Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protetyka stomatologiczna 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-S4.Prot.Stom. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Protetyka stomatologiczna 1/2
Jednostka: Katedra Protetyki Stomatologicznej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 140 godzin więcej informacji
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pihut
Prowadzący grup: Karolina Chmura, Andrzej Gala, Krzysztof Gronkiewicz, Jolanta Loster, Małgorzata Łazarz-Półkoszek, Małgorzata Pihut, Anna Rachwalska, Aleksandra Smolana, Aneta Wieczorek, Elżbieta Zarzecka-Francica
Strona przedmiotu: http://www.stomat.cm-uj.krakow.pl/index.php?symbol=infopage.htm&idkat=11&id=75&przelacz=6&setlang=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy teoretycznej i zasad postępowania klinicznego w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z całkowitymi i częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem uzupełnień ruchomych. Ugruntowanie wiedzy z zakresu protez stałych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna:

-podstawowe metody badania lekarskiego oraz rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej; - zna zasady prowadzenia specjalistycznego wywiadu i badania pacjenta pod kątem diagnostyki protetycznej ( 10%)- zna protetyczne klasyfikacje diagnostyczne,

- normy zgryzowe na różnych etapach rozwoju osobniczego i odchylenia od norm; - w zakresie koniecznym do prowadzenia leczenia protetycznego (20%),

- objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych; - w zakresie braków zębowych i ich rekonstrukcji metodami protetycznymi oraz oddziaływania uzupełnień protetycznych na organizm pacjenta (20%),

- metody rehabilitacji narządu żucia; - poprzez zastosowanie ruchomych protez (50%)- zasady planowania leczenia protetycznego diagnostyczno-terapeutycznie w prostych przypadkach ; - zna przebieg procesu wykonawstwa laboratoryjnego i klinicznego protez ruchomych i stałych,

- zasady diagnostyki radiologicznej; - interpretuje ortopantomograficzne obrazy radiologiczne w aspekcie planowania leczenia protetycznego (10%),

- rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia – w zakresie postępowania protetycznego i oddziaływania stanu podłoża protetycznego na zdrowie ogólne (20%).

Umiejętności

Student : przeprowadza kierunkowy wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez ruchomych (10%) i stałych,

przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; - w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez ruchomych (10%) i stałych

wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie; - w odniesieniu do leczenia z zastosowaniem protez ruchomych (10%),

interpretuje wyniki badań dodatkowych; - wyniki badania mykologicznego oraz potrafi opisać zdjęcie ortopantomograficzne pod kątem planowania leczenia protetycznego (10%),

-ustala wskazania do wykonania określonego zabiegu stomatologicznego; - potrafi postawić diagnozę stomatologiczno-protetyczną, - planuje zabiegi przygotowujące do leczenia protetycznego w diagnostyczno-terapeutyczno prostych przypadkach oraz ocenia wskazania do leczenia z zastosowaniem protez ruchomych i stałych (15%) ,

- ustala plan leczenia w chorobach tkanek układu stomatognatycznego; - potrafi zaplanować konstrukcję protez częściowych ,całkowitych (10%) i stałych,

- prowadzi w sposób prawidłowy dokumentację medyczną; - w zakresie diagnostyki i postępowania protetycznego, a także komunikacji z laboratorium techniki dentystycznej i pracownią diagnostyki obrazowej (15%)

Kompetencje społeczne

buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia;- okazuje szacunek dla chorego i troskę o jego dobro, przestrzega w swoich działaniach zasady etyczne;

przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii - wobec pacjentów przyjmuje postawę empatyczną;

przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do: ochrony danych osobowych, intymności, informacji o stanie zdrowia, wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz godnej śmierci

- potrafi pracować w grupie i w środowisku wielokulturowym;

- skutecznie współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych;

- potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny 1/2 i 2/2, Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 1/2 i 2/2 oraz Fizjologia narządu żucia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- obecność na wykładach (dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność),

- obecność (dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności) i zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów przewidzianych programem,

- uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów,

- dokumentacja wykonanych zabiegów klinicznych w karcie studenta potwierdzona podpisem asystenta,

- uzyskanie 70% z końcowego zaliczenia testowego,

Zaliczenie poszczególnych zajęć:

na podstawie obserwacji studenta demonstrującego wykonywanie czynności na ocenę podczas ćwiczeń.

Zaliczenie końcowe modułu na ocenę, na którą składać się będzie średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów ustnych, umiejętności i kompetencji i testu semestralnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

- ocena udziału w dyskusji podczas seminariów;

- Sprawdziany kształtujące: 3 ustne sprawdziany z zakresu;

1) Diagnostyka i leczenie pacjentów bezzębnych, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez całkowitych.

