnicę, włośnicę, toksokarozy - zna ich epidemiologię, chorobotwórczość i metody postępowania diagnostycznego.

 Rozumie znaczenie profilaktyki w chorobach zakaźnych i inwazyjnych.

 Rozumie wpływ schorzeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych toczących się w jamie ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka.

W zakresie umiejętności: potrafi:

 Pobrać właściwy materiał do badania mikrobiologicznego i odpowiednio go zabezpieczyć na okres transportu.

 Przygotować preparat mikrobiologiczny i przeprowadzić wstępne rozpoznanie patogenu pod mikroskopem.

 Zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych w tym wyniki antybiogramu.

 Ustalić czynnik etiologiczny na podstawie objawów klinicznych choroby (obraz uszkodzeń tkankowych i narządowych), wywiadu i wyników badań mikrobiologicznych.

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

 Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.

 Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa.

 Wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów.

 Potrafi pracować w grupie.

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności.


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie anatomii, biologii, fizjologii i biochemii, patofizjologii i immunologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

 Obecności na zajęciach, tj. na seminariach i ćwiczeniach, (dopuszczalna jest maksymalnie 1 usprawiedliwiona nieobecność)

 Aktywności na zajęciach i wykonania określonego zadania (ćwiczenia) wskazanego przez prowadzącego zajęcia.

Zdania końcowego egzaminu testowego – warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany kształtujące:

Ustne sprawdzanie wiadomości w trakcie praktycznej części ćwiczeń.

Sprawdziany końcowe (podsumowujące):

W zakresie wiedzy:

 Test wielokrotnego wyboru (MCQ exam) obejmujący zagadnienia z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii i parazytologii.

W zakresie umiejętności:

 Ocena praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych badań mikrobiologicznych oraz umiejętności interpretacji wyników dokonywana każdorazowo w trakcie i na zakończenie ćwiczeń praktycznych.

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

 Obserwacja zachowania się i aktywności studenta podczas ćwiczeń oraz umiejętności współpracy w grupie.


Metody dydaktyczne:

Wykład

Seminarium przebiegające w formie dyskusji (analiza przypadków klinicznych) i prezentacji multimedialnej

Ćwiczenia praktyczne zapoznające z metodami diagnostyki mikrobiologicznej


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (20 godzin): 0.7 pkt ECTS

Udział w ćwiczeniach (15 godzin): 0.5 pkt ECTS

Udział w seminariach (10 godzin): 0.3 pkt ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń/ seminariów (15 godz.): 0.5 pkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu końcowego (30 godz.): 1.0 pkt ECTS


Łącznie 90 godzin – 3 pkt. ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Patrz poniżej

Pełny opis:

1. Ogólne właściwości wirusów, metody hodowli i identyfikacji wirusów; wirusowe zakażenia przenoszone drogą oddechową: wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy; wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną w tym AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B,C, D, zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) i EBV oraz ich diagnostyka; wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych (HHV 1,2, HHV, HPV, VSV, Coxsackie, odra, świnka, różyczka); leki przeciwwirusowe – wykłady, seminaria, ćwiczenia.

2. Budowa, właściwości i klasyfikacja bakterii, wprowadzenie do diagnostyki chorób zakaźnych; mikroskopia, metody przygotowywania preparatów bakteriologicznych i ich barwienia; ocena mikroskopowa bakterii; metody hodowlane w diagnostyce mikrobiologicznej. Rodzaje podłóż bakteriologicznych, sposoby posiewu na pożywki, ocena morfologii kolonii; metody identyfikacji bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; chemioterapia zakażeń bakteryjnych, wybrane rodzaje drobnoustrojów ważne z punktu widzenia stomatologa: Gram-dodatnie: Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Nocardia, Bifidobacterium; Gram-ujemne: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella; flora kieszonki zębowej; choroby przyzębia -rozwój płytki nazębnej, mechanizmy próchnicy zębów; mechanizmy obronne śliny, powikłania kserostomii; mikrobiologiczny aspekt halitozy; zakażenia zębopochodne – wykłady, seminaria, ćwiczenia.

3. Dezynfekcja sprzętu i sterylizacja narzędzi stomatologicznych. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych – wykład, ćwiczenia.

4. Ogólne właściwości grzybów. Czynniki predysponujące do rozwoju grzybic; metody mikroskopowe i hodowlane w diagnostyce mykologicznej; grzybice powierzchniowe i ich diagnostyka; grzybice narządowe i uogólnione oraz ich diagnostyka – wykłady, ćwiczenia.

5. Zarażenia wywoływane przez pierwotniaki (epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka); diagnostyka wybranych chorób powodowanych przez pierwotniaki: T.vaginalis, T.tenax, G.lamblia, T.gondii, E.histolytica; zarażenia wywoływane przez robaki (epidemiologia, chorobotwórczość, profilaktyka); diagnostyka wybranych robaczyc: tasiemczyc (teniozy, bąblowicy), owsicy, glistnicy, włośnicy, toksokarozy – seminarium, ćwiczenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Essential Microbiology for Dentistry, 4e. Lakshman Samaranayake (ed.) Churchill Livingstone, October 12, 2011. ISBN: 0702034843 or 978-0824759131

Literatura uzupełniająca:

2. Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology, 27th edition. Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Timothy Mietzner (eds.). McGraw-Hill Education / Medical, 2015. ISBN: 978-0071824989

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.