Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury w medycynie nuklearnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Prmn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury w medycynie nuklearnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Buziak-Bereza, Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Prowadzący grup: Anna Borkowska, ALEKSANDRA ZAPĘDOWSKA-DUDEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z techniką i zasadami wykonywania badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W22 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego , zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnej;

• K_W23 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie budowę i zasady działania aparatury w medycynie nuklearnej: liczników jedno- i wielokanałowych, liczników studzienkowych, kalibratorów dawek, sond scyntylacyjnych, gammakamer, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PET/TK, PET/MRI;

• K_W24 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjna (PET);

• K_W25 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radioizotopowych badań in vitro (RIA, IRMA) oraz badań nieodwzorowujących;

• K_W26 - posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej, bramkowania badań;

• K_W28 - w zakresie swoich kompetencji zna i rozumie zasady radioizotopowych metod obrazowania narządów: układu wydzielania wewnętrznego, układu krążenia, pokarmowego, kostno-stawowego, CUN, moczowego i innych; obrazowanie zmian nowotworowych; obrazowanie molekularne; radiopeptydy; wskazania i przeciwwskazania, interpretacja badań;

• K_W29 - ma wiedzę szczegółową na temat zasady terapii izotopowej: terapii nadczynności i raków tarczycy, terapii przerzutów nowotworowych do kośćca, synowiortezy radioizotopowej, radioimmunoterapii, terapii receptorowej, wskazań, wyników leczenia, powikłań;

• K_W30 - ma wiedzę szczegółową na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowej;

Umiejętności:

• K_U08 - potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowej;

Kompetencje społeczne:

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;


Wymagania wstępne:

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Podstawy fizyki i ochrony radiologicznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenia cząstkowe ćwiczeń na oceny (od 1do6) na podstawie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego na podstawie obecności na zajęciach, uzyskanych cząstkowych zaliczeń z ćwiczeń praktycznych.

Zaliczenie na ocenę - pisemne- test jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru- 30 pytań - czas trwania 30 min- niezbędne do zaliczenia uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi.

Punktacja : 30 - 28 pkt – ocena bardzo dobra (5,0); 27 -26 pkt- ocena ponad dobra (4,5); 25 -23 pkt- ocena dobra (4,0); 22 -21 pkt- ocena dość dobra (3,5); 20 - 18 pkt- ocena dostateczna (3,0), 17 pkt i poniżej- ocena niedostateczna (2,0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W22 - testy jednokrotnego wyboru

K_W23 - testy jednokrotnego wyboru

K_W24 - testy jednokrotnego wyboru

K_W25 - testy jednokrotnego wyboru

K_W26 - testy jednokrotnego wyboru

K_W28 - testy jednokrotnego wyboru

K_W29 - testy jednokrotnego wyboru

K_W30 - testy jednokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

K_U08 - pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 - ocena grupy

K_K06 - ocena grupy

K_K11 - ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne w Pracowni Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Udział w zajęciach - 24 godziny

Nakład pracy własnej studenta:

przygotowanie do zajęć 24 godziny

przygotowanie do zaliczenia 12 godzin

Łącznie: 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Zajęcia praktyczne:

Metody obrazowania i opracowywania badań izotopowych. Nauka obsługi programów komputerowych.

Nauka przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego, wentrykulografii i innych procedur diagnostycznych układu krążenia w medycynie nuklearnej.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania badań izotopowych stosowanych w diagnostyce układu dokrewnego (scyntygrafia tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, scyntygrafia z użyciem analogów somatostatyny)

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii układu kostnego (scyntygrafia trójfazowa i statyczna kości).

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii dynamicznej nerek, stosowanych testów farmakologicznych i innych procedur diagnostycznych układu moczowego w medycynie nuklearnej.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii układu pokarmowego.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii płuc.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania scyntygrafii ośrodkowego układu nerwowego.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i opracowania innych procedur diagnostycznych z użyciem izotopów (diagnostyka ognisk zapalnych, limfoscyntygrafia)

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i współnadzoru nad terapią radiojodem pacjentów z łagodnymi choroba tarczycy.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i współnadzoru nad terapią radiojodem pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i współnadzoru nad terapią „ gorącymi” analogami somatostatyny pacjentów z guzami neuroendokrynnymi.

Praktyczne ćwiczenia z przygotowania, wykonania i współnadzoru nad synowiektomiami izotopowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

* W opracowaniu nowy podręcznik Medycyna Nuklearna pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

Literatura uzupełniająca:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007

2. Hrynkiewicz A., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PZWL 2000

3. Królicki L., Medycyna Nuklearna, 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.