Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent fizjoterapii na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-AFrp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent fizjoterapii na rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bonior
Prowadzący grup: Joanna Bonior, Marta Malinowska-Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Przygotowanie Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum kierunku Fizjoterapia do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom aktualnego rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_U13 Absolwent potrafi odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią

FIZ_KDR_U14 Absolwent potrafi używać argumentów w dyskusji w oparciu o wyniki własnych działań i przemyśleń

FIZ_KDR_U15 Absolwent potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią

FIZ_KDR_U16 Absolwent potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu

FIZ_KDR_U17 Absolwent potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

FIZ_KDR_U18 Absolwent potrafi przygotować pisemny raport z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne wnioski i dostępną dokumentację medyczną

FIZ_KDR_U19 Absolwent potrafi przeprowadzić szkolenie zawodowe w zakresie procedur związanych z fizjoterapią

FIZ_KDR_U20 Absolwent potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii

FIZ_KDR_U21 Absolwent potrafi stosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji

FIZ_KDR_U22 Absolwent potrafi komunikować się w języku angielskim w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

FIZ_KDR_U23 Absolwent potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywować do podobnych działań inne osoby

FIZ_KDR_W01 Absolwent zna i rozumie historię rehabilitacji i fizjoterapii

FIZ_KDR_W05 Absolwent zna i rozumie techniki diagnostyki obrazowej w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu

FIZ_KDR_W06 Absolwent zna i rozumie topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii (szczegółowa wiedza z anatomii człowieka)

FIZ_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

FIZ_KDR_W08 Absolwent zna i rozumie teorię i metodykę fizjoterapii konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

FIZ_KDR_W09 Absolwent zna i rozumie działanie naturalnych bodźców fizykalnych mających wpływ na organizm ludzki w zakresie balneoklimatoterapii

FIZ_KDR_W10 Absolwent zna i rozumie skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

FIZ_KDR_W11 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i z niepełnosprawnością w różnym wieku

FIZ_KDR_W12 Absolwent zna i rozumie zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy

FIZ_KDR_W13 Absolwent zna i rozumie prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy

FIZ_KDR_W14 Absolwent zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

FIZ_KDR_W15 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej

FIZ_KDR_W16 Absolwent zna i rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość podstawowych wiadomości z zakresu: rynku pracy; organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Management, HRM lub HR); prawa pracy.

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć:

seminarium


Formy zaliczenia:

ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,kazus, prezentacja


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów: W zakresie wiedzy: - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej). - Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty). - Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja). - Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany). W zakresie umiejętności: - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku i sytuacji zawodowej). - Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, projekty). - Kontrola praktyczna (pokaz

czynności, interpretacja sytuacji zawodowej, kontrola dokumentów, inscenizacja, prezentacja multimedialna). - Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany). W zakresie kompetencji społecznych: - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci). - Samoocena. - Ocena grupy.


I. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności: • Ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego: • Formatywna – prowadzona na początku zajęć i w trakcie ich trwania przez nauczyciela akademickiego oraz studenta (samoocena, ocena

pracy innych studentów). • Sumatywna – przeprowadzona pod koniec każdego modułu tematycznego przez nauczyciela akademickiego oraz studenta (samoocena, ocena pracy innych studentów). • Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego:

- Ocena wiedzy teoretycznej: odpowiedź ustna, dyskusja i inne.

- Ocenaumiejętności kognitywnych i praktycznych: bezpośrednia obserwacja umiejętności, projekty i ćwiczenia praktyczne, realizacja zleconego zadania, prezentacja i inne.

- Ocenianie ciągłe.

- Ocena 360 stopni (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci)


II. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie postaw: Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego: • Przedłużona obserwacja przez nauczyciela akademickiego. • Ocenianie ciągłe. • Ocena 360 stopni (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci).


III. Kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego: • Ocena bardzo dobra – student potrafi dobrać/ocenić/ zastosować wiedzę i umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. • Ocena dobra – student potrafi zastosować umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. • Ocena dostateczna – student potrafi omówić umiejętności jakie powinien posiadać do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. • Ocena niedostateczna – student w sposób niewystarczający potrafi omówić umiejętności jakie powinien posiadać do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Formy pomiaru/oceny pracy studenta prowadzone w zakresie każdego modułu tematycznego: a) Odpowiedź ustna – posiadanie wiedzy teoretycznej w kontekście zastosowania umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji. b) Aktywne uczestnictwo w zajęciach – efekty pracy indywidualnej i grupowej (np., m in.: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; wystąpienie publiczne/ autoprezentacja) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji. c) Projekty i ćwiczenia praktyczne (np., m in. ocena przygotowania dokumentów aplikacyjnych; analiza przygotowania i przedstawienia prezentacji) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji. d) Ocenianie ciągle. e) Ocena formatywna i sumatywna.

2. Dodatkowo: f) Zwrot autorskiej ankiety oceniającej przedmiot, na potrzeby jego ewaluacji. g) Obecność obowiązkowa – seminaria.

3. Zaliczenie pisemne: test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań, punktowany w systemie skali 0-1 pkt. Czas trwania zaliczenia 30 min. Zaliczenie od poziomu udzielenia 60% poprawnych odpowiedzi. Skala ocen: • bardzo dobry (5,0) – 30-28 pkt. • ponad dobry (4,5) – 27-26 pkt. • dobry (4,0) – 25-23 pkt. • dość dobry (3,5) – 22-21 pkt. • dostateczny (3,0) – 20-18 pkt. • niedostateczny (2,0) – 17 pkt. i poniżej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę i funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych w gospodarce.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W01, FIZ_KDR_W05, FIZ_KDR_W06, FIZ_KDR_W07, FIZ_KDR_W08,FIZ_KDR_W09,FIZ_KDR_W10,FIZ_KDR_W11,FIZ_KDR_W12, FIZ_KDR_W13,FIZ_KDR_W14,FIZ_KDR_W15,FIZ_KDR_W16

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

W2 tzw. rynek pracownika i potrafi się odnaleźć na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w krajach UE.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W01, FIZ_KDR_W05,FIZ_KDR_W06,FIZ_KDR_W07,FIZ_KDR_W08,FIZ_KDR_W09,FIZ_KDR_W10,FIZ_KDR_W11,FIZ_KDR_W12,

FIZ_KDR_W13,FIZ_KDR_W14,FIZ_KDR_W15,FIZ_KDR_W16

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

W3 skuteczne planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W01, FIZ_KDR_W05, FIZ_KDR_W06,FIZ_KDR_W07, FIZ_KDR_W08, FIZ_KDR_W09, FIZ_KDR_W10, FIZ_KDR_W11, FIZ_KDR_W12, FIZ_KDR_W13, FIZ_KDR_W14, FIZ_KDR_W15, FIZ_KDR_W16

Metody weryfikacji:samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

W4 metody efektywnego poszukiwania pracy w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i w Europie.

Kierunkowe efekty uczenia się:

FIZ_KDR_W01, FIZ_KDR_W05, FIZ_KDR_W06,FIZ_KDR_W07,FIZ_KDR_W08,FIZ_KDR_W09,FIZ_KDR_W10,FIZ_KDR_W11,FIZ_KDR_W12,

FIZ_KDR_W13,FIZ_KDR_W14,FIZ_KDR_W15,FIZ_KDR_W16

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenieustne


Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować w życiu osobistym i zawodowym zasady bon ton.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U10, FIZ_KDR_U11, FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U2 utworzyć profil zawodowy na profesjonalnych serwisach społecznościowych.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U20, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U3 przygotować dokumenty aplikacyjne.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15,FIZ_KDR_U16,FIZ_KDR_U17,FIZ_KDR_U20,FIZ_KDR_U21,FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U4 skutecznie dostosować się i przygotować do aktualnych metod rekrutacyjnych na rynku pracy.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U20, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U5 przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U01, FIZ_KDR_U02,FIZ_KDR_U03,FIZ_KDR_U04,FIZ_KDR_U05,FIZ_KDR_U06,FIZ_KDR_U07,FIZ_KDR_U08,FIZ_KDR_U09,

