Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to Probability and Statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-IPS-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Introduction to Probability and Statistics
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1 Zna statystyki opisowe

2 Zna pojęcie prawdopodobieństwa

3 Zna pojęcie zmiennej losowej

4 Zna rozkłady zmiennych losowych

5 Zna centralne twierdzenie graniczne

6 Zna metody estymacji punktowej

7 Zna metody estymacji przedziałowej

8 Zna metody testowania hipotez

W zakresie umiejętności

1 Potrafi zastosować statystyki opisowe

2 Potrafi wyznaczyć prawdopodobieństwo zdarzeń.

3 Potrafi wyznaczyć rozkłady zmiennych losowych.

4 Potrafi użyć centralne twierdzenie graniczne

5 Potrafi wyestymować parametry estymacją punktową metodą największej wiarygodności

6 Potrafi wyestymować parametry estymacją punktową metodą momentów

7 Potrafi wyestymować parametry estymacją przedziałową.

8 Potrafi użyć testowanie hipotez.

W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych


Wymagania wstępne:

zalecany kurs ‘rachunku prawdopodobieństwa I’

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

-zaliczenie ćwiczeń w oparciu o aktywny udział w ćwiczeniach i sprawdziany pisemne; egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów oraz obecność na kolokwiach – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Probability (Sample space; Axioms and laws of probability, Independence of events; Random variables; Distributions). Descriptive statistics. Introduction to Inferential Statistics (point estimation, confidence intervals and basics of hypothesis testing)

Pełny opis:

1. Dane i próbki.

2. Statystyki opisowe.

3. Prawdopodobieństwo.

4. Zmienne losowe o rozkładach dyskretnych i ciągłych.

5. Centralne twierdzenie graniczne.

6. Esymacja punktowa.

7. Przedziały ufności.

8. Testowanie hipotez.

Literatura:

[1] P. Dalgaard „Introductory Statistics with R”

[2] G. Jay Kerns „Introduction to Probability and Statistics Using R”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Piotr Kościelniak, Dariusz Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1 Zna statystyki opisowe

2 Zna pojęcie prawdopodobieństwa

3 Zna pojęcie zmiennej losowej

4 Zna rozkłady zmiennych losowych

5 Zna centralne twierdzenie graniczne

6 Zna metody estymacji punktowej

7 Zna metody estymacji przedziałowej

8 Zna metody testowania hipotez

W zakresie umiejętności

1 Potrafi zastosować statystyki opisowe

2 Potrafi wyznaczyć prawdopodobieństwo zdarzeń.

3 Potrafi wyznaczyć rozkłady zmiennych losowych.

4 Potrafi użyć centralne twierdzenie graniczne

5 Potrafi wyestymować parametry estymacją punktową metodą największej wiarygodności

6 Potrafi wyestymować parametry estymacją punktową metodą momentów

7 Potrafi wyestymować parametry estymacją przedziałową.

8 Potrafi użyć testowanie hipotez.

W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych


Wymagania wstępne:

zalecany kurs ‘rachunku prawdopodobieństwa I’

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

-zaliczenie ćwiczeń w oparciu o aktywny udział w ćwiczeniach i sprawdziany pisemne; egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów oraz obecność na kolokwiach – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Probability (Sample space; Axioms and laws of probability, Independence of events; Random variables; Distributions). Descriptive statistics. Introduction to Inferential Statistics (point estimation, confidence intervals and basics of hypothesis testing)

Pełny opis:

1. Dane i próbki.

2. Statystyki opisowe.

3. Prawdopodobieństwo.

4. Zmienne losowe o rozkładach dyskretnych i ciągłych.

5. Centralne twierdzenie graniczne.

6. Esymacja punktowa.

7. Przedziały ufności.

8. Testowanie hipotez.

Literatura:

[1] P. Dalgaard „Introductory Statistics with R”

[2] G. Jay Kerns „Introduction to Probability and Statistics Using R”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.