Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium przeddyplomowe z radiografii specjalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-RepPrzRs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium przeddyplomowe z radiografii specjalistycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska-Bąk, Piotr Malisz
Prowadzący grup: Małgorzata Dobrowolska-Bąk, Piotr Malisz, Karolina Rożnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Utrwalenie wiadomości z zakresu radiografii specjalistycznej – interpretacja obrazów zmian patologicznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W13 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasady wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej ;

• K_W14 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą specyfiki badań obrazowych w pediatrii i stomatologii;

• K_W48 - ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów;

Umiejętności:

• K_U10 - posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw radiografii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczania do zaliczenia:

- obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.


Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: <60% - niedostateczny (ndst); 60 - 68% - dostateczny (dst); 69 – 77% - dość dobry (ddb); 78 – 86% - dobry (db); 87 – 93% - ponad dobry (pdb); 94 – 100% - bardzo dobry (bdb)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W13- odpowiedź ustna

K_W14 – odpowiedź ustna

K_W 48- odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U10- odpowiedź ustna

K_U15- odpowiedź ustna

K_U20- odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

• praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- ćwiczenia laboratoryjne 12h

praca własna studenta:

przygotowanie się do zajęć 10h

przygotowanie się do zaliczenia 8h

łącznie 30h =1 pkt. ECTS


Pełny opis:

ćwiczenia laboratoryjne:

• ocena uzyskanych obrazów radiologicznych

• podstawowa terminologia stosowana w radiografii

• rozpoznawanie najczęściej spotykanych patologii na zdjęciach radiograficznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B. Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG i MR i medycyna nuklearna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

2. Walecki J., Pruszyński B., Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej, Wydawnictwo Zamkor, Kraków 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.