Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie fizjoterapii w geriatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-PFGe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie fizjoterapii w geriatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz
Prowadzący grup: Jarosław Amarowicz, Małgorzata Berwecka, Dominika Kurda, Tomasz Maicki, Maja Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w podeszłym wieku z uwzględnieniem odmienności procesów fizjologicznych i chorób charakterystycznych dla okresu geriatrycznego.

C2 Poszerzenie wiedzy studentów na temat procesu starzenia się - nauka różnicowania co jest efektem starzenia się a co wynikiem procesu chorobowego.

C3 Nauka dobierania czynności z zakresu fizjoterapii stosownych do stanu zdrowia i możliwości pacjenta wieku podeszłego.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K03 Absolwent jest gotów do dbania o dobro pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

FIZ_KDR_U04 Absolwent potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

FIZ_KDR_U07 Absolwent potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania

FIZ_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

FIZ_KDR_W10 Absolwent zna i rozumie skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw fizjologii starzenia się, fizjoterapii klinicznej w urazach narządu ruchu, najczęściej spotykanych chorób u osób w wieku podeszłym.

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład test Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest napisanie

testu na conajmniej 60%.

seminarium obserwacja pracy studenta, test Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest napisanie

testu na conajmniej 60%. Student musi uczestniczyć we

wszystkich seminariach żeby być dopuszczonym do

zaliczenia.

ćwiczenia kliniczne obserwacja pracy studenta, test, zaliczenie Student musi uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach, żeby

być dopuszczonym do zaliczenia. Warunkiem uzyskania

zaliczenia z przedmiotu jest napisanie testu na conajmniej 60%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę pacjentów w wieku podeszłym, a także potrafi dobrać odpowiednie do wieku metody postępowania.

FIZ_KDR_W07 test, zaliczenie

W2 skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych jakie zachodzą w ciele pacjentów geriatrycznych. FIZ_KDR_W10 test, zaliczenie


Umiejętności – Student potrafi:

U1 opracować schemat działania w zakresie profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) a także odpowiedni program rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości osób w wieku podeszłym.

FIZ_KDR_U04 obserwacja pracy

studenta, test, zaliczenie

U2 przeprowadzać wstępną i pogłębioną ocenęfunkcjonalności pacjenta a także zna metody weryfikacji postępów procesu usprawniania.

FIZ_KDR_U07 obserwacja pracy

studenta, test, zaliczenie


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stawiania dobra pacjenta na pierwszym miejscu oraz do przestrzegania praw pacjenta szczególnie w zakresie dostępu do danych wrażliwych.

FIZ_KDR_K03 obserwacja pracy

studenta, zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Metoda przypadków, Praca w grupie,

Seminarium, Wirtualny pacjent, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

seminarium 10

ćwiczenia kliniczne 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 23

uczestnictwo w egzaminie 2


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do problemu starzenia się. Podstawy i zasady programowania procesu usprawniania, kontrolowanie jego przebiegu i umiejętność

dostosowania postępowania fizjoterapeutycznego osób starszych z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Rozróżnianie rodzaju, stopnia ciężkości i okresu

schorzenia. Najczęstsze schorzenia pacjentów wieku podeszłego. Formy profilaktyki i aktywizacji pacjentów geriatrycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu:W1, W2, K1

Formy prowadzenia zajęć: wykład

Treści programowe

2.Fizjologiczne zmiany zachodzące z wiekiem u osób starszych. Ocena stanu aktualnego i prognoza co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju ewentualnej

niepełnosprawności - jako baza wyjściowa do tworzenia kompleksowego procesu usprawniania. Opracowanie strategii postępowania w oparciu o konkretne przypadki kliniczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, U1, U2

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

Treści programowe

3. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii. Całościowa ocena geriatryczna (COG) -

omówienie. Kontrolowanie wyników fizjoterapii oraz podstawy prowadzenia dokumentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W2, U1, U2, K1

Formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia kliniczne

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wieczorowska-Tobis K, Kostka T, Borowicz AM. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2019

2. Kostka T, Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009

Dodatkowa

1. Guccione AA, Wong RA, Avers D. Wydanie polskie pod redakcją: Śliwiński Z, Żak M. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Elsevier. Wrocław 2014

2. Rosenthal T. Naughton B. Williams M: Geriatria. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2009

3. Red. Ronikier A. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.