Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe trendy w diagnostyce obrazowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Ntdob Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w diagnostyce obrazowej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Herman-Sucharska, Paulina Karcz
Prowadzący grup: Łukasz Brandt, Paulina Karcz, Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z nowymi trendami w diagnostyce obrazowej. Prezentacja nowych technik w zakresie diagnostyki obrazowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W12- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K08- rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności (80%) na wykładach.

Zaliczenie na ocenę. Ocena krótkiego eseju (max 2 strony A4) napisanego na podstawie wybranego artykułu z tematyki omawianej na zajęciach. Oceniany (w skali od 0 do 10) będzie 1. właściwy dobór tematyki artykułu 2. stosowanie odpowiedniej nomenklatury 3. zawarte treści merytoryczne i styl. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W12- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U15- odpowiedź ustna

K_U20- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K08- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K09- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków

• eksponujące: pokaz multimedialny

• praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe: 12h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 10h

przygotowanie do zaliczenia 8h

łącznie 30h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

• obrazowanie dyfuzyjne MR

• perfuzja TK i MR

• spektroskopia MR

• funkcjonalne badanie MR mózgu (fMRI)

• techniki obrazowania w medycynie sądowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B. Cieszanowski A., Radiologia-diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.