Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe z obszaru: informatyka medyczna w elektroradiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Sdoime Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z obszaru: informatyka medyczna w elektroradiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Karcz, Artur Romaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego napisania pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W05 - zna i rozumie podstawy wiedzy informatycznej, matematycznej i statystycznej analizy danych niezbędnej w elektroradiologii;

• K_W09 - posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych;

• K_W52- jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym;

• K_W53 - zna standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne – DICOM, podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych – PACS, systemy informatyczne w radiologii – RIS, zasady i podstawy teleradiologii; zna algorytmy rekonstrukcji danych źródłowych, filtry, interpolację, różnicę między danymi źródłowymi a danymi przetworzonymi, typy technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych, zasady archiwizacji i zapisu przetworzonych danych obrazowych w dokumentacji badania;

Umiejętności:

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U19- posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców a danych, przygotowania prezentacji;

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

• K_U24 - interpretuje i stosuje przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K10- potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

wiadomości z zakresu informatyki medycznej,

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie VI

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej z obowiązującymi wymogami. Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej lub eseju.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W05 - odpowiedź pisemna

K_W09 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W52 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W53 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź pisemna

K_U19 - odpowiedź pisemna

K_U20 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_U23 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_U24 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K10- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K12- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

seminarium informacyjne, dyskusja, opis, objaśnienie, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca indywidualna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe: seminarium 60h

praca własna studenta: 115h

przygotowanie pracy licencjackiej 125h

łącznie 300h = 10 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka seminarium:

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych

Obszar: Informatyka medyczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nałęcz M., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Tom 7, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002,

2. Romaszewski A., Trąbka W., System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2011

3. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawca: PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Wg tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.