Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pathology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED3.Pat Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Pathology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 115 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ciesielczyk, Krzysztof Gil, Magdalena Ulatowska-Białas
Prowadzący grup: Magdalena Ulatowska-Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-rozumie podstawy patofizjologii klinicznej i etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych

-rozumie zależności między elementami mechanizmu rozwoju zmian chorobowych oraz występowaniem konkretnych objawów choroby

-zna i zrozumie proces chorobowy oraz mechanizmy regulacyjne i adaptacyjne wynikające z choroby

-opisuje podstawowe zmiany morfologiczne w tkankach i narządach występujących w przebiegu różnych chorób

-wyjaśnia związki między zmianami morfologicznymi narządów a nieprawidłowymi funkcjami fizjologicznymi


Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy

C.W11. zna patomechanizm chorób alergicznych, wybranych chorób uwarunkowanych nadwrażliwością, autoimmunizacyjnych i niedoborów odporności;

C.W12. zna pojęcia: homeostazy, adaptacji, oporności, odporności, skłonności, podatności, mechanizmów kompensacyjnych, sprzężeń zwrotnych i mechanizmu "błędnego koła";

C.W13. zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, mechanizmów powstawania oraz rozwoju procesu chorobowego na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym oraz ogólnoustrojowym, objawów klinicznych choroby, rokowań i powikłań choroby;

C.W14. zna i omawia mechanizmy odczynu zapalnego i gojenia się ran;

C.W15. zna podstawowe zaburzenia: regulacji wydzielania hormonów, gospodarki wodnej i elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej, pracy nerek i płuc oraz mechanizmy powstawania i skutki zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym, w tym wstrząs;


Efekty kształcenia z zakresu umiejętności

C.U4. przewiduje i wyjaśnia złożone patomechanizmy zaburzeń prowadzących do powstawania chorób;

C.U5. opisuje przebieg kliniczny chorób w procesach patologicznych;

C.U6. opisuje zmiany patologiczne komórek, tkanek i narządów w zakresie zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych oraz zapaleń;Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów i posiadanie wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii i biofizyki

Forma i warunki zaliczenia:

Patofizjologia:

-kolokwium I - test 25 pytań

-kolokwium II - test 25 pytań

-zaliczenie poprawkowe

dopuszczenie do egzaminy z Patologii - uzyskanie sumy z dwóch kolokwiów semestralnych min. 26/50 pkt (t.j. >50% punktów możliwych do uzyskania).

-dopuszczalne 2 nieobecności w ciągu roku


Patomorfologia:

-kolokwium I - test 40 pytań

dopuszczenie do egzaminu z Patologii - uzyskanie z kolokwium >50% punktów


Egzamin końcowy z PATOLOGII

obejmuje materiał kursów patofizjlogii i patomorfologii

egzamin- test 60 pytań wielokrotnego wyboru z jedna odpowiedzią prawidłową (30 patofizjologia, 30 patomorfologia)

zaliczenie egzaminu - uzyskanie ponad 50% punktów (31 punktów)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

-ustne formy sprawdzające w trakcie zajęć (pytania zakresu wiedzy)

-kolokwia semestralne I i II – test – pytania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (zaliczenie >50% sumy punktów z obu kolokwiów)

-kolokwium poprawkowe

-Egzamin końcowy – test 100 pytań – pytania wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (zaliczenie >50% punktów)


Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

-ustne formy sprawdzające w trakcie zajęć

-elementy analizy przypadków klinicznych: analiza sytuacji, podejmowanie decyzji, sugerowanie kierunku działania

-analiza preparatów histologicznych: opis zmian morfologicznych, połączenie obrazu z prawdopodobnym problemem klinicznym


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

-wykład

-seminaria (dyskusja problemowa z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, praca w grupach (rozwój umiejętności komunikacji), analiza przypadków klinicznych (elementy myślenia klinicznego)

-prezentacje preparatów histologicznych

-autopsja

Bilans punktów ECTS:

Katedra Patofizjologii 70 godzin 4,5 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykłady 10 godz.

