Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakażenia szpitalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Zakszp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zakażenia szpitalne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gniadek, Patrycja Ostrogórska
Prowadzący grup: Agnieszka Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do podejmowania działań profilaktycznych w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń szpitalnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W54 - posiada wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego;

Umiejętności:

• K_U02 - potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

Kompetencje społeczne:

• K_K07 - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia;


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Test (30 pytań) wraz z 4 pytaniami problemowymi sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta, zaliczenie po odbyciu wykładów oraz seminariów, konieczność uzyskania 60% poprawnych odpowiedzi. Za każde pytanie testowe (poprawna odpowiedź) student może uzyskać 1 pkt, odpowiedź błędna 0 pkt. Za pytanie problemowe maksymalnie może uzyskać 2 pkt – gdy odpowiedź jest kompletna, 1 pkt gdy jest niepełna, a 0 pkt gdy w 40% nie wyjaśnia poruszanego problemu. Za pytania problemowe student może uzyskać maksymalnie 8 pkt. Łącznie student może otrzymać 38 pkt.

Oceny:

23–25 pkt dostateczny

26-28 pkt plus dostateczny

29-31 pkt dobry

32-34 pkt plus dobry

35-38 pkt bardzo dobry

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

W teście zaliczeniowym znajdują się 2 pytania oceniające umiejętności społeczne: poszanowanie praw pacjenta w trakcie prowadzenia procedur radiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed zakażeniami

Oceny pracy studenta – zaliczenie na ocenę

-zaliczenie treści programowych w formie pisemnej – test zaliczeniowy wraz z 4 pytaniami problemowymi oceniającymi umiejętności studenta

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić materiał realizowany na zajęciach i omówić go na konsultacji indywidualnej u koordynatorem przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W54 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany

W zakresie umiejętności:

K_U02 - testy (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 – samoocena; ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Wykład podający, metoda problemowa, metody eksponujące

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 20 godz. - 1 pkt ECTS

Nakład pracy własnej studenta:

Czytanie literatury przedmiotu, poszukiwanie i ocena informacji 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie 5 godz.

Łącznie 30 godz. =1 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Epidemiologia drobnoustrojów w środowisku szpitalnym

2. Drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby), jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych.

3. Patogeny alarmowe i ich wpływ na występowanie zakażeń.

4. Przepisy prawne dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych.

5. Szpitalne zakażenia układowe (zakażenia układu oddechowego, moczowego, zakażenia krwi oraz metody zapobiegania tym zakażeniom.

6. Kontrola zakażeń szpitalnych. Organizacja zespołów i komitetu do spraw kontroli zakażeń

Tematyka seminariów:

1. Drogi szerzenia się zakażeń.

2. Zakażenia związane z wykonywaniem procedur medycznych w różnych oddziałach szpitalnych

3. Dezynfekcja i sterylizacja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Zasady monitorowania zakażeń w placówkach służby zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bulanda M., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL Warszawa 2016 Denys A., Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach cz. II. Wydawnictwo ABC, Warszawa 2013.

2. Fleischer M., Bober- Gheck B., Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2006.

3. Mączyńska A. (red.). Higiena rąk w placówkach medycznych. Przewodnik krok po kroku. Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2015

4. Ustawa o zakażeniach i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2008 234, poz. 1570.

Literatura uzupełniająca:

1. Dzierżanowski D., Jeljaszewicz J., Zakażenia szpitalne a- Medica Press, Bielsko- Biała 2008.

2. Heczko P., Wróblewska M, Pietrzyk A .: Mikrobiologia lekarska. PZWL Warszawa 2014

3. Weiβ G., Kӧnig B: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban &Partner Wrocław 2014

4. Heczko P., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL, Warszawa 2008

5. „Zakażenia” czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.