Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan i komunikacja marketingowa - zajęcia warsztatowe - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.F65 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan i komunikacja marketingowa - zajęcia warsztatowe - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Rogala
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia jest dostarczenie studentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego a także kierunku dietetyki praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w stawianiu pierwszych kroków zawodowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w formie: gabinetu lekarskiego bądź dentystycznego, poradni dietetycznej, indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej działających w ramach poradni POZ lub specjalistycznej a także szpitalnego podmiotu leczniczego działającego w trybie hospitalizacji. Praktycznym efektem warsztatów będzie przygotowanie własnego biznes planu i planu marketingowego w dziedzinie medycyny i stomatologii.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zasadami tworzenia biznes planów, finansowania i kalkulacji kosztów przedsięwzięć gospodarczych, strategiami wchodzenia na rynek usług zdrowotnych oraz zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ochronie zdrowia


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. Wyjaśnia znaczenie narzędzi służących analizie otoczenia konkurencyjnego; potrafi wymienić elementy otoczenia konkurencyjnego i systemu ochrony zdrowia w oparciu o które może zaplanować działania strategiczne,

2. Wyróżnia poszczególne części biznes planu oraz najczęściej stosowane narzędzia marketingu,

3. Zna proces tworzenia poszczególnych części biznes planu oraz planu marketingowego w oparciu o analizę sytuacji zewnętrznej i posiadane zasoby,

4. Wie jak oszacować koszty początkowe związane z zakładaniem placówki medycznej oraz czas niezbędny do osiągnięcia zwrotu kosztów z inwestycji.

Umiejętności – student/ka:

5. Potrafi poddać analizie i w oparciu o jej wyniki wybrać niszę rynkową w ramach której są szanse na rozpoczęcie działalności gospodarczą w medycynie, stomatologii lub dietetyce,

6. Potrafi stworzyć kompletny biznes plan jako narzędzia pomocnego w procesie ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne,

7. Jest w stanie poddać krytycznej ocenie poszczególne części biznes planu w celu stworzenia optymalnego projektu pod względem dopasowania go do aktualnych potrzeb rynkowych, spodziewanego rachunku kosztów oraz odpowiadającego wymaganiom organizacji finansującej,

8. Potrafi opracować plan komunikacji marketingowej w celu zbudowania i podtrzymywania relacji z pacjentami.

Kompetencje społeczne:

9. Student ma świadomość konieczności stałego poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie mechanizmów rynkowych, w szczególności w obszarze medycyny, stomatologii i dietetyki,

10. Współpracuje w zespole celem znalezienia i wspólnego wypracowania rozwiązań służących praktycznej realizacji planowanych przedsięwzięć rynkowych,

11. Ma świadomość i umie zaaplikować zdobytą wiedzę i umiejętności celem rozwiązania problemów praktycznych,

12. Rozpoznaje problemy będące poza zakresem jego wiedzy i umiejętności i wie z jakich źródeł lub do kogo może się zwrócić o wsparcie lub informację,


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie i ocenę końcową wpływają:

• Przygotowanie własnego lub w 2-3 osobowych grupach biznes planu i jego prezentacja końcowa podczas ostatnich zajęć – 7 punktów

• Umiejętność analizy otoczenia rynkowego i systemowego w ochronie zdrowia i w oparcie o nie trafność uzasadnienia oceny sytuacji i zaproponowanych rozwiązań w ramach planowanej działalności gospodarczej – 2 punkty

• Obecność i aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, prezentacja rzeczowej argumentacji – 1 punkt

Skala ocen:

9,5-10 punktów: 5,0 (bardzo dobry);

8,5-9 punktów: 4,5 (dobry plus);

7,5-8 punktów: 4,0 (dobry);

6,5-7 punktów:

3,5 (dostateczny plus);

6 punktów: 3,0 (dostateczny).

5 punktów i mniej: 2,0 (niedostateczny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów (efekty 1-12) sprawdzone będzie na podstawie oceny przygotowania i aktywności studentów na zajęciach, analizy tzw. dobrych praktyk oraz przygotowywania w małych zespołach biznes planu własnej działalności gospodarczej.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład i zajęcia warsztatowe w maksymalnie 25-osobowych grupach. Wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacje i omawianie dobrych praktyk biznes planów w ochronie zdrowia.

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS, w tym:

1 ECTS: 25-30 godzin pracy w trakcie zajęć

1 ECTS: 25 -30 pracy własnej w ramach przygotowania biznes planów

Łączny czas pracy studenta = 50-60 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs podzielono na 10 godzin wykładu oraz 20 godzin zajęć praktycznych w ramach których studenci zapoznają się ze szczegółowymi zasadami tworzenia biznes planu i będą przygotowywać swoje projekty działalności gospodarczej. Kurs zakończy prezentacja biznes planów. Z uwagi na to, iż jest to fakultet o charakterze warsztatowym to studenci będą wykonywać pewne zadania samodzielnie (opracowując biznes plany) poza samym uczestniczeniem w zajęciach.

Wykład:

• Znaczenia planowania przedsięwzięć gospodarczych (Dr Stojgniew Sitko)

• Struktura i rola biznes planu (Dr Stojgniew Sitko, Dr Maciej Rogala)

• Analiza otoczenia konkurencyjnego i dalszego jako podstawa planowania na rynku usług medycznych (Dr Maciej Rogala)

• Przegląd form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności leczniczej (Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk)

• Różne możliwości finansowania biznes planów w ochronie zdrowia (Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk)

• Nowoczesne narzędzia marketingu w organizacjach ochrony zdrowia (dr Maciej Rogala)

Ćwiczenia:

• Jak trafnie oceniać sytuację rynkową w dziedzinie medycyny i stomatologii – analiza trendów i wyzwań rozwojowych dotyczących przedsiębiorczości (Dr Maciej Rogala)

• Praktyczne zasady konstruowania biznes planu działalności w sektorze usług zdrowotnym – przegląd dobrych praktyk, dyskusja i ćwiczenia z zakresu tworzenia własnych biznes planów (Dr Maciej Rogala, Dr Stojgniew Sitko, Mgr Katarzyna Badora-Musiał)

• Rozpoznawanie różnic i podobieństw pomiędzy różnymi formami organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności leczniczej (Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk)

• Ubieganie się o środki zewnętrzne w przypadku biznes planu w dziedzinie ochrony zdrowia – analiza przeglądu dostępnych możliwości i identyfikacja źródeł adekwatnych do danych biznes planów (Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Dr Maciej Rogala)

• Ćwiczenia z zakresu liczenia kosztów początkowych w biznes planie, rachunku zysków i strat oraz kalkulacji opłacalności inwestycji (Dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk)

• Rola komunikacji marketingowej w budowaniu podtrzymywaniu i rozwoju relacji z pacjentem – praca w grupach w oparciu o case studies (mgr Katarzyna Badora-Musiał)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Barrow C., Barrow P., Brown R.: Biznesplan w małej firmie, Wydaw. Helion, Gliwice 2005.

• Skrzypek J.: Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

• Blackwell E.: Biznesplan od podstaw, Wydaw. Helion, Gliwice 2005.

• Skrzypek J.: Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT Warszawa 2012

• Tokarski A,. Tokarski M., Wójcik J.: Biznesplan w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007

• Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

• Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.

• Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014.

• Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

• Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

• Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.

Uwagi:

zajęcia są planowane w semestrze letnim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.