Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testy kontroli jakości w elektroradiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Tkj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testy kontroli jakości w elektroradiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Borkowska, Łukasz Brandt
Prowadzący grup: Eliza Borkowska, Łukasz Brandt, Paulina Karcz, Piotr Malisz, Małgorzata Podloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli jakości aparatury elektromedycznej. Opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania testów kontroli jakości. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy zakresie testów kontroli jakości.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W11 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki, zakres obowiązków

i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki

• K_W17 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracy w zespole radioterapeutycznym, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu z uwzględnieniem elektroradiologów;

• K_W44 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych aktów prawnych, norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w elektroradiologii; (*)

• K_W45 - posiada wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością, zasad audytów klinicznych w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej, testów kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, mammografii, tomografii komputerowej, radioterapii i medycynie nuklearnej, zasad pomiarów i analizy błędów w elektroradiologii; (*)

• K_W51 - posiada wiedzę z zakresu kontroli jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące wystarczającą dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz wysokiej jakości diagnostyki i terapii; (*)

Umiejętności:

• K_U11 - potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im; (*)

• K_U12 - zna zasady kontroli jakości aparatury elektromedycznej, zna zasady organizacji pracowni diagnostycznych i prowadzenia ich dokumentacji; (*)

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K04 - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K10 - potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

(*) – efekty kształcenia realizowane metodą klasyczną i e-learningu


Wymagania wstępne:

Zaliczenie fizycznych i technicznych podstaw elektroradiologii, ochrony radiologicznej, aparatury elektromedycznej oraz systemu zapewnienia jakości w radiologii. Wiedza z zakresu techniki wykonywania badań.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin praktyczny VI

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

- zaliczenie wszystkich modułów zajęć praktycznych (RTG, tomografia komputerowa, mammografia, rezonans magnetyczny)

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

- obowiązkowa obecność na wszystkich modułach zajęć praktycznych

- obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych: dopuszczalna nieobecność na 2 ćwiczeniach laboratoryjnych

- zaliczenie 3 z 4 krótkich testów pisemnych sprawdzających wiedze z zakresu omówionego na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych

W przypadku braku dopuszczenia (brak zaliczenia więcej niż jednego kolokwium) zostaje przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin praktyczny w postaci samodzielnego wykonania jednego rodzaju testu kontroli jakości.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W11 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; praca pisemna; sprawdzian praktyczny

K_W17 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; praca pisemna; sprawdzian praktyczny

K_W44 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; praca pisemna; sprawdzian praktyczny

K_W45 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; praca pisemna; sprawdzian praktyczny

K_W51 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; praca pisemna; sprawdzian praktyczny

W zakresie umiejętności:

K_U11 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; sprawdzian praktyczny; sprawdzian w laboratorium; obserwacja nauczyciela

K_U12 - odpowiedź ustna; test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru; sprawdzian praktyczny; sprawdzian w laboratorium; obserwacja nauczyciela

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K04 - obserwacja nauczyciela

K_K10 - obserwacja nauczyciela, grupy; samoocena

K_K11 - obserwacja nauczyciela


Metody dydaktyczne:

Rodzaj stosowanych metod:

• e-learning

• podające: wykład informacyjny

• praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne

• programowane: z użyciem komputera

• problemowe/ aktywizujące: wykład problemowy, praca w grupach, metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- e-learning 10 godz.

- seminaria: 10 godz.

- ćwiczenia laboratoryjne: 20 godz.

- zajęcia praktyczne: 10 godz.

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć praktycznych: 10 godz. przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

łącznie 90h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Zagadnienia:

E-learning:

• Aktualny stan prawny dotyczący konieczności i zasad wykonywania testów kontroli jakości

Seminarium:

• Omówienie zasad wybranych testów kontroli jakości.

Ćwiczenia:

• Omówienie wykonywania testów kontroli jakości.

• Sterowanie procesem obróbki fotochemicznej. Metody i narzędzia statystyczne.

• Analiza błędów i kryteria jakości.

Zajęcia praktyczne:

• Samodzielne wykonanie podstawowych testów kontroli jakości radiografii klasycznej, tomografii komputerowej, mammografii rezonansu magnetycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Obowiązujące polskie i międzynarodowe akty prawne dotyczące jakości w rentgenodiagnostyce.

Literatura uzupełniająca:

1. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. R. Kowski, M. Kubasiewicz., Mammografia Podręcznik zachowania standardów jakości Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.