Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Clinical and Experimental Dentistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Cl.Exp.Dent. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Clinical and Experimental Dentistry
Jednostka: Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cześnikiewicz-Guzik
Prowadzący grup: Marta Cześnikiewicz-Guzik, Tomasz Dohnal, Maria Mituś-Kenig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Program przedmiotu „Clinical and Experimental Dentistry” został zaprojektowany, aby zapewnić nauczanie podstaw „Evidenced based dentistry” – „Stomatologii opartej na faktach” w celu umożliwienia im korzystania z tej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej. Program obejmuje naukę krytycznego myślenia, podejmowania klinicznych decyzji na podstawie wiedzy pochodzącej z artykułów naukowych z dziedzin podstawowych i klinicznych oraz wyszukiwania informacji w dostępnych, medycznych bazach danych. Studenci poznają podstawowe techniki laboratoryjne jak; cytometria przepływowa, immuno-histologia, western-blot, ELISA, techniki biologii molekularnej PCR, RT-PCR. Zajęcia opisują zastosowania hodowli komórkowych i modeli zwierzęcych w badaniach naukowych w dziedzinie medycyny. Znajomość technik laboratoryjnych umożliwia studentom lepsze zrozumienie i przyswojenie wiedzy pochodzącej z artykułów naukowych. Ponadto zajęcia dają podstawy genetycznych i molekularnych aspektów chorób jamy ustnej i mechanizmów wpływu tych chorób na zdrowie ogólne organizmu. Program dyskutuje również wpływ chorób ogólnoustrojowych na zdrowie tkanek jamy ustnej i omawia symptomy chorób ogólnoustrojowe spotykane w jamie ustnej. Podczas zajęć studenci mają również opanować technik wystąpień publicznych, robienia prezentacji naukowych w programie PowerPoint, analizy baz danych w programie „Excel” oraz pisania artykułów naukowych z użyciem programu „Word” i „EndNote”.

Efekty kształcenia:

1) Student umie znaleźć odpowiedź na istotne pytania kliniczne w oparciu o dostępne bazy medyczne, czasopisma naukowe i publikowane wytyczne - podejmowania decyzji klinicznych w oparciu o fakty (evidence based medicine).

2) Student odróżnia prace naukowe stosujące wiarygodne metody badawcze a następnie wykorzystywać płynące z nich informacje przy podejmowaniu decyzji klinicznych.

3) Student rozwija umiejętności krytycznego myślenia.

4) Student zna podstawy molekularnych aspektów chorób jamy ustnej oraz mechanizmy związków pomiędzy chorobami ogólnoustrojowymi a schorzeniami tkanek jamy ustnej.

5) Student posiada wiedzę na temat medycyny translacyjnej oraz zasad prowadzenia badań klinicznych i eksperymentalnych z opisem podstawowych technik badawczych i modeli doświadczalnych chorób układu stomatognatycznego.

6) Student planuje eksperymenty naukowe oraz przygotowuje prezentacje otrzymanych wyników.

7) Student umie przygotować prezentację ustną w programie PowerPoint i wygłosić referat.

8) Student zna zasady pisania artykułów naukowych.


Wymagania wstępne:

• obecność na wszystkich zajęć przewidzianych programem

• dostatecznym przygotowaniem teoretycznym (wg programu),

• wykonanie zadań powierzonych w trakcie seminariów: przygotowanie ustnej prezentacji, wygłoszenie swojej prezentacji, znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie klinicznej w dostępnych w bibliotece, medycznych bazach danych.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

1) ustna sprawdzenie wiedzy w trakcie seminariów

2) umiejętność wykonania powierzonych zadań na podstawie wykładanego materiału – przygotowanie wystąpienia ustnego, publiczne wystąpienie z prezentacją artykuły, wyszukiwanie w bazach danych


Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa i ćwiczenia praktyczne: prezentacji naukowych, szukanie informacji w medycznych bazach danych, przygotowanie prezentacji w PowerPoint.

Bilans punktów ECTS:

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.

Pełny opis:

Seminar 1.

Medycyna oparta na dowodach - wstęp. Dlaczego klinicyści potrzebują narzędzi naukowych, aby byli dobrymi praktykami? Wprowadzenie do podstawowych terminów stomatologii klinicznej i eksperymentalnej: medycyna oparta na dowodach, medycyna translacyjna.

Seminar 2.

Skąd wiemy, jak leczyć? W jaki sposób tworzone są wytyczne? Dlaczego potrzebujemy wytycznych? Korzyści i problemy badań naukowych w modelu podstawowym w stomatologii.

Seminar 3.

Jak zaprojektować eksperyment – projekty w modelu podstawowym i badania kliniczne. Kryteria włączenia i wyłączenia.

Seminar 4.

Jak napisać artykuł? Rodzaje artykułów: oryginalne i poglądowe oraz ich struktury.

Seminar 5.

Jak znaleźć odpowiedni artykuł i jak go przeczytać? Wprowadzenie do internetowych baz danych - Medline, PubMed, Cochrane. Krytyczna ocena wartości dowodów naukowych. Wyjaśnienie systemu walidacji prac IF (Impact Factor), indeks KBN / MNiSW, index Copernicus (IC)

Seminar 6.

Wyszukiwanie w medycznych bazach danych informacji na temat terapii i postępowania profilaktycznego w stomatologii. Studenci podzieleni na grupy otrzymują pytania, na które mają odpowiedzieć na podstawie informacji wyszukanych w medycznych bazach danych.

Seminar 7.

Jak zrobić interesującą prezentację? Rodzaje prezentacji i ich struktury. Ćwiczenie publicznego wystąpienia.

Seminar 8.

Zdolność do krytycznego czytania, rozumienia i prezentowania prac naukowych. Każdy z obecnych studentów przedstawia wybraną przez siebie i przygotowaną pracę naukową w zakresie stomatologii oraz odpowiada na pytania widzów po prezentacji.

Seminar 9.

Techniki laboratoryjne

Seminar 10.

Finansowanie badań klinicznych i eksperymentalnych w stomatologii - fundusze krajowe i fundusze Unii Europejskiej. Podstawowe zasady ubiegania się o granty.

Literatura:

1)„Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” Piotr Gajewski, Roman Jaeschke, Jan Brożek, 2008 r. Medycyna Praktyczna

2)„Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach It.” Sharon E. Straus MD and Paul Glasziou MB BS PhD, FRACGPELSEVIER czwarte wydanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.