Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Ozoz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Badora-Musiał, Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem sektora zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W09 - posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności organizacji w szczególności sektora zdrowia

Umiejętności:

K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji dotyczących organizacji i zarządzania z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii

Kompetencje społeczne:

K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów w dziedzinie organizacji i zarządzania


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach, aktywność, pozytywne zaliczenie zadanych prac, przygotowanie i prezentacja opisu i analizy przypadku.

Zaliczenie na ocenę na podstawie: wykonania kompletu zadanych prac (nieobecność - nie zwalnia od wykonania wszystkich zadanych prac), aktywności podczas zajęć, obecność na wszystkich zajęciach.

Efekt 1: Student będzie znał podstawowe pojęcia dotyczące organizacji i zarządzania Efekt 2: Student będzie znał podstawowe koncepcje dotyczące planowania organizowania, motywowania i kontroli

Efekt 2: Student będzie potrafił określić główne współczesne wyzwania w dziedzinie zarządzania organizacjami w ogóle i ich specyfikę w odniesieniu do sektora zdrowia.

Skala ocen:

3 - Student wykazuje ogólne zrozumienie istoty organizacji i funkcji zarządzania oraz rozumie podstawowe ich koncepcje,

4 - Student wykazuje dobre rozumienie koncepcji i zasad zarządzania organizacją w obszarze podstawowych funkcji i dziedzin zarządzania oraz potrafi poprawnie wykorzystać podstawowe narzędzia,

5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie istoty funkcji i podstawowych dziedzin zarządzania, potrafi bezbłędnie wykorzystać wszystkie omówione koncepcje i narzędzia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 - esej, rozprawka, zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie, projekt

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna, studium przypadku

esej, rozprawka, wypracowanie, sprawozdanie, projekt

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 – obserwacja; samoocena; ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia w grupach ( analiza przypadków, dyskusje)

Praca własna (przegląd wskazanej literatury, samodzielne poszukiwanie przykładów-przypadków, ich analiza i formułowanie wniosków w kontekście wiedzy z wykładów i ćwiczeń).

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.

Konsultacje w trakcie dyżurów.


Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

Udział w wykładzie 10 godz.

Udział w seminarium 10 godz.

Praca własna:

Opracowanie analizy przypadku 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 5 godz.

Łącznie 30 godz. = 1 ECTS.


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Obejmują zagadnienia z zakresu podstawowych mechanizmów zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem sektora zdrowia i dają ogólną orientację w dziedzinie zarządzania. Wskazują na rolę: planowania, organizowania, motywowania i kontroli dla właściwego funkcjonowania organizacji oraz podejścia systemowego do organizacji.

Stanowią one podstawę rozumienia wagi profesjonalnego zarządzania organizacjami jako środka dla ich rozwoju w obliczu konkurencji i potrzeby ustawicznego doskonalenia działania - w warunkach zmieniającego się otoczenia

Tematyka seminariów:

Analizy przypadków zarządzania organizacjami opieki zdrowotnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stoner J.A., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa (aktualne wyd.)

2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa (aktualne wyd.)

3. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998

4. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie - Produkcja i usługi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001

5. Sitko S., Zarządzanie operacyjne, w: Czupryna A. i in. (red.), Zdrowie Publiczne, t. II, Vesalius, Kraków 2001

6. Opisy przypadków i zadania, przekazywane słuchaczom na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie firmą cz.1 i 2, PWN, Warszawa, 2007

2. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Badora-Musiał, Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.