Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna nuklearna w kardiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Mnk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna nuklearna w kardiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Magdalena Kostkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z techniką i specyfiką wykonywania badań medycyny nuklearnej w kardiologii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W22 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego1, zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnej;

• K_W23 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie budowę i zasady działania aparatury w medycynie nuklearnej: liczników jedno- i wielokanałowych, liczników studzienkowych, kalibratorów dawek, sond scyntylacyjnych, gammakamer, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PET/TK, PET/MRI1;

• K_W24 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjna (PET);

• K_W26 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej, bramkowania badań;

• K_W27 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radiofarmakologii, radiofarmaceutyki – rodzaje, techniki znakowania, zasady kontroli jakości;

• K_W28 - w zakresie swoich kompetencji zna i rozumie zasady radioizotopowych metod obrazowania narządów: układu wydzielania wewnętrznego1, układu krążenia, pokarmowego, kostno-stawowego, CUN, moczowego i innych; obrazowanie zmian nowotworowych1; obrazowanie molekularne; radiopeptydy; wskazania i przeciwwskazania, interpretacja badań;

• K_W30 - ma wiedzę szczegółową na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowej;

Umiejętności:

• K_U08 - potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT1, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowej

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

Kompetencje społeczne:

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K06- przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;


Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii, fizjologii, fizycznych i technicznych podstaw elektroradiologii i aparatury stosowanej w pracowni izotopowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

1. obecności i aktywności na zajęciach;

wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu – weryfikowanej przez odpytywanie ustne lub pisemne;

Kryterium obejmuje ocenę w jakim stopniu student:

- samodzielnie oraz współpracując w grupie przygotował i przedstawiał zlecony temat (seminarium)

- samodzielnie i prawidłowo dokonał interpretacji stanu pacjenta (seminaria i zajęcia praktyczne),

- samodzielnie, poprawnie, sprawnie wykonał zadanie

Zasady dopuszczenia do zaliczenia na ocenę:

• obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i zajęciach praktycznych (dopuszczalna jest 1 nieobecność);

• uzyskanie zaliczenia ćwiczeń i zajęć praktycznych na podstawie aktywności na zajęciach i wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach;

egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Oceny i terminy egzaminów zgodnie z regulaminem Studiów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu obejmują:

- 100% zaliczenia wszystkich tematów ćwiczeń: 20 pkt

- 100% zaliczenia wszystkich tematów seminariów: 10 pkt. W przypadku uzasadnionej nieobecności na ćwiczeniach lub seminariach ustalenie z prowadzącym sposobu i terminu zaliczenia zajęć.

- obecność i czynny udział w zajęciach z nauczycielem akademickim: 10 pkt

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 30 pkt (30/40=75%)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów podczas testu zaliczeniowego. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W22 - test wielokrotnego wyboru

K_W23 - test wielokrotnego wyboru

K_W24 - test wielokrotnego wyboru

K_W26 - test wielokrotnego wyboru

K_W27 - test wielokrotnego wyboru

K_W28 - test wielokrotnego wyboru

K_W30 - test wielokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

K_U08 - pokaz czynności

K_U11 - pokaz czynności

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02- samoocena

K_K06- obserwacja; ocena grupy

K_K11- obserwacja


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, pogadanka, opis, objaśnienie i wyjaśnienie;

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków;

Metody praktyczne: pokaz, pomiar, zajęcia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- wykłady 6h

- ćwiczenia laboratoryjne 24h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 20h

przygotowania do zaliczenia10h

łącznie 60h = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Charakterystyka zadań zawodowych absolwenta studiów – elektroradiologa z dyplomem licencjata w zakresie diagnostyki radioizotopowej w kardiologii

2. Bezpieczeństwo pracy w pracowniach radioizotopowych

3. Metody i techniki badań w pracowniach izotopowych. Dobór odpowiednich technik i metod badań

4. Charakterystyka i interpretacja zapisów badań

5. Dokumentacja i archiwizacja badań izotopowych

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Praca elektroradiologa w pracowniach diagnostyki radioizotopowej oraz SPECT/CT i PET/CT

2. Obsługa oraz nadzorowanie użytkowania i konserwacji sprzętu do akwizycji i opracowywania wyników, rozpoznanie i eliminacja artefaktów

3. Planowanie, wykonywanie i opracowywanie wyników badań diagnostycznych samodzielne i we współpracy z lekarzem

4. Współpraca elektroradiolog – pacjent w pracowniach izotopowych. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Radiologia. Diagnostyka obrazowa TK, USG MR i medycyna nuklearna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008

2. Thelen M., Erbel R., Kreitner K.F., Barkhausen J., Metody obrazowe w kardiologii, Wyd. Czelej, 2008

3. Heller G., Hendel R., Nuclear Cardiology: Practical Applications, 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Królicki L., Medycyna Nuklearna Wyd. Fundacja im L. Rydygiera, 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.