Ćwiczenia 60 godz.

Moduł kończy się egzaminem


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w seminariach 60 godz.


Przygotowanie do seminariów 50 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.


Katedra Patomorfologii 75 godzin 4,5 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 20 godz.

Zajęcia laboratorjne 47 godz.

Sekcje 6 godz.

Kolokwium 2 godz.

Moduł kończy się egzaminem


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 20 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych 47 godz.

Udział w sekcjach 6 godz.


Przygotowanie do zajęć 47 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.Pełny opis:

Patofizjologia

Wykłady:

-Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego

-Patofizjologia zapaleń. Odporność, I-IV typy nadwrażliwości

-Wybrane choroby krwi i układu krwiotwórczego: niedokrwistości

-Ostre i zapalenie trzustki

-Ból, rodzaje bólu

Seminaria

-Choroba niedokrwienna serca. Zawał serca. Miażdżyca

-Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego - wstrząs

-Patofizjologia wad zastawkowych serca. Nadciśnienie tętnicze, rodzaje, powikłania

-Niewydolność oddechowa, ARDS. Nadciśnienie płucne

-Choroby obturacyjne płuc: astma POChP. Choroby restrykcyjne płuc

-Obrzęk płuc, zatorowość płucna

-Neuropatia układu autonomicznego, niewydolność układu autonomicznego. Ocena aktywności układu autonomicznego

-Choroby przełyku. Choroby żołądka i dwunastnicy

-Choroby jelita cienkiego i grubego

-Choroby wątroby. Kamica żółciowa. WZW. Marskość wątroby

-Patogeneza cukrzycy- definicja, podział, kryteria rozpoznania, powikłania

-Ośrodki podwzgórza. Choroby podwzgórza i przysadki: DI, SIADH. Otyłość.

-Choroby tarczycy: nadczynność. niedoczynność. Choroby przytarczyc.

-Choroby nadnerczy: zespół Cushinga, hiperaldosteronizm. Chorobay rdzenia nadnerczy

-Ostre uszkodzenie nerek i przewlekła choroba nerek

-Symptomatologia chorób nerek. Kłębuszkowe zapalenie nerek, zespoły nefrytyczny i nerczycowy, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica moczowa.

-Patofizjologia chorób układu nerwowego: choroby złącza nerwowo-mięśniowego, parkinsonizm, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe mózgu

Patomorfologia:

Wyklady:

- Introduction to pathomorphology

- Cellular Pathology

- Inflammations

- Hemodynamics –general aspects

- Neoplasia – introduction

- Epithelial neoplasm

- Non-epithelial neoplasm –(soft tissue neoplasms)

- Pediatric pathology

- Head and neck pathology

- Cardiovascular pathology

SEMINARS, LABS/PRACTICALS:

-cellular pathology: hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, accumulations

-AIDS

-hemodynamic disorders

-neoplasia

-epithelial neoplasms

-bone- neoplasms

- pediatric pathology

-repetition

-skin cancers, melanoma

-thyroid pathology

-larynx pathology

-oral and dental cysts

-lung pathology

-cardiovascular pathology

-gastrointestinal pathology p.I

-gastrointestinal pathology p.II

-liver pathology – general

-liver pathology - neoplasms

-endocrine pathology

-prostate and kidney pathology

-female tract pathology

Literatura:

Patofizjologia:

-Pathophysiology of Disease, 5th Ed., Stephen J. McPhee. ISBN 0-07-110523-9 McGraw Hill

Additional recommended:

-Pathophysiology of Heart Disease, 4th Ed., Leonard S. Lilly, ISBN 0-7817-4027-4

-Color atlas of pathophysiology. S. Silbernagl, ISBN 0865778663

Patomorfologia:

-Robbins Basic Pathology, 9th ed., Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Elsevier Saunders 2013

-Lectures and slide lab – the informations from specialistic literature dealing with oral/head and neck pathology

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.