Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe przeglądowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-SDP-OM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe przeglądowe
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Mazur
Prowadzący grup: Piotr Niemiec, Roman Srzednicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

1 zna rolę wybranych rezultatów matematycznych uzyskanych w trakcie rozwoju danych teorii matematycznych K_W01

2 zna metody analizowania tekstu matematycznego zawartego w podręcznikach i oryginalnych pracach badawczych, w tym w języku obcym; K_W02, K_W03

3 zna zasady redagowania tekstu matematycznego; K_W02

4 zna zasady cytowania prac badawczych, ilustracji, tabel, danych oraz innych utworów; K_W10

5 zna zasady referowania pracy naukowej; K_W02, K_W10

6 zna podstawowe zagadnienia z materiału programu studiów matematycznych I stopnia z dziedzin matematyki takich, jak analiza matematyczna, teoria mnogości, algebra, algebra liniowa, topologia, rachunek prawdopodobieństwa


W zakresie umiejętności

1 potrafi przygotować i wygłosić krótki referat; K_U42, K_U01

2 potrafi szukać wiadomości na zadany temat w literaturze, w tym w literaturze w języku obcym; K_U42, K_U43

3 potrafi formułować precyzyjnie pytania służące zgłębianiu własnej wiedzy; K_U01, K_U42

4 potrafi poprawnie i elegancko zredagować tekst matematyczny oraz przygotować tekst do druku w środowisku TeX. K_U01

5 potrafi streścić redagowaną lub referowaną pracę, korzystając z terminologii zrozumiałej dla osób zajmujących się innymi działami matematyki niż te, których dotyczy przedstawiana praca K_U41

6 potrafi znaleźć błąd w rozumowaniu oraz – w razie potrzeby – uzupełnić pominięty prosty fragment rozumowania; K_U42

7 potrafi biegle posługiwać się definicjami, twierdzeniami oraz stosować je w rozwiązywaniu prostych zagadnień z zakresu podstawowego materiału dotyczącego działów matematyki z zakresu studiów matematycznych I stopnia (takich, jak analiza matematyczna, teoria mnogości, algebra, algebra liniowa, topologia, rachunek prawdopodobieństwa)


W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań K_K02, K_K07

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu K_K02, K_K07

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych K_K02, K_K_07, K_K08

4 rozumie i docenia rolę rezultatów matematycznych uzyskanych w trakcie rozwoju danej teorii matematycznej K_K04

5 potrafi pracować systematycznie nad projektem, w tym nad opracowaniem referatu w formie ustnej i pisemnej; poszukuje w literaturze odpowiedzi na stawiane pytania K_K03,K_K04, K_K06

6 rozumie i docenia potrzebę prezentowania i analizowania prac badawczych w gronie osób zainteresowanych daną tematyką (w tym np. na seminarium), K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

7 potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji dotyczącej problematyki przedstawianej w referatachWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prowadzący zajęcia oceniają jakość merytoryczną i dydaktyczną referatów przedstawionych przez studentów, udział w dyskusjach na temat referatów (zarówno własnych jak i przygotowanych przez innych), przygotowane przez studentów krótkie, pisemne streszczenia materiału zaprezentowanego w referatach, znajomość podstawowego materiału matematyki wyższej w oparciu o ustne lub pisemne jej sprawdzanie

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne, dyskusja, referat.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka
matematyka

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu/referatów na temat pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu/referatów na temat dziedziny matematyki dotyczącej pracy magisterskiej, wysłuchanie referatów innych uczestników seminarium, czynny udział w dyskusji nad referatami; wykształcenie umiejętności redakcji tekstu matematycznego.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wolak
Prowadzący grup: Robert Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

1 zna rolę wybranych rezultatów matematycznych uzyskanych w trakcie rozwoju danych teorii matematycznych K_W01

2 zna metody analizowania tekstu matematycznego zawartego w podręcznikach i oryginalnych pracach badawczych, w tym w języku obcym; K_W02, K_W03

3 zna zasady redagowania tekstu matematycznego; K_W02

4 zna zasady cytowania prac badawczych, ilustracji, tabel, danych oraz innych utworów; K_W10

5 zna zasady referowania pracy naukowej; K_W02, K_W10

6 zna podstawowe zagadnienia z materiału programu studiów matematycznych I stopnia z dziedzin matematyki takich, jak analiza matematyczna, teoria mnogości, algebra, algebra liniowa, topologia, rachunek prawdopodobieństwa


W zakresie umiejętności

1 potrafi przygotować i wygłosić krótki referat; K_U42, K_U01

2 potrafi szukać wiadomości na zadany temat w literaturze, w tym w literaturze w języku obcym; K_U42, K_U43

3 potrafi formułować precyzyjnie pytania służące zgłębianiu własnej wiedzy; K_U01, K_U42

4 potrafi poprawnie i elegancko zredagować tekst matematyczny oraz przygotować tekst do druku w środowisku TeX. K_U01

5 potrafi streścić redagowaną lub referowaną pracę, korzystając z terminologii zrozumiałej dla osób zajmujących się innymi działami matematyki niż te, których dotyczy przedstawiana praca K_U41

6 potrafi znaleźć błąd w rozumowaniu oraz – w razie potrzeby – uzupełnić pominięty prosty fragment rozumowania; K_U42

7 potrafi biegle posługiwać się definicjami, twierdzeniami oraz stosować je w rozwiązywaniu prostych zagadnień z zakresu podstawowego materiału dotyczącego działów matematyki z zakresu studiów matematycznych I stopnia (takich, jak analiza matematyczna, teoria mnogości, algebra, algebra liniowa, topologia, rachunek prawdopodobieństwa)


W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań K_K02, K_K07

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu K_K02, K_K07

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych K_K02, K_K_07, K_K08

4 rozumie i docenia rolę rezultatów matematycznych uzyskanych w trakcie rozwoju danej teorii matematycznej K_K04

5 potrafi pracować systematycznie nad projektem, w tym nad opracowaniem referatu w formie ustnej i pisemnej; poszukuje w literaturze odpowiedzi na stawiane pytania K_K03,K_K04, K_K06

6 rozumie i docenia potrzebę prezentowania i analizowania prac badawczych w gronie osób zainteresowanych daną tematyką (w tym np. na seminarium), K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

7 potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji dotyczącej problematyki przedstawianej w referatachWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Formę i warunki zaliczenia modułu ustala jego koordynator zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prowadzący zajęcia oceniają jakość merytoryczną i dydaktyczną referatów przedstawionych przez studentów, udział w dyskusjach na temat referatów (zarówno własnych jak i przygotowanych przez innych), przygotowane przez studentów krótkie, pisemne streszczenia materiału zaprezentowanego w referatach, znajomość podstawowego materiału matematyki wyższej w oparciu o ustne lub pisemne jej sprawdzanie

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne, dyskusja, referat.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka
matematyka

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu/referatów na temat pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu/referatów na temat dziedziny matematyki dotyczącej pracy magisterskiej, wysłuchanie referatów innych uczestników seminarium, czynny udział w dyskusji nad referatami; wykształcenie umiejętności redakcji tekstu matematycznego.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.