Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMI.IM-STA1-OL.2bes Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka 1
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Antoni L. Dawidowicz, Piotr Kościelniak, Anna Szczepanek, Dawid Tarłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

lp Efekty kształcenia dla modułu Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia


W zakresie wiedzy

1 zna metody opisu danych statystycznych (miary tendencji centralnej, rozrzutu, asymetrii etc.). K_W03, K_W04,

2 zna estymatory parametrów różnych rozkładów, ich podstawowe własności oraz metody wyznaczania (największej wiarogodności, momentów). K_W03, K_W04,

3 zna rozkłady chi^2, t i F, ich parametry, podstawowe własności oraz zależności. K_W03, K_W04,

4 zna metody estymacji przedziałowej parametrów dla różnych klas rozkładów ciągłych i dyskretnych. K_W03, K_W04,

5 zna podstawowe techniki generowania liczb pseudolosowych. K_W03, K_W04,

6 zna wybrane testy nieparametryczne. K_W03, K_W04,

7 zna podstawowe techniki estymacji gęstości rozkładu. K_W03, K_W04,

8 zna metody testowania hipotez statystycznych o parametrach różnych klas rozkładów ciągłych i dyskretnych. K_W03, K_W04,


W zakresie umiejętności

1 potrafi wydobywać informacje na temat badanych populacji stosując techniki statystyki opisowej. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

2 potrafi znajdować estymatory parametrów za pomocą metod klasycznych (największej wiarogodności, momentów). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

3 potrafi oceniać jakość otrzymanych estymatorów. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

4 potrafi znajdować przedziały ufności dla rozważanych parametrów (w różnych klasach rozkładów ciągłych i dyskretnych). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

5 potrafi stosować poznane testy statystyczne (parametryczne i nieparametryczne). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

6 potrafi generować liczby pseudolosowe przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (np. program R). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

7 potrafi estymować gęstość nieznanego rozkładu na podstawie losowej próbki danych. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

8 potrafi wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie statystyczne (np. program R) do rozwiązywania problemów praktycznych. K_U33


W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań K_K02, K_K07

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu K_K02, K_K07

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych K_K02, K_K07


Wymagania wstępne:

rachunek prawdopodobieństwa

Forma i warunki zaliczenia:

Z ćwiczeń można uzyskać między 0 a 5 pkt (bdb=5pkt, +db=4.5pkt,...,dst=3.0pkt, ndst z maksymalnie 2 nieusprawiedliwionymi nieobecnościami=0pkt).

Osoby, które z ćwiczeń dostały ocenę ndst, a mają więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, nie mają prawa przystąpić do egzaminu pisemnego.


Z egzaminu pisemnego można uzyskać między 0 a 10pkt.


Łącznie więc można uzyskać do 15pkt (punkty z ćw. +punkty z egzaminu pisemnego).

Ocena końcowa jest następująca:

bdb - >=14pkt

+db - >=12pkt

db - >=10pkt

+dst - >=8pkt

dst - >=7 pkt


W sytuacjach "wątpliwych" (np. 6 pkt) przewidziany jest egzamin ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia i konwersatorium polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów oraz obecność na kolokwiach – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka

Pełny opis:

Statystyka opisowa, estymatory, metoda największej wiarogodności, metoda momentów, estymacja punkowa, rozkłady chi^2, t i F, przedziały ufności, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych (testy parametryczne i nieparametryczne), estymacja jądrowa, metoda bootstrap.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kościelniak
Prowadzący grup: Antoni L. Dawidowicz, Piotr Kościelniak, Michał Wojtylak, Dariusz Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

lp Efekty kształcenia dla modułu Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia


W zakresie wiedzy

1 zna metody opisu danych statystycznych (miary tendencji centralnej, rozrzutu, asymetrii etc.). K_W03, K_W04,

2 zna estymatory parametrów różnych rozkładów, ich podstawowe własności oraz metody wyznaczania (największej wiarogodności, momentów). K_W03, K_W04,

3 zna rozkłady chi^2, t i F, ich parametry, podstawowe własności oraz zależności. K_W03, K_W04,

4 zna metody estymacji przedziałowej parametrów dla różnych klas rozkładów ciągłych i dyskretnych. K_W03, K_W04,

5 zna podstawowe techniki generowania liczb pseudolosowych. K_W03, K_W04,

6 zna wybrane testy nieparametryczne. K_W03, K_W04,

7 zna podstawowe techniki estymacji gęstości rozkładu. K_W03, K_W04,

8 zna metody testowania hipotez statystycznych o parametrach różnych klas rozkładów ciągłych i dyskretnych. K_W03, K_W04,


W zakresie umiejętności

1 potrafi wydobywać informacje na temat badanych populacji stosując techniki statystyki opisowej. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

2 potrafi znajdować estymatory parametrów za pomocą metod klasycznych (największej wiarogodności, momentów). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

3 potrafi oceniać jakość otrzymanych estymatorów. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

4 potrafi znajdować przedziały ufności dla rozważanych parametrów (w różnych klasach rozkładów ciągłych i dyskretnych). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

5 potrafi stosować poznane testy statystyczne (parametryczne i nieparametryczne). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

6 potrafi generować liczby pseudolosowe przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (np. program R). K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

7 potrafi estymować gęstość nieznanego rozkładu na podstawie losowej próbki danych. K_U36, K_U37, K_U38, K_U39, K_U34

8 potrafi wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie statystyczne (np. program R) do rozwiązywania problemów praktycznych. K_U33


W zakresie kompetencji społecznych

1 rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań K_K02, K_K07

2 potrafi odnaleźć błędy logiczne w proponowanym rozumowaniu K_K02, K_K07

3 stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań, ma świadomość konieczności wyjaśniania kolejnych przejść logicznych K_K02, K_K07


Wymagania wstępne:

rachunek prawdopodobieństwa

Forma i warunki zaliczenia:

Z ćwiczeń można uzyskać między 0 a 5 pkt (bdb=5pkt, +db=4.5pkt,...,dst=3.0pkt, ndst z maksymalnie 2 nieusprawiedliwionymi nieobecnościami=0pkt).

Osoby, które z ćwiczeń dostały ocenę ndst, a mają więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, nie mają prawa przystąpić do egzaminu pisemnego.


Z egzaminu pisemnego można uzyskać między 0 a 10pkt.


Łącznie więc można uzyskać do 15pkt (punkty z ćw. +punkty z egzaminu pisemnego).

Ocena końcowa jest następująca:

bdb - >=14pkt

+db - >=12pkt

db - >=10pkt

+dst - >=8pkt

dst - >=7 pkt


W sytuacjach "wątpliwych" (np. 6 pkt) przewidziany jest egzamin ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany ustne lub pisemne, których formę, liczbę i terminy określają prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem modułu.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną w sali wykładowej (z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych). Ćwiczenia i konwersatorium polegają na analizie zagadnień teoretycznych i praktycznych w grupach ćwiczeniowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań tablicowych (deklarowanych) – 30 godz.

Przygotowanie do kolokwiów oraz obecność na kolokwiach – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godzin , co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

matematyka
matematyka

Pełny opis:

Statystyka opisowa, estymatory, metoda największej wiarogodności, metoda momentów, estymacja punkowa, rozkłady chi^2, t i F, przedziały ufności, generowanie liczb pseudolosowych, testowanie hipotez statystycznych (testy parametryczne i nieparametryczne), estymacja jądrowa, metoda bootstrap.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter pomocniczy. Do odpowiednich zagadnień literatura podawana jest na bieżąco w trakcie wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.