FIZ_KDR_U10,FIZ_KDR_U11,FIZ_KDR_U12,FIZ_KDR_U13,FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U18, FIZ_KDR_U19, FIZ_KDR_U20, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22, FIZ_KDR_U23

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U6 przygotować prezentację multimedialną w różnych systemach i przygotować się do wystąpienia publicznego.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U12, FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U19, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U7 współpracować z dziennikarzami i środkami masowego przekazu.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22

Metody weryfikacji:ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

U8 założyć i poprowadzić działalność gospodarczą w Polsce i w Europie.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U01, FIZ_KDR_U02, FIZ_KDR_U03, FIZ_KDR_U04, FIZ_KDR_U05, FIZ_KDR_U06, FIZ_KDR_U07, FIZ_KDR_U08, FIZ_KDR_U09, FIZ_KDR_U10, FIZ_KDR_U11,FIZ_KDR_U12, FIZ_KDR_U13, FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U16, FIZ_KDR_U17, FIZ_KDR_U18, FIZ_KDR_U19, FIZ_KDR_U20, FIZ_KDR_U21, FIZ_KDR_U22, FIZ_KDR_U23

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczeniepisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ustawicznego podnoszenia wiedzy i kompetencji.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07, FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10,FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena

K2 organizacji pracy zespołowej i współpracy interdyscyplinarnej.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05,

FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07, FIZ_KDR_K08,FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

K3 skutecznego komunikowania się, aktywnego słuchania i wykazania się asertywnością.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07, FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

K4 skutecznego zapobiegania, rozwiązywania i/lubzarządzania konfliktami społecznymi.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07,FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

K5 efektywnego zarządzania czasem pracy.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07,

FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, kazus, prezentacja

K6 poszanowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej i ponoszenia odpowiedzialności za własne działania.

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K05, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K07, FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K12,FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: ocena grupy, samoocena, kazus, prezentacja

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia komputerowe, Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, Demonstracja, Dyskusja, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Inscenizacja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Metoda sytuacyjna, Pokaz, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań, Seminarium, Symulacja, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne, Wykład problemowy, Wykład konwersatoryjny, Klasyczna metoda problemowa, Metody praktyczne: pokaz.

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


seminarium 10


uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 6

przeprowadzenie badań literaturowych 3

przygotowanie do zajęć 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 10

Pełny opis:

Treści programowe

1. Sektory rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu:W1, W2, U2, U3, U4, U5, U6, U8, K1, K6

Formy prowadzenia zajęć:: seminarium

2. Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia? – podstawy prawa pracy; m.in. rodzaje umów,

możliwości zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

3. Planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

4. Metody skutecznego poszukiwania pracodawców i wolnych miejsc pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

5. Savoir vivre – filozofia i sztuka życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

6. Profesjonalne serwisy społecznościowe – mój profil zawodowy w sieci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

7.Procedury rekrutacyjne – nawiązywanie kontaktu z pracodawcą – zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: Curriculum Vitae (CV), list motywacyjny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu:W2, W4, U1, U2, U3, U4,K1, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

8. Przygotowanie się do i rozmowa kwalifikacyjna: testy, oswoić Assessment Centre.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć:seminarium

9. Sztuka autoprezentacji - prezentacje i wystąpienia publiczne (m. in. miejsce i czas; siedem pytań do osoby występującej publicznie; dostępne metody

stosowane w trakcie wystąpień; techniki uatrakcyjniania prezentacji; body language; jak poradzić sobie ze stresem i tremą?; struktura prezentacji i schematy jej organizacji; pięć zasad INTRO; aktualna technika w służbie prezentacji; zastrzeżenia i trudne pytania – techniki radzenia sobie z…).

