Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z onkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Wzo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z onkologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Paweł Bogacki, Tomasz Gach, Rafał Solecki, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z problematyką i symptomatologią wybranych chorób nowotworowych z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki i terapii.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W02- zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób;

• K_W18- zna podstawy onkologii, rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie, w zakresie swoich kompetencji rozumie symptomatologię chorób nowotworowych, zasady rejestracji nowotworów;

Umiejętności:

• K_U03- potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02 - posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K04 - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający zajęcia powinien posiadać elementarne wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, oraz biologii (cykl komórkowy, mutacja, apoptoza).

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania zadania indywidualnego. Dodatkowe kryterium stanowi terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne: przygotowanie pracy semestralnej polegającej na opisie przypadku klinicznego, uwzględniającego dane epidemiologiczne i symptomatologię danej jednostki chorobowej, której dotyczy opis. Opis przypadku nie powinien przekraczać 1 strony standardowego maszynopisu. Termin wykonania zadania zostanie ustalony ze studentami na pierwszych zajęciach. Szczegółowe kryteria oceny zadania są omówione ze studentami na zajęciach z dodatkową prezentacją przykładowego opisu przypadku przez prowadzącego zajęcia.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych: np. obserwacja pracy zespołowej studentów przez prowadzącego.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności oraz na podstawie pracy semestralnej.

Zaliczenie pisemne – test wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W02- studium przypadku

K_W18- opis przypadku klinicznego

W zakresie umiejętności:

K_U03- Kontrola ustna; Kontrola pisemna (opis przypadku klinicznego)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- samoocena

K_K02 - samoocena

K_K04 – obserwacja; ocena grupy

K_K06 - obserwacja

K_K12 – obserwacja


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

podające: wykład informacyjny,

aktywizujące: dyskusja, metoda przypadków

eksponujące: pokaz multimedialny

praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne

Indywidualne konsultacje dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych

E- learning – korzystanie z materiałów dydaktycznych udostępnianych poprzez stronę

Internetową


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: udział w zajęciach 25 godz.

Nakład pracy własnej studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia: 5 godz.

Nakład pracy studenta wynosi: 30 godz. - 1 pkt. ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

prezentacja podstaw dla zagadnień poruszanych w danym cyklu ćwiczeń w oparciu o aktualny state of art a także krytyczna ocena wydolności metod diagnostycznych i efektywności terapeutycznej, z zarysowaniem przyszłości i dalszego rozwoju dyscypliny w oparciu o aktualnie prowadzone badania kliniczne.

Tematyka ćwiczeń klinicznych:

uszczegółowienie tematyki poszczególnych wykładów z demonstracją audiowizualną niektórych elementów klinicznych

Prezentacje przypadków klinicznych, omówienie polskich i światowych rekomendacji dotyczących rozpoznawania i leczenia nowotworów, zapoznanie się z najważniejszymi czasopismami z dziedziny onkologii oraz prezentacja stron internetowych naukowcy i klinicznych towarzystw onkologicznych.

Zaliczenie przedmiotu pozwoli uzyskać studentowi ogólną wiedzę z podstawowych dziedzin onkologii (etiopatogeneza, epidemiologia i symptomatologia nowotworów) a także poznać możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów. Zajęcia pozwolą nabyć bardziej szczegółową wiedzę z zakresu diagnozowania ze szczególnym uwzględnieniem badań obrazowych w onkologii, a także prowadzenia poszczególnych form terapii przeciwnowotworowej a zwłaszcza leczenia skojarzonego. Absolwent studiów będzie umiał efektywnie współpracować z zespołem onkologów klinicznych i radioterapeutów jako pełnowartościowy członek zespołu terapeutycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kordek R. (red), Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy,Via Medica 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Krzakowski M. (red), Onkologia Kliniczna, Via Medica 2014

2. Frączek M. (red), Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów, Alfa Medica Press 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.