Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe z obszaru: diagnostyka elektromedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Sdode Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z obszaru: diagnostyka elektromedyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Leja-Szpak, Katarzyna Nawrot-Porąbka, Rafał Solecki, Joanna Szklarczyk
Prowadzący grup: Anna Leja-Szpak, Katarzyna Nawrot-Porąbka, Rafał Solecki, Joanna Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego napisania pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W12 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce ;

• K_W13- posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasady wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego1, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej;

• K_W39 - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw technicznych i biofizycznych elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiologii, czynnościowych metod badania układu oddechowego i ich zastosowań klinicznych;

• K_W40 - zna zasady analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego, artefaktów, i metod ich eliminacji w badaniach elektrograficznych, zasady działania aparatury holterowskiej;

• K_W41 - zna i rozumie podstawy techniczne i biofizyczne oraz techniki wykonywania badania EEG i EMG;

• K_W43 - zna i rozumie podstawy techniczne i fizjologiczne wykonywania czynnościowej diagnostyki układu oddechowego (spirometrii, spirografii, kapnografii, pletyzmografii);

• K_W49 - posiada podstawy wiedzy do wykonywania badań i procedur terapeutycznych w radiologii, radioterapii medycynie nuklearnej oraz1 badań diagnostyki elektromedycznej;

• K_W52- jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym;

• K_W53 - zna standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne – DICOM, podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych – PACS, systemy informatyczne w radiologii – RIS, zasady i podstawy teleradiologii; zna algorytmy rekonstrukcji danych źródłowych, filtry, interpolację, różnicę między danymi źródłowymi a danymi przetworzonymi, typy technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych, zasady archiwizacji i zapisu przetworzonych danych obrazowych w dokumentacji badania;

Umiejętności:

• K_U10 - posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U19- posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców a danych, przygotowania prezentacji;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K10- potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

wiadomości z zakresu radiodiagnostyki, diagnostyki obrazowej, diagnostyki elektromedycznej, densytometrii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie VI

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej z obowiązującymi wymogami. Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej lub eseju.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W12 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W13- odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W39 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W40 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W41 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W43 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W49 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W52- odpowiedź ustna

K_W53 - odpowiedź pisemna

W zakresie umiejętności:

K_U10 - odpowiedź pisemna

K_U15- odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_U19- odpowiedź pisemna

K_U20- odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K10- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K12- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

seminarium informacyjne, dyskusja, opis, objaśnienie, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca indywidualna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe: seminarium 60h

praca własna studenta: 150h

przygotowanie pracy licencjackiej 120h

łącznie 330h = 11 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka seminarium:

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych

Obszar: Diagnostyka elektromedyczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B. Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa: Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wg tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.