Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.DOKT.-SEM.DOKT.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworek
Prowadzący grup: Jan Bilski, Joanna Bonior, Tadeusz Gaździk, Artur Gądek, Agnieszka Gniadek, Tomasz Grodzicki, Jolanta Jaworek, Marta Makara-Studzińska, Roman Nowobilski, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy doktorant :

•Posiada aktualną wiedzę dotyczącą problematyki pracy doktorskiej,

•Zna metody badań naukowych i metody statystyczne w naukach o zdrowiu oraz naukach medycznych

•Zna zasady konstrukcji publikacji naukowej

•Zna regulacje prawne oraz zasady etyczne prowadzenia badań naukowych

W zakresie umiejętności doktorant :

•Potrafi zaplanować i wykonać badania oraz wykorzystać metody statystyczne do ich oceny

•Umie krytycznie zinterpretować wyniki badań

•Potrafi przygotować projekt i pozyskiwać środki na badania naukowe)

•Potrafi zaprezentować wyniki badań w postaci referatu, publikacji naukowej lub monografii

•Posiada umiejętności dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć ze studentami

W zakresie kompetencji społecznych:

•Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję naukową

•Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności

•Przestrzega zasad etycznych na każdym etapie prowadzenia pracy

•Prezentuje postawę szacunku w relacji mistrz-uczeń

•Przestrzega stosowania dobrych praktyk uniwersyteckich


Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca problematyki pracy doktorskiej

Forma i warunki zaliczenia:

•Zaliczenie na ocenę. Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.

Dodatkowo:

•dla studentów 3-go roku – otwarcie przewodu doktorskiego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena i sprawdzenie:

•znajomości problematyki pracy doktorskiej

•znajomości bieżącej literatury naukowej dotyczącej problematyki badań

•postępu wykonywanych badań

•przygotowywanych do publikacji prac

•stopnia zaawansowania przygotowanej do złożenia gotowej pracy doktorskiej


Metody dydaktyczne:

Metody podające: prelekcja, opis, wyjaśnienie

Metody aktywizujące : dyskusja, metoda przypadków ,

sporządzenie projektu, pisanie pracy naukowej

Metody eksponujące: prezentacja multimedialna


Bilans punktów ECTS:

Seminarium doktoranckie : 40 godz. (ECTS= 1,5)

Praca własna: 80 godz. (łącznie ECTS=2.5)


Pełny opis:

1. Ustalenie tematyki pracy doktorskiej i dobór właściwych metod badawczych

2. Przygotowanie projektu pracy doktorskiej oraz zaplanowanie badań

3. Pomoc w wykonywaniu badan naukowych będących przedmiotem pracy

4. Przygotowywanie prezentacji wyników badań

5. Przygotowanie rozprawy doktorskiej

Literatura:

Wybrane prace badawcze opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz polskich czasopismach naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.