Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury w diagnostyce obrazowej: Tomografia Komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Prdtk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury w diagnostyce obrazowej: Tomografia Komputerowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Herman-Sucharska, Karolina Rożnawska
Prowadzący grup: Wojciech Kozieł, Krzysztof Ścibor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z technikami wykonywania badań tomografii komputerowej. Zapoznanie z zasadami prawidłowego ułożenia podczas badań tomografii komputerowej. Zapoznanie z podstawowymi protokołami badań obrazowych stosowanych w różnych jednostkach chorobowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyk1i diagnostyki obrazowej, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki1 i diagnostyki obrazowej;

• K_W13- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych1, zasady wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej;

• K_W15- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta;

• K_W48- ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów;

Umiejętności:

• K_U01- potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U06- potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych, badan stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometrii rentgenowskiej1, tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U14- posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów1 oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów1 z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej1;

• K_U23- potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

Kompetencje społeczne:

• K_K10- potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii obrazowej, znajomość podstaw diagnostyki obrazowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczania do zaliczenia:

- obowiązkowa obecność na zajęciach praktycznych

Zaliczenie na ocenę z umiejętności pracowni tomografii komputerowej – ocena wg standardów oceny zamieszczonych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego dla kierunku Elektroradiologia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W13- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W15- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_W48- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

W zakresie umiejętności:

K_U01- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U06- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U14- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U23- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K11- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K12- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków,

• praktyczne: pokaz, ćwiczenia/zajęcia przy stanowiskach pracy


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- zajęcia praktyczne 48h

praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć 40h

- przygotowanie do zaliczenia 12h

łącznie 100h = 4 pkt ECTS


Pełny opis:

Zagadnienia zajęć praktycznych:

• ćwiczenia z zakresu ułożenia pacjentów podczas badań

• algorytmy badań obrazowych, określenie rodzaju projekcji w zależności od rodzaju badania i stanu pacjenta, obróbka otrzymanych danych obrazowych w zależności od potrzeb diagnostycznych.

• dokumentowanie badań obrazowych, obsługa drukarek cyfrowych, nośników danych cyfrowych, archiwizacja badań.

• interpretacja skierowania na badanie – planowanie badania na podstawie otrzymanego skierowania oraz stanu pacjenta.

• ocena poprawności wykonania badań obrazowych

• rozpoznawanie struktur anatomicznych i patologicznych oraz określenie ich lokalizacji w badaniach obrazowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Pruszyński B. Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa: Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

3. Elmaoglu M., Celik A., Rezonans magnetyczny. Podstawy fizyczne. Obrazowanie. Ułożenie pacjenta. Protokoły, Medipage, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

4. Walecki J., Pruszyński B., Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej, Wydawnictwo Zamkom, Kraków 2003.

5. Trzebiatowska E., Praktyczny Poradnik Operatora Rezonansu Magnetycznego, Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2010.

6. Kelly B., Bickle IC., (red. Walecki J.), Diagnostyka obrazowa. Seria Crash Course, Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.