Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe śródroczne: radioterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Pzsr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe śródroczne: radioterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności wykonywania procedur z zakresu radioterapii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W17 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracy w zespole radioterapeutycznym, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu z uwzględnieniem elektroradiologów;

• K_W19 - posiada wiedzę szczegółową na temat aparaturę stosowanej w teleradioterapii i brachyterapii, budowy i zastosowań aparatów kobaltowych, lampy rentgenowskiej, symulatora, akceleratora i cyklotronu, aparatów do brachyterapii;

• K_W20 - w zakresie swoich kompetencji rozumie rolę planowania leczenia promieniowaniem jonizującym w teleradioterapii i brachyterapii, międzynarodowych zaleceń dotyczących obszarów napromienianych i dawek tolerancji, pojęcia narządów krytycznych, rozkładu izodoz i histogramów objętościowych, oceny planu leczenia promieniami;

• K_W22 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego, zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnej1;

• K_W29 - ma wiedzę szczegółową na temat zasady terapii izotopowej: terapii nadczynności i raków tarczycy, terapii przerzutów nowotworowych do kośćca, synowiortezy radioizotopowej, radioimmunoterapii, terapii receptorowej, wskazań, wyników leczenia, powikłań;

• K_W30 - ma wiedzę szczegółową na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowej;

• K_W49 - posiada podstawy wiedzy do wykonywania badań i procedur terapeutycznych w radiologii, radioterapii medycynie nuklearnej oraz badan diagnostyki elektromedycznej1;

Umiejętności:

• K_U04- potrafi zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne1 i terapeutyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego, niejonizującego oraz ultradźwięków1;

• K_U07 - potrafi obsługiwać aparaturę radioterapeutyczną: wykonywania unieruchomień, symulacji leczenia, oceny planu leczenia oraz napromieniania pacjentów, z rozumieniem: dostrzeżenia ostrego odczynu popromiennego, związku ostrych i późnych odczynów popromiennych z jakością leczenia, pojęcia narządów krytycznych i histogramów objętościowych, teleradioterapii klinicznej, zasad brachyterapii klinicznej;

• K_U10- posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im;

• K_U25- potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia;

Kompetencje społecznej:

• K_K04- stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K09- właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii opisowej, topograficznej oraz radiologicznej. Wiedza z zakresu podstaw radioterapii. Podstawowa znajomość aparatury do radioterapii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie wykonywanych procedur z każdego dnia praktyki na podstawie wytycznych zawartych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego na kierunku Elektroradiologia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W17 - odpowiedź ustna

K_W19 - odpowiedź ustna

K_W20 - odpowiedź ustna

K_W22 - odpowiedź ustna

K_W29 - odpowiedź ustna

K_W30 - odpowiedź ustna

K_W49 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U04- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U07 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U10- odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U11 - odpowiedź ustna; sprawdzian praktyczny

K_U25- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K06 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K09- obserwacja nauczyciela, grupy

K_K10 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K11 - obserwacja nauczyciela, grupy

K_K12 - obserwacja nauczyciela, grupy


Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć praktycznych studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia będą uczestniczyć w wykonywaniu procedur z zakresu radioterapii

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa 60 godz.

Nakład pracy studenta – 60 godz. = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka praktyki zawodowej

Nauka wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w warunkach rzeczywistych. Zdobycie praktyki zawodowej niezbędnej do pracy w zawodzie elektroradiologa.

Przygotowanie do rozpoczęcia zajęć praktycznych poprzez zapoznanie się:

• ze specyfiką pracowni

• regulaminem pracowni

• przepisami BHP

• ochrony przeciwpożarowej

• ochrony radiologicznej

Przygotowanie stanowiska pracy.

Zajęcia praktyczne polegające na wykonywaniu procedur radioterapeutycznych pod nadzorem prowadzącego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Daniel B. Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Wicke L., Atlas anatomii radiologicznej, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

2. Schwarz D. Reisdorff E., Radiologia wypadkowa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

3. Kelly B. Bickle I. C.,Walecki J. (red.) Diagnostyka obrazowa, Seria Crash Course, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2008.

4. Hrynkiewicz A. Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.