Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-MaZa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Student poznaje podstawowe zasady marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia.

C2 Student, pracując w grupie, potrafi dokonać analizy marketingowej organizacji ochrony zdrowia (jednostki oferującej usługi fizjoterapeutyczne), określić grupę docelową, do której skierowane są działania marketingowe, zaproponować cele, jakie ww. organizacja miałaby osiągnąć w odniesieniu do marketingu swoich usług oraz zaprojektować plan, który pozwoliłby na ich osiągnięcie.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K05 Absolwent jest gotów do umiejętnego kontrolowania i programowania pracy zespołu

FIZ_KDR_K06 Absolwent jest gotów do organizowania procesu samokształcenia oraz inspirowania uczenia się innych

FIZ_KDR_K12 Absolwent jest gotów do podejmowania przywództwa, wykazywania się przedsiębiorczością oraz organizowania pracy zespołu

FIZ_KDR_U17 Absolwent potrafi brać odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

FIZ_KDR_W15 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

ćwiczenia projekt Przygotowany przez grupę dokument – plan marketingowy wybranej placówki ochrony zdrowia lub też analiza marketingowa ww. placówki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zasady marketingu i zarządzania FIZ_KDR_W15 projekt


Umiejętności – Student potrafi:

U1 wziąć odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu FIZ_KDR_U17 projekt


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie FIZ_KDR_K05 projekt

K2 organizowania procesu samokształcenia oraz inspirowania uczenia się innych FIZ_KDR_K06 projekt

K3 przywództwa, organizacji pracy zespołu FIZ_KDR_K12 projekt

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

konsultacje z prowadzącym zajęcia 5

przygotowanie projektu 25

przygotowanie do ćwiczeń 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Liczba godzin 20

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podanie wymogów dotyczących zaliczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2. Analiza konkurencji i otoczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

3. Funkcje zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

4. Podstawowe pojęcia marketingu. Marketing usług, marketing usług zdrowotnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

5. Mieszanka marketingowa – marketing mix dla organizacji opieki zdrowotnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

6. Segmentacja usług zdrowotnych. Pozycjonowanie usług zdrowotnych na rynku

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

7. Rynek, a rynek usług zdrowotnych. Rozwój orientacji marketingowej organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

8. Strategie marketingowe dla organizacji ochrony zdrowia

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia

9. Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym: prezentacja

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, K1, K2, K3

Formy prowadzenia zajęć:ćwiczenia

Literatura:

Obowiązkowa

1. Kotler Ph., Keller K.L. (2019), Marketing, Rebis, Poznań

2. Bukowska-Piestrzyńska A. (2017), Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta (wyd. VI), CeDeWu, Warszawa

3. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2020), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa

Dodatkowa

1. Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.