Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oral cavity biochemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.OCB Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Oral cavity biochemistry
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ostrowska
Prowadzący grup: Barbara Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i procesami biochemicznymi koniecznymi do zrozumienia poznawanych w czasie studiów zjawisk fizjologicznych i patalogicznych. [Forma zajęć: wykład z wykorzystaniem multimediów].

Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji i ich praktycznego zastosowania; analizy danych ilościowych, wnioskowania na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń; korzystania z technik laboratoryjnych stosowanych w analizie biochemicznej. [Forma zajęć: laboratorium].

Rozwijanie i kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w zakresie biochemii, korzystania z publikacji naukowych - przekształcania i przekazywania informacji w formie prezentacji multimedialnej i referatu. Uświadomienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej biochemicznego podłoża procesów zachodzących w organizmie. [Forma zajęć: seminarium].


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

Posiada widzę biochemiczną w zakresie dającym podstawy dla nauki przedmiotów klinicznych. Zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biochemii i biologii molekularnej.

W zakresie wiedzy:

- opisuje ogólne zasady budowy wybranych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen, elastyna, proteoglikany),

- opisuje budowę i funkcję metaloproteinaz,

- wyjaśnia konsekwencje wynikające z zaburzeń aktywności metaloproteinaz,

- opisuje budową i funkcję wybranych składników śliny (białka, enzymy),

- wyjaśnia zależności między składem śliny, własnościami białek śliny a mineralizacją tkanek zęba, metabolizmem bakterii jamy ustnej, próchnicą,

- wyjaśnia pojęcia: potencjał oksydacyjny i stres oksydacyjny

- wymienia składniki śliny mające znaczenie w ochronie antyoksydacyjnej,

- wyjaśnia znaczenie składników diety dla podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w tkankach jamy ustnej

- wymienia konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich nadmiaru diecie dla mineralizacji zęba

- wymienia konsekwencje niedoboru lub nadmiaru fluoru dla mineralizacji zęba.

- wyjaśnia pojęcie genomu, transkryptomu i proteomu oraz opisuje podstawowe metody stosowane w ich badaniu.

W zakresie umiejętności student potrafi:

- posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi: kolorymetria, elektroforeza kwasów nukleinowych,

- posługiwać się podstawowymi technikami biologii molekularnej, takimi jak: izolacja kwasów nukleinowych, RT-PCR,

- oceniać cytotoksyczność wybranych składników wypełnień dentystycznych w hodowli fibroblastów

- obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów.

W zakresie profesjonalizmu:

Potrafi pracować w grupie

Wykazuje umiejętność samokształcenia.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Biochemii z Elementami Chemii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

(1) Obecności na wszystkich zajęciach obowiązkowych (seminaria i ćwiczenia laboratoryjne),

(2) uzyskanie 60% punktów z maksymalnej liczby punktów (60) możliwych do uzyskania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. W zakresie wiedzy, test wielokrotnego wyboru (50 pytań, 5 możliwych odpowiedzi) z całości materiału.

2. Punktowa ocenę wiedzy uzyskanej na seminarium (krótkie pisemne sprawdziany) oraz pracy związanej z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji lub referatu (student może uzyskać max. 12 puntów).

3. Punktowa ocenę wykonania i opracowania zajęć laboratoryjnych (sprawozdanie) (student może uzyskać max. 8 puntów).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

- Metody podające - prezentacja multimedialna (wykłady)

- Metody problemowe - metody aktywizujące – seminarium (prezentacje i referaty na podstawie publikacji naukowych)

- Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz

W tym:

W wykładach: 12

W seminariach: 6

W ćwiczeniach laboratoryjnych: 12

Przygotowanie do zajęć semihnaryjnych: 8

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 2

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godz

Łącznie 58 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

Wykłady:

1. Macierz zewnątrzkomórkowa –białka macierzy zewnątrzkomórkowej; ogólna charakterystyka kolagenów, struktura i wytwarzanie typowych włókienkowych cząsteczek kolagenu. Wiązania wzmacniające i stabilizujące włókna. Glikoproteiny niekolagenowe (elastyna, fibronektyna). Glikozyloaminoglikany - budowa i właściwości. Proteoglikany.

2. Metaloproteinazy – degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Rola metaloproteinaz w chorobach przyzębia. Wybrane schorzenia związane z metabolizmem kolagenu.

3. Homeostaza wapniowo – fosforanowa. Mineralizacja tkanek zębów. Znaczenie fluoru.

4. Mechanizmy wytwarzania i wydzielania śliny. Skład i właściwości śliny. Proteom śliny. Własności białek śliny. Funkcje śliny. Ślina jako materiał diagnostyczny.

5. Diagnostka schorzeń uwarunkowanych genetycznie: dziedziczone schorzenie kolagenu (OI - Osteogenesis imperfecta).

Ćwiczenia labolatoryjne:

1. Biologiczne interakcje między składnikami materiałów stosowanych do wypełnień zębów a tkankami organizmu ludzkiego (cytotoksyczność). Metody badania cytotoksyczności w hodowlach komórkowych.

2. Techniki inżynierii genetycznej i biologii molekularnej w diagnostyce chorób genetycznych. Korzystanie z Internetowych baz danych. Metody badania ekspresji genów (PCR, RT-PCR, electrophoresis of nucleic acids).

Literatura:

Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry

By Pamela C Champe, Richard A Harvey, Denise R Ferrier (2013)

Supplementary:

1. Harper's Biochemistry, by Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell

2. Topics in dental biochemistry

Martin Levine, Springer, 2011, ISBN-10 / ASIN: 3540881158

3. Textbook of Biochemistry for Dental Students

Vasudevan DM, S Sreekumari, Vaidyanathan Kannan

ISBN: 9789350254882

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.