Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań naukowych - badania jakościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT-MbnBJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań naukowych - badania jakościowe
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Prokop-Dorner
Prowadzący grup: Katarzyna Czabanowska, Anna Prokop-Dorner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem nauczania, w związku ze wzrastającą wartości badań jakościowych, jest przedstawienie specyfiki metod i technik stosowanych przez badaczy w oparciu o założenia teoretyczne i paradygmaty wypracowane na gruncie socjologii fenomenologicznej, etnometodologii oraz teorii ugruntowanej. Podstawą kursu jest pokazanie podejścia indukcyjnego w diagnozowaniu problemów w naturalnym środowisku badanych poprzez ujęcie idiograficzne (analizę przypadku), obserwację uczestniczącą, wywiady pogłębione indywidualne i w grupach fokusowych, wywiady narracyjne, wywiady biograficzne i analizę dyskursu oraz różne techniki stosowane w analizie zawartości. Kurs obejmuje również sposoby analizowania (przy użyciu oprogramowania MAXQDA) i interpretacji danych zebranych z wykorzystaniem tych technik, ukazując równocześnie ich zastosowanie w badaniach prowadzonych w zdrowiu publicznym.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

•Wie jakie tematy są odpowiednie do badań jakościowych.

•Wie na czym polegają różnice między paradygmatem ilościowym i jakościowym.

•Zna podejścia badawcze stosowane w ramach paradygmatu jakościowego (interakcjonizm symboliczny, fenomenologia, etmometodologia,

konstrukcjonizm, teoria ugruntowana).

•Zna metody zbierania danych jakościowych (wywiady częściowo ustrukturyzowane, wywiady narracyjne, badania fokusowe, badania etnograficzne, obserwacja uczestnicząca, nagrywanie interakcji, zbieranie dokumentów).

•Zna metody interpretacji danych (kodowanie teoretyczne, analiza treści, analiza narracyjna, metody hermeneutyczne, analiza dyskursu, analiza dokumentów)

•Zna zasady realizacji badań jakościowych.

•Zna zasady doboru próby, selekcji materiałów, konstruowania grup badawczych.

•Zna zasady tworzenia projektu badań jakościowych.

•Zna rodzaje i zasady realizacji wywiadów jakościowych.

•Zna zasady prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych.

•Zna rodzaje i zasady prowadzenia obserwacji uczestniczącej.

•Zna zasady transkrypcji i kodowania materiału jakościowego.

•Zna zasady jakościowej analizy danych.

•Zna mocne i słabe strony badań jakościowych.

•Zna zagadnienia etyczne związane

z prowadzeniem badań jakościowych.

W zakresie umiejętności:

•Umie określić grupę badawczą i sposób jej doboru.

•Umie określić schemat badania w sposób, który pozwoli na udzielenie odpowiedzi na stawiany problem badawczy.

•Umie przeprowadzić wywiad jakościowy (częściowo ustrukturyzowany, narracyjny).

•Umie przeprowadzić zogniskowany wywiad grupowy.

•Umie przeprowadzić obserwację uczestniczącą.

•Umie poprawnie przeanalizować

i zinterpretować uzyskany w badaniach materiał jakościowy.

•Umie napisać raport z badań jakościowych.

•Umie realizować badania w zgodzie z etyką.

W zakresie kompetencji społecznych:

•Na każdym etapie projektowania, przeprowadzania i opracowywania wyników przestrzega zasad etycznych.

•W żaden sposób nie dopuszcza do negatywnych konsekwencji społecznych w wyniku prowadzonych badań.

•Przestrzega zasady anonimowości

i poufności.

•Przeprowadza badania wyłącznie po uzyskaniu formalnej zgody od respondentów.

•Przestrzega zasad etycznych wobec innych autorów badań.Komunikuje w sposób poprawny i naukowy wyniki badan stosując odpowiednio dobrany sposób przekazu do grup odbiorców


Wymagania wstępne:

Nie ma.

Forma i warunki zaliczenia:

1.Obecność na seminariach – dopuszczalna jest jedna nieobecność podczas trwania kursu.

2.Samodzielne przygotowanie propozycji badania jakościowego – praca własna studenta (element konieczny zaliczenia seminariów)

3.Zaliczenie pisemne. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie seminariów. Wynik zaliczenia jest średnią arytmetyczną punktów uzyskanych dla każdego z 10 pytań. Do pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie w zaliczeniu pisemnym 60% możliwych do uzyskania punktów. W dalszej ocenie zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z oceną projektu na podstawie zgodności przygotowanej propozycji badania jakościowego

z zasadami tworzenia projektów badawczych

w naukach społecznych. W razie niezgodności

z zasadami student poprawia projekt. Ich poprawne przygotowanie jest warunkiem zaliczenia seminarium.

Zaliczenie pisemne sprawdzające efekty kształcenia 10 pytań otwartych. Pytania oceniane są w skali od 0-5.


Metody dydaktyczne:

Seminaria.

Przygotowanie propozycji badania jakościowego – praca własna studenta

Praca indywidualna studentów poza zajęciami

Konsultacje indywidualne – osoby prowadzące zajęcia dostępne są dla studentów podczas konsultacji indywidualnych realizowanych

w wymiarze 2 godz./tydz. przez cały semestr trwania zajęć.


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach – 14 godzin (łącznie 1 ECTS)

Praca własna studenta – przygotowanie projektu (propozycji badania jakościowego) oraz przygotowania do zaliczenia – 14 godzin


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.