Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-EPID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epidemiologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Stepaniak, Roman Topór-Mądry
Prowadzący grup: Urszula Stepaniak, Roman Topór-Mądry
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką identyfikacji przyczyn i czynników ryzyka występowania i rozprzestrzeniania się chorób oraz ze sposobami ich zapobiegania

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W01- zna prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego;

• K_W02- zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób;

• K_W10- zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

Kompetencje społeczne:

• K_K08 - rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu biologii człowieka i matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Wykonanie i prezentacja badania ekologicznego. Czas prezentacji: 10-15 minut. Badanie wykonane w grupach. Temat badania – do wyboru przez studenta. Zakres prezentacji: 1. Wprowadzenie do tematyki 2. Cel badania 3. Metoda badania 4. Wyniki – w formie tabeli oraz wykresu rozrzutu 5. Wnioski

Ocena kompetencji: przygotowanie i prezentacja badania ekologicznego

ocena 3: przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym;

ocena 4: przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje poprawnej interpretacji;

ocena 5: przygotowuje i prezentuje wraz poprawną interpretacją i krytyczną oceną zagadnienia a także dyskusją metody

Zaliczenie na ocenę.

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W01- odpowiedź ustna

K_W02- odpowiedź ustna

K_W10- przygotowanie i prezentacja badania ekologicznego na wybrany temat

W zakresie umiejętności:

K_U15- odpowiedź ustna, przygotowanie i prezentacja badania ekologicznego

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K08 - prezentacja badania ekologicznego na wybrany temat

K_K09 - obserwacja nauczyciela, ocena grupy,


Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

wykonanie przez studenta badania ekologicznego oraz dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Udział w wykładach: 10 godz.

Udział w seminariach – 10 godz.

Nakład pracy własnej studenta:

Przygotowanie badania: 5 godz.

Przygotowanie się do zajęć i zaliczenia – 5 godz.

Łącznie: 30 godzin pracy studenta =1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wstęp do epidemiologii. Podstawowe pojęcia. Rola i zadania epidemiologii w zdrowiu publicznym. Ocena stanu zdrowia ludności.

Tematyka seminariów:

Wskaźniki stanu zdrowia populacji. Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji. Ocena testów diagnostycznych. Rodzaje badań naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jędrychowski W., Podstawy epidemiologii, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995

2. Szeszeni-Dąbrowska N. (red), Podstawy epidemiologii, Szkoła Zdrowia Publicznego – Studium Podyplomowe Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1996

Literatura uzupełniająca:

1. bieżące opracowania naukowe, rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów w oparciu o bazy: Medline, Cochrane Library, Embase, Lex Polonica

2. Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T., Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, Geneva 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.