2) Diagnostyka i leczenie pacjentów z brakami częściowymi, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez częściowych akrylowych.

3) Diagnostyka i leczenie pacjentów z brakami częściowymi, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez szkieletowych.

-test na koniec semestru letniego - 50 pytań zamkniętych, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 70% odpowiedzi prawidłowych.

W zakresie umiejętności:

- zaliczenie na podstawie obserwacji studenta, wykonania czynności klinicznych i laboratoryjnych na ocenę podczas ćwiczeń.

W zakresie kompetencji społecznych:

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do seminariów ćwiczeń i sprawdzianów) - 68

Łączna liczba godzin - 242

Liczba punktów ECTS - 8

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną;

Seminaria – dyskusja, filmy instruktażowe, zajęcia typu PBL- Problem Based Learning;

Ćwiczenia kliniczne i laboratoryjne – demonstracja zabiegów laboratoryjnych, klinicznych u pacjenta oraz samodzielne ich przeprowadzanie na fantomach.

Zajęcia fakultatywne; analiza paralelometryczna i zasady projektowania konstrukcji protez częściowych

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (wykłady, seminaria i ćwiczenia) – 174

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do seminariów, ćwiczeń i sprawdzianów) - 68

Zajęcia fakultatywne -4

Łączna liczba godzin – 242

Liczba punktów ECTS - 8

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Planowanie konstrukcji protez częściowych i całkowitych oraz zapoznanie się z cyklem ich wykonania technicznego i przeprowadzania koniecznych zabiegów klinicznych, jak również pozabiegowej opieki nad leczonymi pacjentami.

Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych-zabiegi kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne.

Pełny opis:

Wykłady

1.Specyfika badania klinicznego i zasady planowania leczenia protetycznego. Badania dodatkowe. Przygotowanie do leczenia protetycznego (zachowawcze, periodontologiczne, chirurgiczne oraz wstępne postępowanie protetyczne).

2.Konsekwencje utraty uzębienia, występujące w układzie stomatognatycznym. Diagnostyka i zasady leczenia pacjentów bezzębnych z zastosowaniem protez całkowitych.

3. Diagnostyka i zasady leczenia pacjentów z częściowymi brakami uzębienia. Analiza paralelometryczna modeli. Planowanie konstrukcji protez częściowych.

Ćwiczenia i seminaria

Ćwiczenie nr 1

1. Przedstawienie zasad odbywania zajęć – część kliniczna i laboratoryjna, strój kliniczny, zasady BHP, zasady oceny wiedzy, umiejętności i postawy.

2. Omówienie dokumentacji klinicznej i dokumentacji studentów, karty badania specjalistycznego – przebiegu badania, klasyfikacji diagnostycznych, zakresu badań dodatkowych, karty laboratoryjnej.

Seminarium -materiały, sprzęt kliniczny i laboratoryjny stosowany podczas wykonawstwa protez ruchomych i stałych, masy wyciskowe, rodzaje łyżek wyciskowych, rodzaje wycisków.

3. Ćwiczenia kliniczne – studenci w parach pobierają wzajemnie u siebie wyciski anatomiczne.

Ćwiczenie nr 2

Seminarium – diagnostyka i planowanie leczenia pacjentów bezzębnych, wyciski anatomiczne, zasady laboratoryjnego wykonawstwa modeli pomocniczych, materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez całkowitych.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny – wywiad, badanie kliniczne, diagnoza, plan leczenia, wyciski anatomiczne (demonstracja).

2. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne na fantomie bezzębnym.

3. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli pomocniczych. Łyżki indywidualne – zasady wykonawstwa laboratoryjnego (pokaz – film). Uwolnienie wycisków i obcięcie modeli.

Ćwiczenia nr 3

Seminarium – Zasady wykonawstwa laboratoryjnego łyżek indywidualnych, kontrola w jamie ustnej i pobieranie wycisków czynnościowych. Materiały wyciskowe stosowane do wycisków czynnościowych. Wymogi klinicznej poprawności dla wycisków czynnościowych.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny – kontrola, korekta łyżek indywidualnych i pobranie wycisków czynnościowych (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie łyżek indywidualnych (para studentów wykonuje łyżki dla jednego fantomowego pacjenta).

3. Ćwiczenia fantomowe – kontrola, korekta łyżek indywidualnych i wykonanie wycisków na łyżkach indywidualnych u fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 4

Seminarium – czynniki wpływające na fiksację i stabilizację protez całkowitych zasady odlewania modeli roboczych i wykonawstwa laboratoryjnego wzorników woskowych (pokaz film), charakterystyka wosków i gipsów stosowanych w odlewaniu modeli.

