Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Wzcho Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gach, Roman Herman, Mirosław Szura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z symptomatologią najczęstszych schorzeń chirurgii onkologicznej z uwzględnieniem zastosowania tradycyjnych oraz nowoczesnych metod obrazowania w diagnostyce i leczeniu

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W18 - zna podstawy onkologii, rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie, w zakresie swoich kompetencji rozumie symptomatologię chorób nowotworowych, zasady rejestracji nowotworów;

• K_W54 - posiada wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego;

• K_W57 - zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania;

Umiejętności:

• K_U14 - posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej;

• K_U15 - posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U20 - potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców;

Kompetencje społeczne:

• K_K01 - posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K08 - rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy;


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii, patologii i radiodiagnostyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie:

- obecności na zajęciach,

- wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: obserwacja pracy studenta przez prowadzącego, samoocena

Zasady dopuszczania do zaliczenia przedmiotu:

Sprawdzian pisemny trwający 60 min - 20 pytań testowych pojedynczego wyboru - punktowanych od 0 do 1 pkt każde pytanie

W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone ustne kolokwium zaliczeniowe.

Termin zaliczenia i egzaminu zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W18 - odpowiedź ustna

K_W54 - zestawy pytań, opis/ sprawozdanie; pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej

K_W57 - testy jednokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności:

K_U14 - odpowiedź ustna

K_U15 - odpowiedź ustna

K_U20 - odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - samoocena

K_K02 - samoocena

K_K08 - samoocena


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, opis, objaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków, seminarium,

Metody eksponujące: film,

Metody programowane z użyciem komputera (programy komputerowe)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 25 godzin

Przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia: 5godzin

Nakład pracy studenta – 30 godz. - 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka zajęć praktycznych:

Współczesne metody obrazowania w diagnostyce najczęstszych schorzeń onkologicznych. Ultrasonografia w chirurgii i onkologii, konwencjonalne badania radiologiczne w diagnostyce schorzeń onkologicznych: Badania radiologiczne w chirurgii onkologicznej: tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, pozytonowa emisyjna tomografia i inne zaawansowane techniki obrazowania w chirurgii i onkologii. Skojarzone leczenie nowotworów. Małoinwazyjne metody leczenia onkologicznego - rola nowoczesnych technik i technologii medycznych. Zintegrowany blok operacyjny. Kontrola po leczeniu onkologicznym. Badania przesiewowe w onkologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jeziorski A. (red), Kompendium chirurgii onkologicznej, VIA MEDICA Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Głuszka S. (red), Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu, wyd. Czelej Lublin 2008.

2. Krzakowski M. (red), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013.Cz I i II Wyd. Polskiej Unii Onkologii VIA MEDICA Gdańsk 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.