Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-INF-OL.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Obsługa i użytkowanie komputerów
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mazur
Prowadzący grup: Marcin Mazur, Leszek Pieniążek, Łukasz Struski, Anna Szczepanek, Kamila Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- zna ograniczenia narzędzi komputerowych oraz podstawy wybranego języka programowania trzeciej generacji (3GL) [K_W08],

- zna podstawowe pojęcia, własności i twierdzenia teorii grafów [K_W02, K_W05, K_W_06].


W zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do wspomagania pracy matematyka, w tym rozpoznawać i specyfikować algorytmicznie proste problemy matematyczne [K_U30, K_U31],

- potrafi zapisywać proste algorytmy w wybranym języku 3GL [K_U31, K_U32],

- potrafi kompilować, uruchamiać i testować proste programy [K_U32].


W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań [K_K02, K_K07],

- potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu [K_K02, K_K07],

- stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych [K_K07].


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.


Podstawą zaliczenia pracowni komputerowej jest aktywny udział w zajęciach - samodzielne rozwiązywanie zadań (kodowanie prostych programów). Ocena końcowa jest wystawiana na postawie aktywności (w czasie wykładu i ćwiczeń) oraz wyniku egzaminu pisemnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywny udział w zajęciach - samodzielne rozwiązywanie zadań (kodowanie prostych programów) w pracowni komputerowej, aktywność w czasie wykładu; egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Pracownia odbywa się w laboratorium komputerowym.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach (pracownia komputerowa) - 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć (w tym studiowanie literatury) - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Skrócony opis:

Elementy algorytmiki, teorii grafów oraz programowania w wybranym języku trzeciej generacji (3GL).

Pełny opis:

Elementarne pojęcia: algorytm, język programowania, program, kompilator. Podstawy programowania: problem i jego specyfikacja, algorytmizacja, podstawowe konstrukcje programistyczne, typy i struktury danych, funkcje i procedury, rekursja itp. Podstawowe zasady programowania strukturalnego. Elementy programowania w wybranym języku trzeciej generacji (3GL), środowisko programistyczne. Analiza algorytmów: poprawność, złożoność itp. Przykład najważniejszych algorytmów klasycznych: sortowanie, wyszukiwanie. Elementy teorii grafów: cykle Eulera i Hamiltona, kolorowanie grafu.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

Przykładowe pozycje:

1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 2011.

2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 2013.

3. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2004.

4. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Gliwice, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.