Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe z obszaru: fizyka medyczna i ochrona radiologiczna w elektroradiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL.SemDfizmed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z obszaru: fizyka medyczna i ochrona radiologiczna w elektroradiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Herman-Sucharska, Paulina Karcz
Prowadzący grup: Paulina Karcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego napisania pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W03 - zna i rozumie podstawy fizyczne elektroradiologii, a w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, akustyki i elektroakustyki, elektryczności i przepływu prądu elektrycznego;

• K_W05 - zna i rozumie podstawy wiedzy informatycznej, matematycznej i statystycznej analizy danych niezbędnej w elektroradiologii;

• K_W12 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce;

• K_W33 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą wielkości i jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej, dawek promieniowania jonizującego;

• K_W34 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, zasady ochrony radiologicznej, limitów dawek;

• K_W35 - posiada wiedzę szczegółową dotyczącą ochrony radiologicznej pacjenta, poziomów referencyjnych, odpowiedzialności personelu, warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych, oraz metod ograniczania narażenia pacjenta na to promieniowanie;

• K_W36 - zna przepisy prawa krajowego i UE z zakresu ochrony radiologicznej;

• K_W38 - zna i rozumie zasady pomiaru dawek na podstawie zaleceń krajowych i międzynarodowych (ICRU);

• K_W50 - posiada wiedzę z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego pacjentów, ich otoczenia i personelu medycznego;

• K_W52- jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym;

• K_W53 - zna standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne – DICOM, podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych – PACS, systemy informatyczne w radiologii – RIS, zasady i podstawy teleradiologii; zna algorytmy rekonstrukcji danych źródłowych, filtry, interpolację, różnicę między danymi źródłowymi a danymi przetworzonymi, typy technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych, zasady archiwizacji i zapisu przetworzonych danych obrazowych w dokumentacji badania;

Umiejętności:

• K_U13 - zna zasady dozymetrii i ochrony radiologicznej: pomiaru dawek, kontroli parametrów aparatury terapeutycznej;

• K_U15- posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii;

• K_U19- posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji;

• K_U20- potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców a danych, przygotowania prezentacji;

• K_U23 - potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta;

• K_U24 - interpretuje i stosuje przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych;

Kompetencje społeczne:

• K_K01- posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się;

• K_K02- posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;

• K_K10- potrafi brać odpowiedzialność za działania własne;

• K_K12- przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

wiadomości z zakresu aparatury elektromedycznej, fizycznych i technicznych podstaw elektroradiologii oraz ochrony radiologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie VI

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej z obowiązującymi wymogami. Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej lub eseju.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W03 - odpowiedź ustna

K_W05 - odpowiedź pisemna

K_W12 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W33 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W34 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W35 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W36 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W38 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W50 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W52 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_W53 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U13 - odpowiedź ustna

K_U15 - odpowiedź pisemna

K_U19 - odpowiedź pisemna

K_U20 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_U23 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

K_U24 - odpowiedź pisemna; odpowiedź ustna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K02- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K10- obserwacja nauczyciela; samoocena

K_K12- obserwacja nauczyciela; samoocena


Metody dydaktyczne:

rodzaj stosowanych metod:

seminarium informacyjne, dyskusja, opis, objaśnienie, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca indywidualna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe: seminarium 60h

praca własna studenta: 115h

przygotowanie pracy licencjackiej 125h

łącznie 300h = 10 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka seminarium:

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych

Obszar: Fizyka w elektroradiologii i ochrona radiologiczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pruszyński B. Cieszanowski A., Radiologia: diagnostyka obrazowa: Rtg, TK, USG i MR, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa: podstawy teoretyczne i metodyka badań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wg tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.