Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-PPr2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska-Bąk, Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęcia z zakresu prawa z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, w tym specyfiki w ochronie zdrowia, w szczególności w pracy elektroradiologa.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W08 – zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu elektroradiologii;

• K_W09 – posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych;

• K_W36 – zna przepisy prawa krajowego i prawa międzynarodowego z zakresu ochrony radiologicznej;

• K_W44 – posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych aktów prawnych, norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w elektroradiologii;

Umiejętności:

• K_U19 – posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U18 – potrafi pracować w zespole;

Kompetencje społeczne:

• K_K05 – okazuje szacunek pacjentowi i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

• K_K06 – przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K10 – potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena na podstawie trzech składowych: obecności, oceny z pracy indywidualnej (prezentacja multimedialna, praca pisemna) oraz obecności i aktywności na zajęciach (każdy element, jako 33,3 oceny końcowej).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wykładach i min. 60 % obecności na zajęciach. Osoby z mniejszą frekwencją muszą wykonać pracę uzupełniającą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

• K_W08 – odpowiedź ustna lub analiza – studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w funkcjonowaniu elektroradiologa w systemie ochrony zdrowia; opracowanie – analizy określonych przepisów dotyczących określonych problemów społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych i praw pacjenta;

• K_W09 – odpowiedź ustna lub analiza – studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w funkcjonowaniu elektroradiologa w systemie ochrony zdrowia; opracowanie – analiza określonych przepisów dotyczących określonych problemów społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych i praw pacjenta;

• K_W36 – odpowiedź ustna;

• K_W44 – opracowanie – analiza określonych przepisów zawartych w aktach prawnych: norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w elektroradiologii.

W zakresie umiejętności:

• K_U19 – przedstawienie samodzielnie opracowanej prezentacji multimedialnej zawierającej wyniki analizy regulacji prawnych i ich gromadzenia, wyniki wyszukiwania danych źródłowych w sferze regulacji;

• K_U18 – obserwacja oceny wyników pracy w grupach ćwiczeniowych na zajęciach.

W zakresie kompetencji społecznych:

• K_K05 – obserwacja postaw prezentowanych w trackie pracy w grupach na zajęciach: demonstracja podejścia do omawianych problemów;

• K_K06 – obserwacja postaw prezentowanych w trackie pracy w grupach na zajęciach: demonstracja podejścia do omawianych problemów;

• K_K10 – samoocena przygotowania do pracy zaliczeniowej (terminowość, spełnienie kryteriów, ocena wyników);

• K_K12 – samoocena własnej postawy wobec analizowanych przypadków.


Metody dydaktyczne:

• metoda „PBL”(„Problem Based Learning”): praca w grupach nad określonym problemem w świetle prawa na różnych poziomach regulacji, identyfikacja i analiza aktów prawnych, kształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych publikatorów urzędowych i innych źródeł;

• praca indywidualna z tekstami źródłowymi obejmująca akty prawne różnej rangi, analiza tekstu, ćwiczenia z wykładni przepisów, opracowanie komentarza do przepisu;

• przygotowanie „case study” ilustrującego określony problem prawny związany z zawodem radiologa lub innym zawodem medycznym (z różnych gałęzi prawa: decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, uchwały i zarządzenia organów i instytucji w systemie ochrony zdrowia, akty założycielskie, umowy);

• konsultacje w trakcie dyżurów: pomoc w przygotowani opracowań i analiz.


Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie: 10 godz.

Udział w seminarium: 10 godz.

Opracowanie i przedstawienie „case study” i opracowanie analizy regulacji: 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

Łącznie 30 godz. = 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Normy i przepisy prawa – ich rodzaje. Przedmioty i podmioty prawa.

2. System prawa. Proces legislacyjny i inne metody tworzenia prawa.

3. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa. Sądownictwo powszechne i szczególne (administracyjne).

4. Prawo do ochrony zdrowia.

5. Wybrane zagadnienia prawa wynalazczego i autorskiego. Ochrona własności intelektualnej.

Seminaria:

1. Prawo cywilne – podmiot i przedmiot stosunku cywilno-prawnego. Czynności prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

2. Elementy prawa: karnego, gospodarczego, administracyjnego i pracy.

3. Prawa pacjenta.

4. Odpowiedzialność prawna zawodów medycznych.

5. Wybrane aspekty wykonywania zawodów medycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybór fragmentów podręczników akademickich z zakresu prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy (podawane na bieżąco).

2. Nesterowicz M., Prawo medyczne, „Dom organizatora TNOiK”, Wydanie XI, Toruń 2016.

3. Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy).

Literatura uzupełniająca:

Kubiak R., Prawo medyczne, „Beck”, Wydanie 2, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.