Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Palliative Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.PalMed Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Palliative Medicine
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michael Kozlowski
Prowadzący grup: Iwona Filipczak-Bryniarska, Justyna Koniczuk-Kleja, Michael Kozlowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami opieki paliatywnej, w tym podstawowymi aspektami leczenia objawów oraz psychologicznymi i społecznymi aspektami schyłkowej choroby.

Efekty kształcenia:

Student podczas bloku powinien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu medycyny paliatywnej:

1. powinien rozumieć podstawowe założenia opieki paliatywnej, uzyskać świadomość złożoności okresu terminalnego choroby

2. powinien wiedzieć jak diagnozować ból i inne objawy u pacjenta objętego opieką paliatywną

3. powinien rozumieć specyfikę bólu nocyceptywnego, w tym kostnego oraz neuropatycznego u chorego na nowotwór

4. powinien znać wytyczne (rekomendacje) WHO leczenia bólu u chorego na nowotwór

5.powinien znać analgetyki nieopioidowe, opioidowe oraz koanalgetyki (zasady leczenia i objawy niepożądane)

6. powinien wiedzieć jak postępować w najczęstszych objawach ze strony układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego

7. powinien rozumieć i znać specyfikę oraz postępowanie w najczęstszych stanach nagłych w medycynie paliatywnej

8. powinien rozumieć główne założenia i zasady etyczne związane z końcem życia oraz znać wskazania do zastosowania sedacji w medycynie paliatywnej

9. powinien być świadomym psychologicznych, duchowych, społecznych i socjalnych potrzeb pacjenta

10. powinien znać podstawowe zasady dobrej, prawidłowej komunikacji a w szczególności przekazywania złych wiadomości

Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien:

1.wykazać się podstawowymi umiejętnościami lekarskimi: zbieranie wywiadu, badanie przedmiotowe pacjenta oraz zabiegami najczęściej

wykonywanymi przez lekarza,

2.przeprowadzić podstawowe badanie neurologiczne z oceną objawów ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

3.posiadać wiedzę dotyczącą farmakoterapii

4.znać podstawowe zasady komunikacji lekarz – pacjent, zna czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na kontakt z chorym, znać

podstawowe zasady przekazywania informacji.

5.posiadać umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia o procesie diagnostycznym i leczniczym, o sposobach rozwiązywania

problemów klinicznych oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej pozwalające na aktywne uczestnictwo w zajęciach

klinicznych z pacjentem

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Seminaria: W trakcie zajęć prezentowana będzie praktyczna wiedza dotycząca leczenia pacjentów paliatywnych. Studenci będą mogli

czynnie uczestniczyć w dyskusji merytorycznej; formułować własne poglądy w zakresie zagadnień związanych z tematem seminarium. W

ramach zajęć seminaryjnych studenci zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji a w szczególności przekazywania złych

wiadomości.

Ćwiczenia: zaprezentowane podejście do pacjentów paliatywnych w terminalnym okresie choroby, studenci będą uczeni podejmowania

decyzji diagnostycznych i możliwości leczenia pacjentów paliatywnych. Studenci zapoznają się z zasadami wypisywania recepty na silne

opioidy.

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia: 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h


Total: 60h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Seminaria:

-Introduction to the course, Definition and philosophy of palliative care

- Patients’ psychological needs, Professional burnout

- Pain

- Urinary tract symptoms

-Gastrointestinal symptoms, Cachexia

- Respiratory symptoms

- Grief

- Psychological disorders, Palliative sedation, Spiritual distress

- Emergencies in palliative care


Ćwiczenia:

-Bedside teaching

-Case presentations

-Communication workshop

Skrócony opis:

Studenci uzyskają wiedzę na temat medycyny paliatywnej, dziedziny medycyny i specjalności lekarskiej, która zajmuje się łagodzeniem dolegliwości oraz zaspokajaniem potrzeb osób będących w stanie terminalnym. Szerszym pojęciem jest opieka paliatywna, czyli aktywna całościowa opieka nad pacjentami z zaawansowaną, postępującą chorobą. Jej istotą jest leczenie objawów, szczególnie bólu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego i duchowego (wielospecjalistyczna pomoc). Głównym celem opieki jest uzyskanie jak najlepszej jakości życia pacjentów a także rodzin, opiekunów.

Pełny opis:

Studenci uzyskają wiedzę na temat medycyny paliatywnej, dziedziny medycyny i specjalności lekarskiej, która zajmuje się łagodzeniem dolegliwości oraz zaspokajaniem potrzeb osób będących w stanie terminalnym. Szerszym pojęciem jest opieka paliatywna, czyli aktywna całościowa opieka nad pacjentami z zaawansowaną, postępującą chorobą. Jej istotą jest leczenie objawów, szczególnie bólu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego i duchowego (wielospecjalistyczna pomoc). Głównym celem opieki jest uzyskanie jak najlepszej jakości życia pacjentów a także rodzin, opiekunów.

Literatura:

Bruera E., Higginson, von Gunten Ch F. Morita T. Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care, Second Edition 2nd Edition 2015

Watson M., Lucas C. Oxford Handbook of Palliative Care (Oxford Medical Handbooks) Oxford University Press 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.