Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-FUcM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jeremiasz Jagiełła, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Jeremiasz Jagiełła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką przebiegu oraz leczenia urazów czaszkowo-mózgowych

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K01 Absolwent jest gotów do ciągłego rozwoju zawodowego

FIZ_KDR_K02 Absolwent jest gotów do posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

FIZ_KDR_K03 Absolwent jest gotów do dbania o dobro pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

FIZ_KDR_K07 Absolwent jest gotów do ustawicznego rozwijania swojej sprawności i aktywności niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych i zachęcania do podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego

FIZ_KDR_K08 Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów fizjoterapii

FIZ_KDR_K09 Absolwent jest gotów do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

FIZ_KDR_K10 Absolwent jest gotów do umiejętnego propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia

FIZ_KDR_K13 Absolwent jest gotów do dbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

FIZ_KDR_U05 Absolwent potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

FIZ_KDR_U06 Absolwent potrafi wymienić i opisać Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

FIZ_KDR_U08 Absolwent potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta

FIZ_KDR_U09 Absolwent potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

FIZ_KDR_U10 Absolwent potrafi rozwiązywać problemy pacjenta

FIZ_KDR_W02 Absolwent zna i rozumie fizyko-chemiczne i biologiczne zjawiska zachodzące w organizmie człowieka

FIZ_KDR_W06 Absolwent zna i rozumie topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii (szczegółowa wiedza z anatomii człowieka)

FIZ_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

FIZ_KDR_W08 Absolwent zna i rozumie teorię i metodykę fizjoterapii konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

FIZ_KDR_W09 Absolwent zna i rozumie działanie naturalnych bodźców fizykalnych mających wpływ na organizm ludzki w zakresie balneoklimatoterapii

FIZ_KDR_W10 Absolwent zna i rozumie skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Wymagania wstępne:

obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu


wykład prezentacja przypadku klinicznego przedstawienie opisu przypadku pacjenta

ćwiczenia kliniczne obserwacja pracy studenta, zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności pacjentów

po urazach czaszkowo-mózgowych

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W02, FIZ_KDR_W06, FIZ_KDR_W07, FIZ_KDR_W08, FIZ_KDR_W09

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie

W2 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych sytuacjach związanych z przebytym urazem czaszkowo-mózgowym

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_W10

Metody weryfikacji:obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie


Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z pacjentami po przebytym urazie czaszkowomózgowym

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U08, FIZ_KDR_U09

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie

U2 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U06

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie

U3 potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U05, FIZ_KDR_U10

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie

U4 potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_U09

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

Kierunkowe efekty uczenia się: FIZ_KDR_K01, FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K07, FIZ_KDR_K08, FIZ_KDR_K09, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K13

Metody weryfikacji: obserwacja pracy studenta, prezentacja przypadku klinicznego, zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Seminarium, Wykład

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


wykład 10

ćwiczenia kliniczne 10

analiza materiału badawczego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 50

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Urazy w obrębie czaszki

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: wykład

2. Metody stosowane w fizjoterapii pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, U1

Formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia kliniczne

3. Planowanie procesu usprawniania pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: U1, U2, U3, U4

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia kliniczne

4. Specyfika urazu czaszkowo-mózgowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1

Formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia kliniczne

5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii po urazie czaszkowo-mózgowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, U2, U3, U4

Formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia kliniczne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Jozef Opara: Urazy czaszkowo-mózgowe PZWL Wydawnictwo Warszawa 2016, wyd.1

2. 3.S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner 2009

Dodatkowa

1. Andrzej Kwolek PZWL, 2012, Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.