Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka obrazowa w stomatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Dos Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa w stomatologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Malisz
Prowadzący grup: Piotr Malisz, Wojciech Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie umiejętności wykonywania badań tomografii komputerowej w stomatologii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W14 -posiada wiedzę szczegółową dotyczącą specyfiki badań obrazowych w pediatrii i stomatologii;

• K_W47 - posiada wiedzę dotyczącą obrazu struktur anatomicznych prawidłowych w badaniach radiologicznych w różnych projekcjach oraz ich zmian w zależności od ułożenia pacjenta;

• K_W48 – ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów;

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U02- potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej K_U04- potrafi zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne i terapeutyczne1 z zastosowaniem promieniowania jonizującego, niejonizującego oraz ultradźwięków1;otoczenia;

• K_U06- potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych1, badań stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometrii rentgenowskiej, tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego1;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U14- posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów1 oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej1;

• K_U17 - potrafi wskazać cechy stanowisk pracy i urządzeń (tzw. błędy ukryte) mogące utrudniać pracę personelu oraz mogące sprzyjać występowaniu błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych, potrafi korzystać z ergonomicznych list kontrolnych (check-lists);

• K_U18 - potrafi pracować w zespole;

Kompetencje społeczne:

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii i podstaw anatomii radiologicznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu: obowiązkowa obecność na zajęciach praktycznych

Zaliczenie na ocenę w formie praktycznej opracowania badania tomografii komputerowej wiązki stożkowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W14 -odpowiedź ustna

K_W47 - sprawdzian praktyczny

K_W48 – odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U01 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U02 - sprawdzian praktyczny

K_U06 - sprawdzian praktyczny

K_U10 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U11 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U14 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U17 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U18 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K11 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K12 - obserwacja nauczyciela, grupy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, objaśnienie i wyjaśnienie;

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków;

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe: Infinit HealthCare i InVivo);

Metody praktyczne: pokaz, pomiar, ćwiczenia/zajęcia przy stanowiskach komputerowych


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

• ćwiczenia laboratoryjne - 12 h

• zajęć praktycznych 12 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć 16 h

• przygotowanie do zaliczenia 20 h

łącznie 60 godziny = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

• interpretacja obrazów TK, MR

• rozpoznawanie struktur anatomicznych na obrazach TK, MR

• rozpoznawanie najczęściej spotykanych patologii układu stomatognatycznego w badaniach TK, MR

Tematyka zajęć praktycznych:

• Zapoznanie się z technikami wykonywania badań tomografii komputerowej w stomatologii,

• Zapoznanie się z zasadami prawidłowego ułożenia podczas badań tomografii komputerowej w stomatologii ćwiczenia z zakresu ułożenia pacjentów podczas badań

• Interpretacja skierowania na badanie – planowanie badania na podstawie otrzymanego skierowania oraz stanu pacjenta.

• Dokumentowanie badań tomografii komputerowej. obróbka cyfrowa, obsługa drukarek cyfrowych i nośników danych cyfrowych, archiwizacja badań.

• Ocena poprawności wykonania badań tomografii komputerowej w stomatologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Różyło K. Różyło-Kalinowska I., Radiologia stomatologiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Różyło K. Różyło-Kalinowska I., Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011.

2. Norton N.S., Kurlej W. (red.), Atlas głowy i szyi dla stomatologów Nettera, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

3. Malisz P.: Rentgenowskie obrazowanie trójwymiarowe (3D) w endodoncji. W: Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej. pod redakcją Joanny Zarzeckiej. Katowice: Elamed Media Group, 2015, s. 25-41

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.