Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prewencja dietą i dietoterapia wybranych chorób cywilizacyjnych - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L3.FC10 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Prewencja dietą i dietoterapia wybranych chorób cywilizacyjnych - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Seminarium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szot
Prowadzący grup: Agata Skop-Lewandowska, Wojciech Szot, Joanna Zając
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/02e7fe43-019c-40cb-94ea-63f3b5e6c379.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem fakultetu jest zaznajomienie studentów z możliwościami prewencji wybranych chorób cywilizacyjnych(choroby Alzheimer’a, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, chorób nowotworowych, cukrzycy)przy pomocy odpowiednio dobranych diet, zarówno w prewencji pierwotnej, wtórnej jak i trzeciorzędowej (w trakcie terapii).

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

W1 - objawy i przebieg chorób

W2 - sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych

W3 - konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

W4 - postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej, hormonalnej i kwasowo- zasadowej

W5 - czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

W6 - stany przednowotworowe i związane z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór, procesy transformacji nowotworowej z ich wykładnikami morfologicznymi, zasady klasyfikacji nowotworów wg

WHO, najważniejsze czynniki ryzyka, rokownicze i predykcyjne, oraz metody badania hist-pat cytologicznego i wspomagających badań molekularnych stosowane w diagnostyce nowotworów i w wykrywaniu i monitorowaniu stanów

przednowotworowych a także rozumie znaczenie właściwego rozpoznania hist-pat nowotworu dla prawidłowego leczenia


Umiejętności – Student potrafi:

U1 - oceniać zagrożenia środowiskowe i posługiwać się podstawowymi metodami pozwalającymi na wykrycie obecności czynników szkodliwych (biologicznych i chemicznych) w biosferze

U2 - szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby u potomstwa w oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników środowiskowych


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - propagowania zachowań prozdrowotnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ustne zajęć poprzez prezentacje zaleceń żywieniowych w danej sytuacji klinicznej oraz uczestnictwo w dyskusji omawiającej przypadek kliniczny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne zajęć poprzez prezentacje zaleceń żywieniowych w danej sytuacji klinicznej oraz uczestnictwo w dyskusji omawiającej przypadek kliniczny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

seminarium 20h

ćwiczenia 10h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

przygotowanie referatu 20h


Łączny nakład pracy studenta - godzin 60

Liczba godzin kontaktowych - godzin 30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym - godzin 10

Pełny opis:

1. Omówienie wraz ze studentami epidemiologii najczęstszych chorób cywilizacyjnych (Choroba Alzheimer’a, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca,

choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, wybrane choroby nowotworowe).

2. Uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania

terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań

3. Uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka, możliwości współczesnej terapii nowotworów z uwzględnieniem

terapii wielomodalnej, perspektywy terapii komórkowych i genowych oraz ich niepożądane skutki

4. Omówienie różnic pomiędzy prewencją pierwotną, wtórną i trzeciorzędową z przykładami zastosowań w poszczególnych jednostkach chorobowych w formie

zadań dla studentów w pracach w podgrupach.

5.

- Przedstawienie przypadków klinicznych, praca studenta nad opracowaniem optymalnych zaleceń żywieniowych.

- Przygotowanie prezentacji dla pacjenta i jego rodziny

Seminaria zaliczeniowe:

- Prezentacja poszczególnych przypadków z uzasadnieniem prezentowanych zaleceń i dyskusją.

Literatura:

Obowiązkowa

1. WYBRANE CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI WIEKU. Praca zbiorowa pod redakcją dr n. med. Krystyny Kowalczuk, prof. dr

hab. n. med.Elżbiety Krajewskiej-Kułak, dr n. o zdr. Mateusza Cybulskiego. Białystok 2017

Dodatkowa

1. 1. Dominika Głąbska, Lucyna Kozłowska, Ewa Lange, Dariusz Włodarek: Dietoterapia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017

2. 2. Nancy J. Peckenpaugh: Podstawy żywienia i dietoterapia. Urban & Partner 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.