Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gynecology and Obstetrics A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.GynObsA Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Gynecology and Obstetrics A
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 80 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kotlarz
Prowadzący grup: Marta Bałajewicz-Nowak, Tomasz Banaś, Olga Kacalska-Janssen, Agnieszka Kotlarz, Magdalena Nowak, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
Strona przedmiotu: http://www.ginekologia.cm-uj.krakow.pl/klinika-ginekologii-i-onkologii/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

− przekazanie studentom podstawowych informacji z zakresu ginekologii i położnictwa

− zapoznanie z podstawowymi metodami diagnostyki ginekologicznej i położniczej

− przedstawienie mechanizmu i przebiegu porodu fizjologicznego i patologicznego

− nauczenie oceny przebiegu ciąży pod kątem wychwycenia jej patologicznego przebiegu

- umiejętność rozpoznania nieprawidłowości, które mogą być wynikiem stanów przednowotworowych lub nowotworów żenskiego narządu rodnego oraz metod profilaktyki w nowotworach ginekologicznych

- nauczanie rozmowy z pacjentką i jej rodziną dotyczącej stanu zdrowia i rozpoznanej patologii oraz proponowanego postępowania diagnostycznego

i terapeutycznego

- wyrobienie nawyku stałego pogłębiania i uaktualniania wiedzy w omawianym w trakcie modułu zakresie

- przedstawienie aspektów etycznych, społecznych

i prawnych wykonywania zawodu lekarza oraz zasad promocji zdrowia opartych na dowodach naukowych

i przyjętych standardach postępowaniaEfekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, podstawowych zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego


w zakresie umiejętności:

- zna prawidłowy i nieprawidłowy mechanizm porodowy

- potrafi rozpoznać patologiczny przebieg ciąży

- zna wczesne objawy stanów przednotworowych

i nowotworów żeńskiego narządu płciowego oraz zna metody profilatkyczne

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i potrafi weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji


Wymagania wstępne:

− wiedza w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu rodnego kobiety

− umiejętność zbierania ogólnego wywiadu lekarskiego

− znajomość zasad asteptyki


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach

Egzamin ustny - pytania egzaminacyjne: tematycznie odpowiadają w pełni zakresowi wiedzy z ginekologii i położnictwa


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

− obecność na zajęciach,

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Moduł zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Seminaria wprowadzające

Ćwiczenia na fantomach

Ćwiczenia na trenażerach

Materiały video – materiał własny kliniki

E-learning: seminaria, opisy przypadków


Wszystkie zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 84h –3 pkt ECTS


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć i egzaminu: 40h – 2pkt ECST


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Możliwość udziału w dyżurach lekarskich

Skrócony opis:

Seminaria

Ćwiczenia kliniczne – Praktyka kliniczna na oddziałach

i w ambulatoriach zgodnie z harmonogramem - codzienna obecność (przychodnie ambulatoryjne, ginekologia zachowawcza, oddział przed- i pooperacyjny, oddział patologii ciąży, sala porodowa, oddział poporodowy)

Pełny opis:

Tematy seminariów wprowadzających:

1. Anatomia miednicy, badanie ginekologiczne i jej aspekty praktyczne, podstawowe badanie kliniczne i laboratoryjne, specyfika historii chorób ginekologicznych

2. Metody diagnostyczne ciąży i opieki prenatalnej. Podstawowe metody badań w położnictwie i ginekologii

Ćwiczenia praktyczne – 3 tygodnie:

Zajęcia praktyczne różnią się w zależności od jednostki - do wyboru przez studenta.

Lekarz, który został przydzielony do studenta jest odpowiedzialny za szkolenie praktyczne.

Jednostki do wyboru:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologii onkologicznej

Ginekologia - oddział operacyjny i leczenia zachowawczego

Oddział ginekologii endokrynologicznej

Poradnia patologii ciąży

Położnictwo – oddział patologii ciąży

Sala Porodowa

Proponujemy obserwację i udział w następujących procedurach medycznych:

Badanie ginekologiczne (w tym kolposkopia)

Ultrasonografia ginekologiczna

Operacje ginekologiczne drogą laparotomii (np. histerektomia)

Laparoskopia, histeroskopia

Zabiegi drogą pochwową

Drobne zabiegi ginekologiczne: zabiegi wyłyżeczkowania , pobieranie wycinków, biopsje

Opieka prenatalna, badanie pacjentek ciężarnych, kardiotokografia

Ultrasonografia w ciąży

Poród drogami i siłami natury, cięcie cesarskie

Literatura:

1. Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology, Eleventh Edition

Alan H. DeCherney, Lauren Nathan, T. Murphy Goodwin, Neri Laufer

McGraw-Hill Education / Medical, 2012,

2. Gynaecology by ten Teachers, 19th Edition, Clayton

3. Obstetrics by ten Teachers, 19th Edition, Clayton

Uwagi:

Studentów obowiązuje pełny strój lekarski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.