Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy użytkowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-PU1-OL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy użytkowe 1
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mazur
Prowadzący grup: Marcin Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie ze środowiskiem pracy algebraicznego systemu komputerowego Maple.

Zapoznanie z funkcjami programu Maple, wykorzystywanymi w rozwiązywaniu przykładowych zadań z rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej i algebry linowej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- zna środowisko pracy, zasady działania oraz wymagane funkcje algebraicznego systemu komputerowego Maple [K_W08, K_W09].


W zakresie umiejętności:

- potrafi użytkować system algebraiczny Maple oraz wykorzystywać go do rozwiązywania przykładowych zadań z rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej i algebry linowej [K_U20, K_U34].


W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę krytycznego analizowania danych i programów [K_K02, K_K08].

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.


Zaliczenie w oparciu o aktywny udział w zajęciach (rozwiązywanie zadań przy użyciu programu Maple).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozwiązywanie zadań (przy użyciu programu Maple).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - symulacja
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach (laboratorium komputerowe) - 10 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka

Skrócony opis:

Środowisko pracy algebraicznego systemu komputerowego Maple, podstawowe operacje, elementy programowania (funkcje, pętle, instrukcje warunkowe). Zastosowanie Maple'a w rozwiązywaniu przykładowych zadań z rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej i algebry linowej.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi funkcjami algebraicznego systemu komputerowego Maple, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie zajęć.

Przykładowe pozycje:

[1] J. Ombach, Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo - Maple, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

[2] J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo - Maple, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

[3] J. Ombach, M. Mazur, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, e-kurs dla informatyków, http://wazniak.mimuw.edu.pl, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.