Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z chirurgii gastroenterologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Wzchg Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z chirurgii gastroenterologicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gach, Roman Herman, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Tomasz Gach, Rafał Solecki, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z symptomatologią wybranych chorób przewodu pokarmowego leczonych chirurgicznie z uwzględnieniem zastosowania współczesnych metod obrazowania w diagnostyce i leczeniu

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02 - zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób, a także biologię genomu ludzkiego, mechanizmy rządzące utrzymaniem jego integralności oraz zjawiska prowadzące do jego uszkodzenia;

• K_W46 - w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych;

• K_W57 - zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania;

Umiejętności:

• K_U01 - potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim;

• K_U05 - potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia;

• K_K09 - właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii, patologii, epidemiologii chorób przewodu pokarmowego i radiodiagnostyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

- obecności na zajęciach,

- wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu:

Sprawdzian pisemny trwający 60 min - 20 pytań testowych - punktowanych od 0 do 1 pkt każde pytanie

W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone ustne kolokwium zaliczeniowe.

Termin zaliczenia i egzaminu zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W02 - odpowiedź ustna

K_W46 - zestawy pytań, opis/ sprawozdanie, interpretacja sytuacji klinicznej

K_W57 - testy jednokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

K_U01 - odpowiedź ustna

K_U05 - odpowiedź ustna

K_U20 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02 - samoocena

K_K07 - obserwacja

K_K09 - ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis przypadków, objaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków, seminarium,

Metody eksponujące: film,

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 25 godzin

Przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia: 5godzin

Nakład pracy studenta – 30 godz. - 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka zajęć praktycznych:

Tradycyjne i nowoczesne metody obrazowania w diagnostyce i leczeniu najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Ultrasonografia w chirurgii przewodu pokarmowego, konwencjonalne badania radiologiczne w diagnostyce gastroenterologicznej: Klasyczne badania RTG, tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, pozytonowa emisyjna tomografia i inne zaawansowane techniki obrazowania. Kompleksowe leczenie chorób przewodu pokarmowego. Chirurgia małoinwazyjna przewodu pokarmowego - rola nowoczesnego obrazowania. Zintegrowany blok operacyjny. Monitorowanie chorych gastroenterologicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Halpert RD, Radiologia przewodu pokarmowego, wyd.Czelej, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Skrzydło-Radomańska B, Wybrane algorytmy postępowania w chorobach układu trawiennego, wyd. Termedia, 2017

2. Bland KI, Chirurgia kolorektalna, wyd. PZWL, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.