Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka i podstawy biostatystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-MIPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka i podstawy biostatystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Micek, Maciej Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przedstawienie zarysu metod rozwiązywania problemów badawczych za pomocą narzędzi matematycznych, sposobów organizacji gromadzonych danych oraz poznanie i opanowanie podstawowych metod opisu statystycznego zjawisk biomedycznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W05- zna i rozumie podstawy wiedzy informatycznej, matematycznej i statystycznej analizy danych niezbędnej w elektroradiologii;

Umiejętności:

• K_U19- posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K07 – potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

• K_K09 – właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

1/ sprawdziany cząstkowe

2/ projekt analizy statystycznej w zakresie statystyki opisowej.

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego jest obecność i aktywność na ćwiczeniach, uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianów w ciągu semestru oraz z projektu analizy statystycznej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z kolokwium zaliczeniowego .

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za kolokwium zaliczeniowe (waga=0,6) i ćwiczenia (waga=0,4).

Oceny: poniżej 60% ndst, 60-69%- dst, 70-74%- plus dst, 75-84% dobry, 85-90%- plus dobry, 91-100%- bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W05- kontrola pisemna za pomocą kolokwium kontrolnego w trakcie semestru oraz na kolokwium zaliczeniowym; kolokwium obejmujące pytania i zadania z zakresu matematyki i statystyki uznaje się za zaliczone jeśli student uzyskał minimum 50% punktów.

W zakresie umiejętności:

K_U19- kontrola ustna - poprawne odpowiedzi oceniane uzyskaniem punktów za aktywność na każdych zajęciach; kontrola pisemna - umiejętność rozwiązywania zadań oceniana na kolokwium kontrolnym w trakcie semestru oraz na kolokwium zaliczeniowym; ocena raportu z wynikami prostej analizy statystycznej.

K_U20- (i) w zakresie interpretacji wybranych problemów medycznych opisywanych funkcjami matematycznymi kontrola ustna oceniana punktami za aktywność, (ii) w zakresie interpretacji wyników analizy statystycznej kontrola ustna oraz kontrola pisemna oceniająca raport z przeprowadzonej analizy statystycznej.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 – kontrola pisemna raportu z wykonanej analizy statystycznej zadanego problemu

K_K09 – kontrola pisemna – wspólna ocena dla grupy studentów przedstawiających wspólnie opracowany raport


Metody dydaktyczne:

- podające: wykład informacyjny

- praktyczne: pokaz, metoda projektu

- programowane: z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach kontaktowych - 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć - 10 godz.

Samodzielne wykonanie opracowania statystycznego - 5 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego- 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta 60 godz. = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów

Wprowadzenie teoretyczne do następujących zagadnień:

- Logika matematyczna i teoria zbiorów.

- Funkcje jednej i wielu zmiennych i ich własności.

- Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna..

- Pochodna funkcji jednej zmiennej.

- Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

- Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych ilościowych (miary skupienia, rozrzutu, asymetrii).

- Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych jakościowych (tablice liczności i kontyngencji).

- Podstawowe rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych (dwumianowy, Gaussa, t).

- Estymacja przedziałowa parametrów (średnia, proporcja).

-Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania parametrów pomiędzy dwiema grupami (test t-Studenta) oraz dwiema zmiennymi (test 2).

Tematyka ćwiczeń.

Praktyczne zastosowanie teorii poprzez rozwiązywanie zadań z zakresu:

- Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.

- Potęga i pierwiastek..

- Wartości procentowe.

- Wykres funkcji i własności funkcji

- Rozwiązywanie równania i nierówności.

- Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej

Tematyka ćwiczeń w pracowni komputerowej

Rozwiązywanie przy użyciu programów komputerowych zadań z zakresu:

- Gromadzenie danych i ich weryfikacja - budowa kwestionariusza, zakładanie bazy danych, typy zmiennych

- Statystyka opisowa zmiennych jakościowych i ilościowych.

- Estymacja przedziałowa parametrów.

- Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania parametrów pomiędzy dwiema grupami.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski. Obowiązują materiały wyselekcjonowane i przygotowane przez prowadzącego z różnych pozycji literatury. Elementy teorii oraz zestawy zadań i ćwiczeń są podane studentom podczas zajęć. Literatura ma charakter uzupełniający.

Literatura podstawowa:

1.Krysicki W., Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. PWN, Warszawa, 2004

2.Petrie A., Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. PZWL 2006;

Literatura uzupełniająca:

1.Biostatystyka (pod redakcją Andrzeja Stanisza). Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.