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

10. Media Relations - współpraca ze środkami masowego przekazu: współpraca z dziennikarzami; wywiad: prasowy, radiowy, telewizyjny; konferencja prasowa;

skuteczna komunikacja.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, U6, U7, U8,K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

11. Moja Firma w Polsce i w Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

12. Komunikacja, aktywne słuchanie i asertywność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

13. Rozwiązywanie konfliktów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, W3, U1, U5, U7, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

14. Sztuka planowania czasu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, K1, K2, K3, K4, K5, K6

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

Literatura:

Obowiązkowa

1. A. Pease, B. Pease: „Mowa ciała”. Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis, 2019.

2. F. Padrini: „Poznać i odgadnąć mowę ciała i twarzy. Przewodnik”. Wydawnictwo Jedność, 2018.

3. M. Kot-Radojewska: „Praca. Jak napisać skuteczne CV. Poradnik dla poszukujących pracy”. Wydawnictwo GREG, 2018.

4. A. Śniegocka : „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących”. Wydawnictwo Onepress, 2018.

5. M. Kocór: „Nadwyżka czy deficyt kompetencji? Przyczyny i konsekwencje niedopasowania na rynku pracy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

6. W. Budzyński: „Public Relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość”. Wydawnictwo Poltext, 2017.

7. B. Tracy: „Zapanuj nad czasem i zostań panem swojego życia. Poznaj 10 typów czasu i efektywnie reaguj na wyzwania”. Wydawnictwo MT Biznes, 2018.

8. M. Suchar: „Rekrutacja i selekcja personelu”. Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.

9. J. Modrzyńska: „Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u”. Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2016.

10. J. Bonior “Perspektywy pracy dla absolwentów Wydziału Ochrony Zdrowia”. [w] Pierwsza praca. Poradnik dla studentów i absolwentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003; 43-48.

11. J. Bonior, K. Czabanowska, A. Dudziak: „Absolwent na rynku pracy, skrypt dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004.

12. A. Dudziak, K. Czabanowska, J. Bonior: „Absolwent na rynku pracy, poradnik dla studentów Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków, 2004.

13. J. Bonior: „Magazyn Kariera - branża farmaceutyczna i medyczna” Grupa Modus, Kraków 2006.

14. Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego: Raport „Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010”. http://www.uj.edu.pl/web/biuro-karier/biuro/badanie-cm-uj

15. Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM „Losy Absolwentów – Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM”. http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/pl/losy-absolwentow-wydzial-nauk-o-zdrowiu-uj-cm/

16. „Magazyn Kariera”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

17. „Magazyn Branżowy KARIERA”, Grupa Modus, Kraków, ukazuje się regularnie.

18. Rynek pracy w Polsce i UE. http://www.eures.praca.gov.pl

Dodatkowa

1. M. Pacori: “Tajemnicza mowa ciała. Odkrywanie uczuć z gestów i wyrazu twarzy”. Wydawnictwo Jedność, 2017.

2. K. Myszel: „Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej”. Wydawnictwo Onepress, 2017.

3. W. Kisiel-Dorohinicki, M. Kisiel-Dorohinicka, J. Nosal-Charowska: „Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim”. Wydawnictwo Onepress, 2016.

4. W. Wojciech: „Savoir-vivre, czyli jak ułatwić sobie życie”. Wydawnictwo Bosz, 2017.

5. T. Smektała: „Komunikacja wizerunkowa e-public relations”. Wydawnictwo Astrum, 2015.

6. J. M. Szaban: „Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskie”. Wydawnictwo Difin, 2016.

7. P. Załuska: „reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”. Wydawnictwo MT Biznes, 2019.

8. H. R. Żuchowski: „Encyklopedia Dobrych Manier Według Henryka Ryszarda Żuchowskiego”. Polihymnia Wydawnictwo Muzyczne, 2010.

9. Rekrutacja – porady. http://praca.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.