Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka laboratoryjna 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L2.Diagn.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka laboratoryjna 1/2
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Solnica
Prowadzący grup: Danuta Fedak, Katarzyna Gawlik, Joanna Góralska, Maria Kapusta, Beata Kuśnierz-Cabala, Małgorzata Malczewska-Malec, Urszula Raźny, Bogdan Solnica, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała
Strona przedmiotu: http://www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/dl12
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o tym jak funkcjonuje laboratorium, jakie są możliwości oraz ograniczenia diagnostyki laboratoryjnej.

Zapoznanie studentów z zasadami pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, poznanie czynników wpływających na przebieg procesu analitycznego oraz na wynik badania.

Zapoznanie studentów z laboratoryjnymi algorytmami diagnostycznymi w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń narządowych i układowych.

Przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowej interpretacji wyników badań laboratoryjnych przydatnych w diagnostyce chorób.

Zapoznanie studentów z zasadami współpracy lekarza z laboratorium diagnostycznym.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

E_W37: Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań.

E_W38: Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej.

E_W39: Zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych.

Umiejętności:

E_U12: Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci.

E_U16: Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne.

E_U24: Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń.

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

- Ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.


Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie “Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego system zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJCM w roku 2017/2018: dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci”.

Forma i warunki zaliczenia:

E-learning - zaliczenia zajęć w formie e-learning konieczne jest zapoznanie się z przygotowanymi materiałami i poprawne rozwiązanie testu na platformie e-learning.

Seminarium - Uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianów organizowanych w trakcie zajęć. Test zaliczeniowy po II roku składa się z 50 pytań. Do każdego pytania przygotowywane są 4 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Próg zaliczenia wynosi 60%. Ilość uzyskanych punktów za zaliczenie Diagnostyki laboratoryjnej na II roku studiów jest uwzględniana w końcowej punktacji i ocenie z przedmiotu na III roku.

Ćwiczenia - obserwacja pracy studenta, aktywny udział studenta w zajęciach. Uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianów organizowanych w trakcie zajęć. Treści teoretyczne włączone są do zaliczenia testowego.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty z zakresu wiedzy – pisemne sprawdziany organizowane w trakcie trwania zajęć, oraz test zaliczeniowy końcowy (50 pytań).

Efekty z zakresu umiejętności - studenci będą oceniani na podstawie prezentowanych umiejętności analizy przypadków klinicznych – interpretacji wyników i formułowania poprawnych wniosków - tzw. ocenianie ciągłe. Z każdych zajęć student uzyskuje punkty - do dopuszczenia do testu końcowego wymagane jest zaliczenie zajęć z min. 60% punktów możliwych do uzyskania. W przypadku mniejszej ilości zdobytych punktów student przystępuje do kolokwium, którego zaliczenie warunkuje możliwość przystąpienia do końcowego testu zaliczeniowego.

Efekty z zakresu kompetencji społecznych - studenci będą oceniani na podstawie prezentowanych na seminariach i ćwiczeniach postaw. Będzie to przedmiotem oceny przez asystenta prowadzącego seminaria/ćwiczenia i warunkiem ich zaliczenia.

Na końcową punktację zaliczenia składać się będą:

- punkty otrzymane z testu zaliczeniowego 1/2 (maks. 50 punktów)

- punkty za wyniki sprawdzianów (maks. 6 punktów)


Zaliczenie Diagnostyki laboratoryjnej 1/2 (pierwszy kurs przedmiotu na II roku studiów) jest warunkiem do realizacji Diagnostyki laboratoryjnej 2/2 (drugi kurs przedmiotu na III roku studiów).

Ilość uzyskanych punktów z zaliczenia Diagnostyki laboratoryjnej na II roku studiów jest uwzględniana w końcowej punktacji i ocenie z przedmiotu na III roku.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

E-learning, Analiza przypadków, Ćwiczenia laboratoryjne, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium.

Bilans punktów ECTS:

e-learning 4 godz.

seminarium 12 godz.

przygotowanie do zajęć 12 godz.

