Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-EkZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Ewa Kocot
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami ekonomiki zdrowia oraz problematyką finasowania, kosztów i wydatków w sektorze ochrony zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W09 - posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych , ekonomicznych i prawnych1 uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych*;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest obecność na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów oraz zrealizowanie wszystkich aktywności realizowanych w formie e-learningu.

Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów z testu zaliczeniowego.

Skala ocen:

60-67%: dostateczny,

68-75%: dostateczny plus,

76-83%: dobry,

84-91%: dobry plus,

92-100%: bardzo dobry


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 - test mieszany: jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień; zaliczenie testów na platformie PEGAZ sprawdzających wiedzę przekazaną w formie e-learningu.

W zakresie umiejętności:

K_U15- Kontrola ustna i obserwacja: ocena stopnia zapoznania się i zrozumienia materiału zadanego do samodzielnego przygotowania na ćwiczenia oraz umiejętności rozwiązywania zadanych w trakcie ćwiczeń problemów na podstawie posiadanych informacji; test mieszany: jednokrotnego wyboru oraz uzupełnień


Metody dydaktyczne:

Wykład – przedstawienie studentom prezentacji obejmujących podstawowe zagadnienia omawiane na przedmiocie.

E-learning za pośrednictwem Uniwersyteckiej Platformy Zdalnego Nauczania PEGAZ. Seminaria – metody aktywizujące: dyskusje na podstawie treści przekazanych studentom na wykładach oraz zadanych tekstów, z którymi studenci zapoznają się przed zajęciami, rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu tematyki ekonomicznej


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- wykłady: 4h

- e-learning: 6h

- seminaria: 10h

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć: 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin

łącznie 30h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

− Koszty w ochronie zdrowia

− Przychody świadczeniodawców

− Podstawowe rodzaje analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia

Tematyka e-learning:

− Sektor ochrony zdrowia. Jego uczestnicy i relacje między nimi

− Rynek w ochronie zdrowia, jego cechy i zawodność

− Finansowanie ochrony zdrowia. Wydatki i przychody sektora w Polsce i na świecie. Metody finansowania świadczeniodawców

Tematyka seminariów:

− Wady i zalety różnych metod finansowania ochrony zdrowia oraz świadczeniodawców

− Analiza podstawowych rodzajów kosztów w ochronie zdrowia na przykładach liczbowych

− Szacowanie punktu efektywności nakładów (break-even)

− Przykłady zastosowania analiz ekonomicznych w praktyce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Golinowska S. [red.], Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015 (wybrane fragmenty)

2. WHO,, Poland: Health system review. Health Systems in Transition, Vol.13, No.8 2011 (tłumaczenie polskie uzupełnione: Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska 2012, Warszawa 2012 – wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

1. Folland S., Goodman A., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna, WoltersKluwer business, Warszawa 2011

2. Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna, WoltersKluwer business, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.