1. Ćwiczenia laboratoryjne - odlanie modeli roboczych na bazie wycisków czynnościowych fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia laboratoryjne - uwolnienie wycisków i obcięcie modeli, wykonanie wzorników woskowych.

Ćwiczenia nr 5

Seminarium - zasady i etapy zabiegu wyznaczania i rejestracji zwarcia centralnego, dobór koloru i kształtu zębów.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - wyznaczenie i rejestracja zwarcia centralnego, dobór koloru i kształtu zębów (demonstracja), wyznaczenie lini pomocniczych,

2. Ćwiczenia fantomowe – wyznaczanie i rejestracja centralnego zwarcia, dobór zębów.

3. Ćwiczenia laboratoryjne - montaż modeli do artykulatora (pokaz - film).

Ćwiczenia nr 6

Seminarium – zasady ustawiania zębów sztucznych w protezach całkowitych (pokaz - film).

1. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawianie zębów sztucznych dla fantomowego pacjenta (para studentów ustawia zęby w jednym komplecie protez).

Ćwiczenia nr 7

Seminarium – zasady ustawiania zębów sztucznych w protezach całkowitych w metodzie kalotowej, artykulacyjnej (Gysi) i biostatycznej.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawianie zębów sztucznych (cd) i zasady modelowania płyty protezy.

Ćwiczenia nr 8

Seminarium - zasady modelowania i kontroli protez próbnych, tworzywo akrylowe, przebieg procesu puszkowania i polimeryzacji protez całkowitych.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny, kontrola protez próbnych w jamie ustnej, zaplanowanie odciążeń i wykonanie uszczelniania (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – puszkowanie protez (pokaz - film).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – puszkowanie protez (cd) i polimeryzacja tworzywa akrylowego (tworzywo polimeryzujące na gorąco o skróconym czasie polimeryzacji).

Ćwiczenia nr 9

Seminarium – kontrola, korekta i oddanie protez całkowitych, zalecenia dla pacjenta otrzymującego nowe uzupełnienia protetyczne, etapy adaptacji do protez.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - kontrola, korekta i oddanie protez całkowitych, pouczenie o sposobie użytkowania (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – obróbka i polerowanie protez po polimeryzacji (pokaz - film).

3. Zaliczenie (sprawdzian formujący) - ustny sprawdzian : Diagnostyka i leczenie pacjentów bezzębnych, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez całkowitych.

Ćwiczenia nr 10

Seminarium – błędy popełniane w zabiegach klinicznych i etapach laboratoryjnych związanych ze stosowaniem protez całkowitych. Problemy związane z użytkowaniem protez całkowitych, proces adaptacji pacjenta do protez.

1. Ćwiczenia kliniczne - pacjent bezzębny - wizyta kontrolna pacjenta, który otrzymał protezy całkowite (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, wyciski na modele diagnostyczne/pomocnicze (demonstracja).

3. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta z brakami częściowymi (para studentów wykonuje dwie protezy częściowe na fantomie).

4. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli diagnostycznych.

Ćwiczenia nr 11

Seminarium – Zasady projektowania konstrukcji protez częściowych. Budowa paralelometru. Cel i etapy analizy paralelometrycznej modeli. Cechy wzorcowego toru wprowadzenia protezy i optymalnej powierzchni retencyjnej. Zasady wykonawstwa wzorników diagnostycznych, etapy analizy paralelometrycznej modeli diagnostycznych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta (para studentów wykonuje dwa wzorniki). Analiza paralelometryczna modeli pomocniczych – (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi. Ocena przebiegu płaszczyzny okluzyjnej, ocena wskazań do korekty. Wyznaczenie i rejestracja okluzji na wzornikach.

Ćwiczenia nr 12

Seminarium – zasady wykorzystania uzębienia resztkowego w planowaniu i leczeniu protetycznym, zasady wykonawstwa łyżek indywidualnych w przypadkach uzębienia resztkowego, zasady wykonawstwa modeli roboczych do protez częściowych.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – korekta w zakresie przebiegu płaszczyzny protetycznej, wyciski na modele robocze do protez częściowych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 13

Seminarium - zasady planowania elementów składowych protez częściowych, analiza paralelometryczna modeli roboczych, metody podcienienia modeli,

1. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne na modele robocze celem wykonania protez częściowych u fantomowego pacjenta (para studentów wykonuje wyciski celem wykonania 2 protez częściowych).

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli roboczych, podcienianie modeli roboczych i wykonanie wzorników woskowych dla fantomowego pacjenta.

3. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wyznaczenie i rejestracja zwarcia centralnego , dobór koloru i kształtu zębów sztucznych (demonstracja).

4. Ćwiczenia fantomowe – wyznaczenie i rejestracja okluzji, centralnego, dobór zębów sztucznych.

5. Ćwiczenia laboratoryjne – montaż modeli roboczych dla fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 14

Seminarium – budowa , funkcja umocowująca i rodzaje klamer, zasady projektowania klamer i ustawiania zębów w protezach częściowych, zakotwiczenia bezklamrowe.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – doginanie klamer i ustawianie zębów sztucznych dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola częściowych protez próbnych (demonstracja).

Ćwiczenia nr 15

Seminarium – zalecenia dla pacjenta otrzymującego protezy częściowe akrylowe. Przebieg procesu polimeryzacji protez częściowych i zasady obróbki końcowej protez.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – polimeryzacja protez dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola i oddanie protez częściowych (demonstracja).

Zaliczenie sprawdzianu ustnego z zakresu; diagnostyka i leczenie pacjentów z brakami częściowymi, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez częściowych akrylowych

ZALICZENIE I SEMESTRU – na podstawie obecności, pozytywnej oceny ze sprawdzianu i oceny prac manualnych, zaliczenie sprawdzianu ustnego.

Ćwiczenia nr 1/16

Seminarium – diagnostyka i leczenie protetyczne pacjentów z brakami częściowymi z zastosowaniem protez szkieletowych. Wskazania do zastosowania protez szkieletowych.Planowanie leczenia.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, zaplanowanie leczenia, wyciski na modele diagnostyczne (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezy częściowe akrylowe (demonstracja).

3. Ćwiczenia fantomowe – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta.

4. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

Ćwiczenia nr 2/17

Seminarium – zasady projektowania konstrukcji częściowych protez szkieletowych, łączniki duże i małe, utrzymywacze bezpośrednie i pośrednie, linia klamrowa i podparcia, rodzaje elementów zakotwiczających.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – rejestracja okluzji centralnej na wzornikach, analiza paralelometryczna, diagnoza, zaplanowanie konstrukcji protezy szkieletowej, ewentualna korekta powierzchni okluzyjnej i wyciski na modele robocze (demonstracja).

Ćwiczenia nr 3/18

Seminarium – cel i etapy analizy paralelometrycznej modelu roboczego, rodzaje powierzchni na zębach oporowych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne - demonstracja czynności laboratoryjnych i stosowanej aparatury, analiza paralelometryczna modelu roboczego, podcienianie modeli i dublowanie, wykonanie modeli z masy ogniotrwałej, pokaz hartowania modeli, modelowanie szkieletu protezy częściowej z wosku i zatapiania w masie ogniotrwałej, demonstracja procesu odlewniczego.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – powielanie fantomu zęba przedtrzonowego (analiza, zablokowanie woskiem, zatopienie w masie silikonowej – każdy student wykonuje zadanie na jednym fantomowym zębie powiększonym w stosunku do wymiarów anatomicznych).

Ćwiczenia nr 4/19

Seminarium – etapy kliniczne związane z rehabilitacją pacjentów z zastosowaniem protez szkieletowych. Masy osłaniające.

1. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – wymodelowanie klamry o ramieniu prostym i naddziąsłowym oraz podparcia, zatopienie w masie osłaniającej.

2. Ćwiczenia laboratoryjne - odlewnictwo cd.

Ćwiczenia nr 5/20

Seminarium - omówienie czynności laboratoryjnych w trakcie procesu wykonywania protez szkieletowych (etapy powielania modelu, obróbka modelu wtórnego, modelowanie szkieletu, odlewnictwo), charakterystyka stopów dentystycznych.

1. Ćwiczenia laboratoryjne - odcięcie kanałów, piaskowanie, wyparzenie modelu roboczego, szlifowanie i polerowanie metalowego szkieletu protezy, wykonanie wzornika woskowego (demonstracja).

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - kontrola szkieletu w jamie ustnej, rejestracja okluzji centralnej, dobór zębów sztucznych (demonstracja)

3. Ćwiczenia laboratoryjne - demonstracja ustawienia zębów, modelowania dziąsła sztucznego.

Ćwiczenia nr 6/21

Seminarium - Metody wyznaczania i rejestracji zwarcia centralnego. Zasady kontroli protez próbnych. Kliniczne aspekty wykonawstwa technicznego protez częściowych w świetle wymogów profilaktyki.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - kontrola ustawienia zębów sztucznych w protezie szkieletowej (demonstracja).

2. Ćwiczenia laboratoryjne - zamiana wosku na akryl, wypolerowanie protezy (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne - zamiana wosku na akryl, wypolerowanie protezy (demonstracja).

4. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi - oddanie protezy szkieletowej, pouczenie o użytkowaniu, wyznaczenie wizyty kontrolnej (demonstracja).

Kolokwium ustne; diagnostyka i leczenie pacjentów z brakami częściowymi, etapy kliniczne i laboratoryjne oraz materiałoznawstwo związane z wykonawstwem protez szkieletowych

Ćwiczenia nr 7/22

1. Seminarium – naprawa protez ruchomych: dostawienie zęba lub klamry, pęknięcie płyty protezy.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta, który otrzymał protezę szkieletową (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – naprawa złamanej protezy akrylowej.

Ćwiczenia nr 8/23

Seminarium – planowanie leczenia z zastosowaniem protez over denture. Materiały i rodzaje kopuł.

1. Ćwiczenia kliniczne – pacjent – prezentacja opracowania zęba pod kopułę materiałową oraz wykonanie kopuły z materiału kompozytowego (demonstracja).

Ćwiczenia nr 9/24

1. Seminarium – zasady planowania leczenia protetycznego, wskazania do leczenia etapowego.

2. Ćwiczenia kliniczne - samodzielna praca studentów -przeprowadzenie analizy paralelometrycznej na modelach pacjentów z brakami częściowymi uzębienia , planowanie konstrukcji protez częściowych, planowanie leczenia protetycznego.

Ćwiczenie nr 10/25

Seminarium: wkłady koronowo-korzeniowe – wskazania i przeciwwskazania, rodzaje, zasady klinicznego i wykonawstwa laboratoryjnego.

Ćwiczenia fantomowe – opracowanie korzenia zęba 11 pod wkład kk indywidualny i wymodelowanie wkładu z materiału szybkopolimeryzującego

Przerwa; 10.30-11.00

Ćwiczenie nr 11/26

Seminarium: diagnostyka braków zębowych, zasady planowania leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych – wskazania i przeciwwskazania, zabezpieczenie zębów z żywą miazgą, zasady preparacji zębów pod korony ceramiczne.

Ćwiczenia fantomowe - fantom z częściowymi brakami zębowymi – pobranie wycisku celem wykonania korony tymczasowej (ochronnej), opracowanie zęba 14 pod koronę ceramiczną (stopień klasyczny prosty), pobranie wycisku łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji – oraz wykonanie korony ochronnej i jej osadzenie.

Ćwiczenia nr 12/27

Seminarium: rodzaje wycisków i mas protetycznych stosowanych podczas wykonawstwa protez stałych, metody retrakcji dziąsła brzeżnego, metody rejestracji okluzji, zasady doboru koloru zębów.

Ćwiczenia fantomowe – preparacja zębów filarowych pod most protetyczny metalowo-ceramiczny na zębach 14 i 16 – (ciąg dalszy: ząb 14 stopień klasyczny oraz ząb 16 stopień rozwarty) ocena poprawności szlifowania za pomocą paralelometru – po wyjęciu modelu z fantomu. Ewentualna korekta szlifowania. Wprowadzenie nici retrakcyjnej, wycisk dwuczasowy dwuwarstwowy, wycisk łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji, przygotowanie zlecenia do laboratorium. Wykonanie i osadzenie koron ochronnych na zęby 14 i 16.

Ćwiczenia nr 13/28

Semianrium: wkłady koronowo-korzeniowe, korony i mosty protetyczne – wskazania, przeciwwskazania, zasady preparacji zębów filarowych pod korony metalowo-ceramiczne i ceramiczne. Wyciski, rejestracja okluzji w przypadku stosowania protez stałych, korony czasowe.

Ćwiczenia fantomowe – Uzupełnienie zaległości przeprowadzonych zabiegów, zaliczenie materiału.

Zajęcia fakultatywne z zakresu; Analiza paralelometryczna i zasady projektowania protez częściowych ( 2X po 2 h )

Studenckie Koło Naukowe; opiekun dr n. med. Andrzej Gala

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna. Wydawnictwo URBAN & PARTNER 2014.

2. Dejak B.: Kompendium wykonywaniauzupełnień protetycznych.

3. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa 2013.

4. Majewski S.: Gnatofizjologia Stomatologiczna – normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

5. Majewski S., Pryliński M.: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wyd. Czelej Lublin 2014.

6. Carr A., Brown D.: Ruchome protezy częściowe. Elsevier, Wrocław 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 2004.

2. Majewski S.: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2000.

3. Majewski S., Pryliński M.: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, 2013.

4. Czasopisma naukowe: Protetyka Stomatologiczna, Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology), Dental Forum, Dental and Medical Problems.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.