ćwiczenia 24 godz.

przygotowanie do zaliczenia 12 godz.


Łącznie 64 godz. 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Wiedza obejmuje zagadnienia związane z interpretacją wyników badań laboratoryjnych, dotyczących podstawowych badań: morfologii

krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała oraz parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej,

zaburzeń układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy (monitorowanie terapii przeciwkrzepliwej). Wiedza obejmuje również

zagadnienia enzymów stosowanych w diagnostyce chorób, oraz znajomość badań diagnostycznych stosowanych w chorobach przewodu

pokarmowego, trzustki, nerek, gospodarce wapniowo-fosforanowej. Zagadnienia doboru i interpretacji wyników badań laboratoryjnych

zlecanych „na cito” przy łóżku chorego.

Pełny opis:

Wykłady e-learning:

1. Badania laboratoryjne w procesie diagnostycznym. Charakterystyka diagnostyczna badania. Charakterystyka analityczna metody

laboratoryjnej – czułość, swoistość, liniowość, czułość funkcjonalna, zakres oznaczalności. Przyczyny błędu obciążającego wynik badania

laboratoryjnego – czynniki przedlaboratoryjne i zmienność analityczna.

2. Badania laboratoryjne w stanach zagrożenia życia. Badania w miejscu opieki nad pacjentem.

Seminaria

Przyczyny i rodzaje błędu wpływającego na wynik badania laboratoryjnego. Wyznaczanie wielkości błędu.

Zasady współpracy lekarza z laboratorium diagnostycznym. Badanie morfologii krwi - metodyka i znaczenie diagnostyczne.

Interpretacja wyników badania morfologii krwi – analiza przypadków i wyników badań laboratoryjnych z dyskusją.

Diagnostyka laboratoryjna w hematologii – niedokrwistości i choroby rozrostowe.

Badanie ogólne moczu - metodyka i znaczenie diagnostyczne.

Biochemia kliniczna chorób nerek.

Wyliczanie wartości parametrów charakterystyki diagnostycznej badania i ocena jego przydatności w procesie diagnostycznym – analiza przykładów.

Badania gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. Metodyka, czynniki zakłócające.

Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi i fibrynolizy.

Diagnostyka laboratoryjna chorób układu odpornościowego.

Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki i przewodu pokarmowego.

Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Ćwiczenia

Zasady pobierania materiału do badań laboratoryjnych. Interpretacja wyników badań z uwzględnieniem obciążenia analitycznego i błędu przypadkowego.

Badanie morfologii krwi - metodyka i znaczenie diagnostyczne.

Zajęcia laboratoryjne w pracowni morfologii krwi Zakładu Diagnostyki SU. Prezentacja metod diagnostycznych i analizatorów hematologicznych.

Diagnostyka laboratoryjna w hematologii – interpretacja wyników badań laboratoryjnych, analiza przypadków klinicznych.

Interpretacja wyników badania ogólnego moczu – analiza przypadków klinicznych.

Laboratoryjna ocena czynności nerek - interpretacja wyników, analiza przypadków klinicznych.

Badania analityczne: płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała, kału; .

Interpretacja wyników zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych - analiza przypadków klinicznych.

Interpretacja wyników laboratoryjnych z zakresu krzepnięcia i fibrynolizy - analiza przypadków klinicznych. Prezentacja metod diagnostycznych i analizatorów koagulologicznych w Zakładzie Diagnostyki SU.

Interpretacja wyników laboratoryjnych chorób układu odpornościowego - analiza przypadków klinicznych.

Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki i przewodu pokarmowego - interpretacja wyników laboratoryjnych, analiza przypadków klinicznych.

Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej

- interpretacja wyników laboratoryjnych, analiza przypadków klinicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Diagnostyka Laboratoryjna z elementami Biochemii Klinicznej. Dembińska-Kieć A., Naskalski J., Solnica B. (red.). Wyd. IV, Edra Urban &Partner Wrocław 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka laboratoryjna. Solnica B. (red.), PZWL Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.