Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Wzch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gach, Roman Herman, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Tomasz Gach, Rafał Solecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z symptomatologią wybranych schorzeń chirurgicznych z uwzględnieniem zastosowania tradycyjnych oraz nowoczesnych metod obrazowania w diagnostyce i leczeniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W07 - rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby;

• K_W54 - posiada wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego;

• K_W57 - zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania;

Umiejętności:

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K08 - rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii, patologii i radiodiagnostyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

-obecności na zajęciach,

-wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę,

Sprawdzian pisemny trwający 60 min - 20 pytań testowych - punktowanych od 0 do 1 pkt każde

W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone ustne kolokwium zaliczeniowe.

Termin zaliczenia zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W07 - odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W54 - esej, zestawy pytań, raport wypracowanie, sprawozdanie, analiza dokumentacji medycznej, projekt: edukacji, organizacji pracy

pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, analiza dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

K_W57 - testy jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie umiejętności:

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U20 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - obserwacja

K_K02 - samoocena

K_K08 - samoocena

K_K09 - ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, opis, objaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków, seminarium,

Metody eksponujące: film,

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe)


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Udział w wykładach i seminariach: 25 godzin

Nakład pracy własnej studenta:

Przygotowanie do kolokwiów oraz zaliczenia: 5godz.

Łącznie: 30 godz. = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Tradycyjne i nowoczesne metody obrazowania w diagnostyce i leczeniu najczęstszych schorzeń chirurgicznych. Ultrasonografia w chirurgii i onkologii konwencjonalne badania radiologiczne w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego, układu moczowego, kostno-stawowego i nerwowego. Badania rtg w chirurgii naczyń. Tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, pozytonowa emisyjna tomografia i inne zaawansowane techniki obrazowania w chirurgii i onkologii. Nowoczesna diagnostyka i leczenie małoinwazyjne chorób piesi (bct).badania przesiewowe i kontrolowane w onkologii.

Tematyka seminariów:

Chirurgiczne i skojarzone leczenie nowotworów. małoinwazyjne metody leczenia chirurgicznego- rola nowoczesnych technik i technologii medycznych. Najczęstsze chirurgiczne schorzenia głowy, szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Urazy. Zakażenia chirurgiczne. Podstawowe zabiegi chirurgiczne. Opatrunki. Zintegrowany blok operacyjny. Nowoczesna diagnostyka i leczenie małoinwazyjne chorób piesi (bct). Badania przesiewowe i kontrolowane w onkologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu por red. S. Głuszka. wyd. Czelej Lublin 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Fibak J, Chirurgia Podręcznik dla studentów medycyny.J., PZWL Warszawa 2014, Wyd.3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.